Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Gavėnios rekolekcijos parapijoje (2019-04-08)

Paskelbta: 2019-04-08


Balandžio 6 – 7 d. Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyko gavėnios rekolekcijos.

Parapijiečiai buvo kviečiami gavėnios susikaupimui, apmąstymams, maldai ir atgailai, kad dar kartą įsitikintų, kiek yra nuolankumo, meilės ir nuoširdumo bendrystėje su Viešpačiu Jėzumi Kristumi.


Rekolekcijoms vadovavo prelatas doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS. Jis buvo ne tik rekolekcijų vadovas, bet ir pats vadovavo šv. Mišių liturgijai.

"Kiekvienos rekolekcijos yra susikaupimas, visuomet primenantis tuos įvykius, kurie vyksta ir mūsų kasdieniame gyvenime. Todėl belaukiant Šv. Velykų dar prasmingiau pažvelkime į savo vidinį pasaulį, bendrystę ir maldą dangiškajam Tėvui" , - kvietė prelatas.


Pirmajame savo pamoksle rekolekcijų vadovas, komentuodamas Evangeliją pagal Joną kalbėjo apie moterį, nutvertą svetimoteriaujant, kalba apie nuodėmę ir iškėlė klausimą, ar mes sąmoningai atsižadame tai, kas buvo mūsų gyvenime yra nuodėmė.


Dievas mums visada atleidžia, nes Kristaus žodžiai: „Eik ir daugiau nenusidėk" galioja ir mums. Jei mes nekreipsime dėmesio, tai kas iš tų rekolekcijų. Dievas yra gailestingas, tik mes turime pasirinkti kryptį: arba su Dievu, arba be Jo. Jo neišsenkanti begalinė meilė kviečia mus su Juo dažniau susitikti Eucharistijoje, ne tik retkarčiais, bet ir kiekvieną dieną – tik reikia noro. Mes turime suprasti, kad Jėzus visa tai darė dėl mūsų, dėl mūsų išganymo, iš meilės kiekvieną atpirko ir Jis laukia atgalinės meilės sau. Ir tik malda atveda pas Jį. Bendrystė pasireiškia per maldą, kuri visų pirma yra Dievo malonė, kitaip tariant, Dievo dovana. Šią brangią dovaną – maldą Dievas davė kiekvienam žmogui.


Sekmadienį per šv. Mišių homiliją rekolekcijų vadovas prelatas dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS pakvietė, šalia kitų minčių pasitinkant Velykų šventę, prisiminti, ką reiškia kryžius. Bažnyčiose per gavėnią kryžiai apdengti violetiniu šydu. Kristus pažadėjo: „Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“, štai kodėl Kryžius yra išganymo ženklas, jis visame pasaulyje liks iki pasaulio pabaigos. Kryžius primins žmonijai, dėl ko, žmogau, atėjai į pasaulį, koks turi būti gyvenime ir kokios baisios kančios buvo pareikalauta, kad būtum atpirktas.


Štai kur atsiskleidžia mūsų žmogiška didybė - tiktai kryžiaus paslaptyje. Kodėl Kristus mirė ant kryžiaus, kokia yra kryžiaus ir kančios prasmė? Kai žmogus bėga nuo kančios, krikščionis atsakymo ieško Alyvų kalne, kur Kristus ėjo melstis.

Kančios sekmadienis yra prasmingas, jis atskleidžia gilią tiesą. Tik supratę kryžiaus paslaptį, galėsime džiaugtis tikruoju Prisikėlimo džiaugsmu.

Dėkojame prelatui dr. Vytautui Steponui Vaičiūnui už prasmingas rekolekcijas, už pamąstymus, patarimus, už atgaivą sielai. Tikimės naujais pasiryžimais, tobulesne meile Eucharistijai dėkingai pasitikti Jėzaus iš begalinės meilės žmonijai padovanotas Šv. Velykas.

                                                            Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021