Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

"24 valandos Viešpačiui " Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2019-03-30)

Paskelbta: 2019-03-31


Kovo 29 d. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje po 8 val. šv. Mišių, kurioms vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo parapijos vikaras kun. J. Grigonis, garbinimui buvo išstatytas Švč. Sakramentas.

Taip prasidėjo visą parą trukusi Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kurią prieš penkerius metus pasiūlė popiežius Pranciškus.

Įvesdamas šią „24 valandų Viešpačiui“ tradiciją Šventasis Tėvas paragino prie jos prisijungti visas pasaulio vyskupijas, prašydamas vyskupų tokias susitaikinimo ir atgailos pamaldas rengti penktadienį ir šeštadienį prieš ketvirtąjį gavėnios sekmadienį. Nuo to laiko švenčiamos „24 valandos Viešpačiui“ turi savo specifinę temą. Šiemet - tai Evangelijos pagal Joną eilutė: „Nė aš tavęs nepasmerksiu“.

"Švenčiausias Sakramentas – tai Dievas, ieškantis žmonijos, ieškantis kiekvieno iš mūsų. Šventasis Raštas mums sako, kad Dievas, kuris yra be galo turtingas, tampa vargšu, atsisakydamas visos savo didybės ir šlovės, kad kiekvieną kartą, kai mes ateiname pasimelsti prie Švč. Sakramento, galėtų mus apipilti malonėmis ir apgaubti savo šlove.

Evangelijose Jėzus ne kartą kviečia: “Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jus atgaivinsiu”, visi, kurie esate pavargę, ateikite ir pailsėkite greta manęs, visi, kurie trokštate, ateikite ir atsigerkite. Kiekvieną kartą, kai būname prie Švč. Sakramento, iš tiesų atsigeriame Gyvojo Vandens, kuris mus atgaivina ir padeda eiti į priekį” (kun. Florian Racine “Eucharistijos adoracija”).

Atsigerti šio Gyvojo Vandens, patirti Dievo gailestingumą adoruoti Švenčiausiąjį be pastovių parapijos adoruotojų, atėjo parapijos institucijų nariai, pavieniai parapijiečiai bei grupelė vaikučių, atvestų Jaunų šeimų bendruomenės tėvelių. Adoracijos metu mūsų parapijos kunigai patarnavo klausyklose.

Kovo 30 d. , šeštadienį, 11 val. buvo aukojamos šv. Mišios už Kristaus Prisikėlimo parapijos adoruotojus, kurie negailėdami savo asmeninio laiko, nuoširdžiai garbina Švč. Sakramentą, šlovina Viešpatį tylioje maldoje.

                                                          Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021