Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sutvirtinimo sakramento teikimas parapijoje (2018-05-25)

Paskelbta: 2018-05-28


Gegužės 26 d. vakarinių šv. Mišių metu Kristaus Prisikėlimo bazilikoje nemažam būriui jaunuolių buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas.


Sutvirtinimas - tai krikščioniškos brandos sakramentas. Jis atbaigia Krikšto malonę ir palieka dvasinį atspaudą sutvirtinamojo sieloje, dar giliau įskiepija dieviškoje įsūnystėje. Šventoji Dvasia, kuri išliejama jaunam krikščioniui, dar tvirčiau jį suvienija su Kristumi, Bažnyčia, įgalina ir įpareigoja dalytis su kitais žmonėmis ir liudyti savo tikėjimą žodžiu, pavyzdžiu, gerais darbais ir visu gyvenimu.

Eucharistijos šventimui vadovavo J. E. Kauno arkivyskupas metropolitas L. Virbalas SJ, koncelebravo prel . dr. V. S. Vaičūnas, mons. A. Jagelavičius ir Kristaus Prisikėlimo bazilikoje dirbantys kunigai: klebonas mons. V. Grigaravičius, Marijos radijo direktorius kun. P. Narijauskas, kun. J. Grigonis, kun. V. Dudonis , patarnavo klierikas  E. Versockis.

Pradėjęs šv. Mišias arkivyskupas kreipėsi į sutvirtinamuosius: „Šiandien ypatingas momentas, kai priimsite Sutvirtinimo sakramentą, tapsite pilnateisiais, brandžiais krikščionimis nepriklausomai nuo amžiaus metų".

Žodžio liturgijos metu skaitinius skaitė sutvirtinamieji, Evangelijos skaitinį - mons. Vyt. Grigaravičius.

Po Evangelijos klebonas pristatė sutvirtinamuosius, pakviesdamas kiekvieną vardu, vyskupui. Mons. A. Jagelavičius pakvietė atnaujinti Krikšto pažadus.

Po to vyko jaudinanti Sutvirtinimo sakramento teikimo apeiga, kurią atliko vyskupas. Sutvirtinimo tėvams uždėjus dešinę ranką ant sutvirtinamojo peties, vyskupas Krizmos aliejumi kryžiaus ženklu patepė kiekvieno sutvirtinamojo kaktą ir kvietė priimti Šv. Dvasios dovaną.

Arkivyskupas homilijoje kalbėjo, jog Sutvirtinimas yra tikėjimo momentas. Žodį „tikiu“ taria kiekvienas krikščionis, išpažindamas tikėjimą. Jis pabrėžė, kad tikėti nelengva, nes metams bėgant keičiamės mes, keičiasi ir tikėjimo suvokimas. Arkivyskupas sakė, kad tikėjimas visiems duoda kelionės bičiulį - Jėzų ir kvietė pasitikėti Juo ir eiti kartu su Juo, nes Šventajame Rašte Kristus save įvairiai pavadinęs: „Aš esu Pasaulio šviesa“, „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“.

„Žinokite, kad ir kas būtų gyvenime, Dievas visada yra su jumis", - baigė jautrią kalbą ganytojas.


Po šv. Mišių sutvirtinamieji padėkojo arkivyskupui L. Virbalui, parapijos klebonui mons. V.Grigaravičiui, kun. V. Dudoniui, kuris rengė šiam sakramentui jaunuolius.


Parapijos klebonas, pasveikinęs sutvirtinamuosius ir padėkojęs šventėje dalyvavusiems kunigams, pakvietė visus į šventorių, kur buvo įteikti Sutvirtinimo sakramento liudijimai ir vyko agapė.

Vaišinomės tortu, kurį šiai iškilmei padovanojo rėmėjai iš UAB „Bijolos“ ir neskubėjome skirstytis.


Viliamės ir tikime, kad šie jauni krikščionys taps ištikimais Kristaus Bažnyčios nariais ir jų širdyse sėkmingai augs Dievo Karalystės daigai, kad jie išsaugos tikėjimą ir skleis krikščionišką meilę savo aplinkoje, o tai puoselėti jiems padės išlietos Šventosios Dvasios dovanos.

                                      Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021