Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šventų Kalėdų ir Tautos šventovės 14-ųjų konsekracijos metinių iškilmė (2018-12-27)

Paskelbta: 2018-12-27


Gruodžio 24 d., ilgai lauktos baltos žiemos, vėlų  Kūčių vakarą, į Piemenėlių šv. Mišias Kristaus Prisikėlimo bazilikoje dalytis šv. Kalėdų džiaugsmu rinkosi mūsų bendruomenės nariai bei tikintieji iš kitų parapijų.


Suklupę prie prakartėlės ir pagarbinę Kūdikėlį Jėzų, ne vienas tikriausiai susimąstė apie Jo varganą gimimą tvartelyje, Betliejuje prasidėjusią Išganymo istoriją ir dėkojo už begalinę Dievo meilę, trykštančią iki šių dienų.


22.00 val. Piemenėlių šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo parapijos kunigai – kun. Julius Grigonis, kun. Virginijus Lenktaitis, kun. Virgilijus Dudonis, kan. kun. Robertas Pukenis ir kun. Povilas Narijauskas.

Parapijos klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui pašventinus prakartėlę, bazilikos skliautus užliejo giesmės „Sveikas, Jėzau gimusis" garsai, atliekami bazilikos choro „In Vivo Dei“.

“Mieli broliai ir seserys Kristuje, sveikinu visus, kaip viena šeima, susirinkusius švęsti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimtadienio!, - kreipėsi į tikinčiuosius parapijos klebonas, sveikindamas su šv. Kalėdomis.

„Šv. Kalėdos yra džiaugsmo šventė, skamba varpai, giesmės, žmonės išpuošė namus, gatves. Tačiau švęsdami Šv. Kalėdas atsiminkite, kad ne varpų garsų skambėjimas ir giesmės, ne gatvių ir namų puošimas, ne brangiausių dovanų dovanojimas yra svarbiausia. Svarbiausia, kad mūsų širdyse ir kiekvieną dieną ateityje gimtų Kristus, kurio mokslo šviesa būtų nešama žodžiais ir darbais, auka, tikėjimu ir meile visiems žmonėms.

Ar priėmėt šiandien Kūdikėlį Jėzų į savo širdį kaip ilgai lauktą, mielą svečią? Ar plačiai atidarėte sielos duris ir džiaugsmingai, išskėstomis rankomis sutikote Jį?, - klausė tikinčiųjų monsinjoras.(Visą homiliją skaityti >>>)

Po homilijos klebonas perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito L. Virbalo SJ ganytojiškąjį sveikinimą šv. Kalėdų proga (skaityti >>>).


Priėmę į savo širdis Jėzų, sušildyti Jo meilės ir per klebono rankas gavę Jo palaiminimą, su šventiška nuotaika skirstėsi žmonės, džiugiai sveikindami vieni kitus sulaukus šv. Kalėdų.

Gruodžio 26 d., antrąją šv. Kalėdų dieną, Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė minėjo Tautos šventovės konsekracijos 14-ąsias metines.

Jau tapo tradicija, kad šias šv. Mišias tiesiogiai transliuoja LRT televizija ir Marijos radijas.

Prieš Šv. Mišias buvo kalbamas Rožinis, kurį vedė klierikas Martynas Povilaitis SC ir Marijos radijo savanoriai.

12.00 val., skambant tradicinei anglų giesmei „Kalėdos vėl“ prie altoriaus iškilminga procesija atėjo bazilikos patarnautojai, būrelis Kauno kunigų seminarijos klierikų, diakonai: Darius Chmieliauskas, Benas Ulevičius, Darius Venčkauskas, taip pat parapijoje tarnaujantys kunigai: kun. Povilas Narijauskas kun. Julius Grigonis, alt. kun. Virginijus Lenktaitis, kan. Robertas Pukenis ir prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Kauno vyskupas dr. Algirdas Jurevičius, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis bei tikinčiuosius laiminantis Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.


Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ,  patarnavo diakonai Darius Chmieliauskas ir Darius Venčkauskas.


Pradėdamas šv. Mišias, arkivyskupas atkreipė tikinčiųjų dėmesį, kad gruodžio 26 d. Bažnyčios liturginis kalendorius mini šv. Steponą. Šv. Steponas buvo vienas pirmųjų diakonų. Apaštalų darbuose pasakojama, kad augant krikščionių bendruomenei joje sparčiai gausėjo ir vargšų, todėl reikėjo žmonų, kurie jiems padėtų. Diakonai buvo išrinkti ir paskirti patarnauti.


Žodžio liturgijos dalyje skaitinį perskaitė parapijos Kolumbo riterių atstovas, parapijos pastoracinė tarybos narys Vitas Lendraitis.

VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas dr. Benas Ulevičius, einantis diakono tarnystę mūsų parapijoje paskelbė Dievo Žodį.


Homiliją arkivyskupas pradėjo kreipdamasis į tikinčiuosius: „Mieli tikintieji, visi brangūs Lietuvos žmonės, esame kupini Kalėdų džiaugsmo, o kartu, kaip ir kasmet, po Jėzaus Gimimo šventės minime šv. Steponą. Tai ne tik šalia viena kitos esančios dienos: šių švenčių ryšys daug svarbesnis. Kalėdose žvelgiame į Jėzų – Dievo Sūnų, gimusį ir gulintį ėdžiose. Tai reiškia, kad Dievui rūpi mūsų likimas. Todėl Jėzus gimimas toks džiaugsmingas. Kai Dievas tapo žmogumi dėl mūsų, ir mes esame kviečiami būti panašūs į Jį.


Antroji Kalėdų diena mums atskleidžia, ką reiškia sekti Kristumi ir būti krikščioniu. Tai ne tik gėrėtis idiliška prakartėle, bet ir stoti kartu su šv. Steponu. Tarnavimas, skelbimas ir atleidimas – šie trys žodžiai gali lydėti mus, švenčiančius Jėzaus Gimimą.“ (Visą homiliją prašome skaityti >>>).


Po visuotinės maldos atnašas prie altoriaus atnešė parapijos jaunų šeimos atstovai.


Į šv. Mišias gražiai įsiliejo atliepai ir giesmės, kurias giedojo bazilikos kamerinis choras „Pastoralės giesmė“, vadovaujamas Nijolės Jautakienės bei solistas Povilas Padleckis.


Šv. Mišių pabaigoje gausiai susirinkusiems tikintiesiems arkivyskupas suteikė iškilmingą ganytojišką palaiminimą.

                                                            Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021