Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišiose pagerbtas kun. dr. Kęstučio Antano Trimako atminimas (2018-07-23)

Paskelbta: 2018-07-24

 

Liepos 22 d. Sumos šv. Mišiose parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius pakvietė tikinčiuosius melstis ne tik kaip įprastai už parapiją, jos geradarius bei aukotojus, bet ir už išeivijos sielovadininką, psichologą, užsienio lietuvių spaudos redaktorių, ilgametį Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoją kun. dr. Kęstutį Antaną Trimaką, prieš penkerius metus liepos 19 dieną Čikagoje iškeliavusį pas Viešpatį.

Prabėgo penkeri metai, o atrodo dar tik vakar buvo atsisveikinta su kun. dr. Kęstučiu Trimaku. Klebonas priminė tikintiesiems kun. Kęstučio biografiją, atliktus sielovadinius darbus, nuopelnus Visuotinei Bažnyčiai, Lietuvai, kurie garsino Lietuvos vardą išeivijoje.


Monsinjoras kvietė dėkoti Dievui už K. Trimako kunigystę ir perskaitė Panevėžio vyskupo emerito Jono Kaunecko pasakytą atsisveikinimo žodį pasakytą laidojant kun. Kęstutį: „Atvažiavau padėkoti Tau, kun. Kęstuti, kad už Tavo dvasią, už tavo kūrybos gelmes, už tokį gyvą Tavo poetinį žodį. Tavo žodis daug kartų uždegė mano ugdomų klierikų dvasios ugnį, prakalbino ateitininkų gyvąją dvasią. Ir kas gi tavo kūryboje labiausiai jaudina? Ta vaiko dvasia! Nežinau, ar sugebėjo koks kitas mąstytojas ar poetas taip, kaip vaikas, kreiptis į Dievą: „Tėti mūsų“? Taip ir matau Tave, kunige poete, Dangaus karalystėje, nes Viešpats juk yra pasakęs: „Jeigu nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į Dangaus karalystę“ (Mt 18,3). Tad ir norisi, kad ir šiandien mums kalbėtum. Jau iš ten, iš amžinybės, tegul skamba tavo žodis...“

Išsipildė kun. dr. Kęstučio Antano Trimako noras - ilsėtis šalia bičiulio kun. Arvydo Žygo Kauno M.V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikos kolumbariume.

Amžinąjį atilsį, duok mirusiems, Viešpatie!

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021