Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Piligrimystė į Palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos metinių iškilmę (2017-06-18)

Paskelbta: 2018-06-18


Birželio 15-ąją grupė aktyviausių parapijos bendruomenės narių ir mūsų šventovės choristų nuvykome į Kaišiadoris švęsti Palaimintojo Teofiliaus Matulionio pirmųjų beatifikacijos metinių. Šventimas prasidėjo birželio 14 d. palaimintojo Teofiliaus liturginiu minėjimu,  o ši, birželio 15 d.,  buvo skirta Švenčiausiosios Jėzaus Širdies garbei.


Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra. Palaimintojo Teofiliaus sarkofagas katedros viduryje. Prie jo nenutrūkstamas žmonių srautas. Tyla, susikaupimas, maldos ir prašymai. Taip išreiškiama ir pagarba, ir džiaugsmas, kad mes turime Palaimintąjį, kuris aukojosi dėl Dievo ir žmonių meilės. Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje – Švenčiausiojo Sakramento adoracija, Rožinio malda.


12.00 val. - iškilmingos Šv. Mišios, kuriuose dalyvavo kunigai iš Kauno, Panevėžio, Kaišiadorių ir piligrimai iš įvairių Lietuvos vietų. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas širdingai pasveikino kunigus ir piligrimus, mūsų šventovės chorą ir visus, atvykusius į Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedrą, švęsti pirmųjų Palaimintojo Teofiliaus beatifikacijos metinių.

“Turime džiaugtis už Dievo dovaną, kad turime Palaimintąjį Teofilių, - sakė vyskupas, - melskime mūsų išganymui reikalingų malonių, melskimės vieni už kitus, už ligonius, už šeimas, už tėvus, už tuos, kurie negalėjo atvykti, už visus Lietuvos žmones, kuriems reikia Viešpaties pagalbos“.


Homilijoje, kurią sakė Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius,  apžvelgė pal. T. Matulionio gyvenimą, tarnystę.

„T. Matulionis šiandien gali būti pavyzdžiu mums visiems nebijoti rinktis to, kas teisinga, kas kilnu, kas priartina mus prie Dievo. Ark. T. Matulionio gyvenimas parodo, kad net pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis, įmanoma sekti Kristumi, būti ištikimam savo pašaukimo pareigoms, gyventi meilėje, turėti gyvą tikėjimą. Tremtyje ir kalėjime Palaimintasis arkivyskupas  išbuvo apie 25 metus, bet išsaugojo meilę žmonėms ir Dievui. Net ir sunkių fizinių darbų išvargintas, jis aukodavo Mišias. Kankinys miršta pagal Bažnyčios tikėjimą. Ne už ideologiją, ar kokias kitas vertybes. Kankinio kančios yra Kristaus kančios. Kankinys miršta už Jėzaus Kristaus asmenį gyvenantį Bažnyčioje, todėl pirmykštė Bažnyčia kankinius laikė privilegijuotais užtarėjais pas Kristų. Ši idėja gyva iki šių dienų. Šiandien palaimintųjų, tikėjimo kankinių užtarimas be galo reikalingas mums, mąstantiems apie savo tapatybę, apie laisvą pasirinkimą sekti Jėzumi, būti ištikimais Dievo valiai. Melskime Palaimintojo Teofiliaus užtarimo, prašydami: Palaimintasis arkivyskupe, pamilęs Švč. Jėzaus Širdį, Jo kryžių, užtarki mus! " (skaityti homiliją >>>)

Vyskupas Jonas Ivanauskas padėkojo kunigams, piligrimams, mūsų bazilikos choristams už dalyvavimą iškilmėje, išreikšdamas viltį, kad Palaimintasis Teofilius taps savu, artimu ir brangiu kiekvieno širdyje. “Džiaugiuosi, kad pas mus atvyko žmonės iš visos Lietuvos, - sakė vyskupas,- tegul niekam nepritrūksta drąsos melsti Palaimintojo užtarimo, kad sulauktumėte Dievo malonių“.


Šv. Mišių pabaigoje buvo sukalbėta Švenčiausios Jėzaus širdies litanija ir malda į Palaimintąjį Teofilių.


Po Šv. Mišių buvome pakviesti į Agapę šventoriuje. Vyskupas Jonas Ivanauskas pašventino vaišes, pakviesdamas šiltam pabendravimui.


Mes, Kristaus Prisikėlimo parapijos piligrimai, patyrėme prasmingą ir iškilią šventę, tariame ačiū visiems organizatoriams, tariame ačiū už Agapę, už vaišingumą ir šiltą priėmimą. Pabuvoję suvokėme, kad Kaišiadoryse tvyro Palaimintojo Teofiliaus gerumas, paprastumas, ištikimybė Dievui ir Žmogui, kad Jo kančioje gimusi šviesa niekada neužges, bet kaip žvaigždė kievienam švies kelią.

                                       Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021