Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Šiluvos Mergelės Marijos draugijos piligriminė kelionė (2018-05-14)

Paskelbta: 2018-05-24


Gražią, saulėtą gegužės 12 dieną parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos nariai vyko į Kaišiadoris padėkoti Dievui už Palaimintojo Teofilio Matulionio gyvenimą ir tarnystę bei prašyti Mergelės Marijos užtarimo, aplankant Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo baziliką, kurią garsina Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslas, bylojantis apie gilią tradiciją Lietuvą suvokti kaip Marijos užtarimo ir globos lydimą kraštą.


Kelione ir malda jos metu rūpinosi draugijos dvasios vadovas rezidentas vikaras kun. Virgilijus Dudonis. Kelionės pradžioje kunigas paragino visus pasimelsti į Šventą Dvasią, nes po savaitės - Sekminės. Autobuse kalbėjome rožinio maldą, giedojome giesmes apie Švč. Mergelę Mariją, sukurtas kun. V. Dudonio.


Pakeliui aplankėme Žąsliuose šv. Jurgio bažnyčią, šventoriuje palaidotus kunigus ir mūsų mylimo kardinolo V. Sladkevičiaus mamos Uršulės Sladkevičienės kapą.

Toliau vykome į Aušrinės Marijos moterų vienuolyną esantį Paparčių kaime. Šiame vienuolyne gyvena 16 vienuolių, iš kurių 5 kitatautės. Betliejaus vyresnioji sutiko su mumis pabendrauti. Susitikome bažnyčios prieangyje, nes į bažnyčios vidų pašaliečiams įeiti negalima. Seselė papasakojo apie jų vienuolyno susikūrimą, jos vardas Der Marija. „Der“ reiškia „dykumą“. Der Marija buvo vilkinti baltais rūbais būdingais tik jų vienuolėms. Ji sakė, kad pas jas šiuo metu  vyksta Senakulis - 10 dienų rekolekcijos. „Marija mums labai svarbi, nes ji yra vienuolyno įkūrėja. Apaštalai su Marija buvo maldoje, tai ir mes 10 dienų prieš Sekmines praleidžiame maldoje, meldžiamės į Šv. Dvasią už Paparčių visuomenę, kaimo žmones, žemę, augmeniją ir už visą kūriniją“, - kalbėjo seselė Der Marija.

Aplankėme   a.a. kardinolo V. Sladkevičiaus tėviškę. Nepaprastą įspūdį paliko gražiai sutvarkyta sodyba, penkios rožinio koplytėlės, kuriose pavaizduota okupacijos bei kito laikmečio kankiniai vyskupai, kunigai ir kiti dvasios didvyriai. Mintimis prisiglaudėme bei pasimeldėme prie paminklo kardinolui V.Sladkevičiui.

Atvykę į Trakus  meldėmės prie Dievo Motinos Gailestingumo ir Lietuvos Globėjos paveikslo bazilikoje. Ramioje aplinkoje klūpojome susikaupę, savo mintis, dėkingumą ir prašymus skirdami Marijai.

Pasimeldėme ir prie šv. Juozapo paminklo bei prie Palaimintojo Teofiliaus Matulionio sarkofago, prašydami užtarimo pas Aukščiausiąjį.

Dvasiškai sustiprėję, tarpusavio bendrystėje, dėkodami Dievui už patirtas malones, laimingai pasiekėme namus.  Taip pat sakome ačiū dvasios vadui kun. Virgilijui.

                              Draugijos narės Vladislava Bartosevičienė, Ada Azaravičienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021