Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Velyknakčio liturgija ir šv. Velykų ryto iškilmės Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2018-04-20)

Paskelbta: 2019-04-22


Balandžio 20 d. - Didysis šeštadienis, tai laukimo diena, tylos diena. Bažnyčia budi, laukdama Kristaus Prisikėlimo.

20.00 val. bazilikoje prasidėjo Velykų nakties liturgija.


Katechezę apie Velyknaktį pravedė diakonas Benas Ulevičius. „Velykų nakties liturgija dar vadinama Velykų vigilija (t.y. „Velykiniu budėjimu“). Tai visų vigilijų ir liturgijų motina, viso mūsų liturginio gyvenimo centras. Išrinktoji tauta jau iki Kristaus kartą metuose naktį šventė Paschą (arba Velykas). Mes taip pat kartą metuose naktį švenčiame Jėzaus Kristaus Paschą - Velykas.Senojoje Paschoje žmonės šventė tautos išėjimą iš Egipto; mes švenčiame žmonijos išėjimą iš nuodėmės Egipto. Senosios Paschos dėmesio centre buvo Dievo duotas avinėlis, kurio gyvybė buvo paaukota, kad tauta gyventų; naujosios Paschos centre - Dievo naujasis avinėlis Kristus. Tai jo gyvybė paaukota, kad pasaulis gyventų. Senojoje Paschoje ant durų staktų medžio buvo avinėlio kraujas; naujojoje Paschoje ant kryžiaus medžio - Kristaus kraujas. Senojoje Paschoje avinėlis mirė, tačiau atidavė savo gyvybę ne savo noru.


Naujojoje Paschoje Kristus pats atidavė savo gyvybę, mus mylėdamas tobula meile, kurios buvo pilnas. Dievas yra meilė ir ši Meilė yra stipresnė už mirtį. Todėl Kristus, kuris tikrai visus mylėjo, neliko mirties gniaužtuose. Jis buvo prikeltas iš numirusiųjų Dievo, kuris yra meilė. Ir jis pats prisikėlė iš mirties savaja meile. Šią Dievo meilės pergalę prieš mirtį švenčiame kartą metuose Velykų nakties liturgijoje “ – aiškino diakonas Benas.


Velyknakčio keturių dalių – Žiburių, Žodžio, Krikšto bei Aukos liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo parapijoje dirbantys kunigai: kun. J. Grigonis, kun. V. Dudonis, kun. V. Lenktaitis,  kun. P. Narijauskas, patarnavo diakonas B. Ulevičius.

Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius visą Velykų tridienį pamaldų metu aiškino liturgiją, padėdamas tikintiesiems sąmoningai ir džiugiai joje visiems dalyvauti.

Apeigos prasidėjo prie Velykų laužo, nes Velykų laužas simbolizuoja pirmapradę Dievo minties, gyvybės ir kūrybingos meilės ugnį. Parapijos klebonas palaimino ugnį ir nuo ugnies uždegė Velykinę žvakę – Paschalą. Ši žvakė nuo amžių simbolizuoja Kristų - amžinąjį Dievo Sūnų, prieš visus amžius dalyvavusį Tėvo kūrimo darbe, o ant Paschalo užrašytos raidės - Alfa ir Omega, reiškiančios visų dalykų pradžią ir pabaigą.

Diakonas B. Ulevičius iškėlęs šią žvakę procesijos priešakyje, giedodamas „Kristus mums šviečia", įžengė vidun į tamsoje skendinčią baziliką. Tarsi atiduodami pagarbą Viešpačiui šalia diakono, nešančio velykinę žvakę, ėjo parapijos Kolumbo riterių atstovai.

Pakeliui eidami parapijos klebonas bei kunigai su uždegtomis žvakėmis uždegė tikinčiųjų žvakes. Tamsoje, Kristaus žvakės ir žvakelių mirgančioje šviesoje, buvo giedamas Velykų šlovinimas.

Šlovinimo giesmę atliko diakonas Benas. Tai buvo Žiburių ir ugnies pašventinimo liturgija.

Žodžio liturgijoje parapijos bendruomenės atstovai skaitė septynis skaitinius iš Senojo Testamento.

Po išklausytos išganymo istorijos ir didžių Dievo darbų Senojo Testamento skaitiniuose, vėliau sugiedoto Garbės himno, nuskambėjo Geroji Evangelijos naujiena: „Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra“ (Mk 16, 1–8).

Po to prasidėjo Vandens pašventinimo ir Krikšto pažadų atnaujinimo apeigos. Krikšto vandens šventinimo maldoje prisimenamas sukūrimo vanduo, tvano vanduo, Raudonosios jūros perėjimas. Vanduo, ištryškęs iš perverto ant kryžiaus Kristaus šono, ir prisikėlusio Kristaus apaštalams patikėta misija: eiti ir krikštyti mokinius „Vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios“. Visi esantys bazilikoje dar kartą užsidegė savo žvakes, kad atnaujintų savo Krikšto pažadus.


Monsinjoras savo trumpoje homilijoje užklausė tikinčiųjų: "Įdomu, kiek čia, atėjusiųjų švęsti Šv. Velykų, yra įtikėję, jog Kristus prisikėlė? Jis iš tiesų prisikėlė! Jis gyvas! Jis kaip ir anuomet yra čia ir dabar! Mes tikime tuo, apie tai liudija apaštalai ir pirmieji mokiniai. Būkime linksmi ir džiūgaukime, gyvenkime viltyje, nes visi Dievo pažadai pildosi" (homiliją skaityti >>>)

Velyknakčio kulminacija buvo Eucharistijos šventimas.

Iškilmių pabaigoje tikintiesiems buvo suteiktas iškilmingas Bažnyčios palaiminimas.

Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius nuoširdžiai padėkojo visiems dalyvavusiems, pasveikino sulaukusius džiugių Viešpaties Prisikėlimo švenčių.

Kunigai kiek neįprastai su parapijos klebonu priešakyje nuskubėjo į baziliką, įsiliejo į minią, ir dar kartą pasveikino su Viešpaties Kristaus Prisikėlimu švente, paspausdami ranką tikintiesiems.

Tikinčiųjų širdyse aidėjo: „Kristus prisikėlė! Kristus gyvas! Aleliuja!“Balandžio 21 d., Velykų sekmadienio rytą, iškilmės Kristaus Prisikėlimo bazilikoje prasidėjo Švč. Sakramento pagarbinimu ir triskart aplink šventovę einama Velykine procesija.

Iškilmingoje procesijoje dalyvavo patarnautojai, Pirmai šv. Komunijai besirengiančios mergaitės, parapijiečiai ir visi tikintieji.

Šv. Mišių iškilmingai liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo parapijos kunigai: kun. V. Dudonis, kun. J.Grigonis ir kun. P. Narijauskas, patarnavo diakonas B. Ulevičius. Monsinjoras pasveikino visus, kurie atėjo dalyvauti šį Velykų rytą iškilmėje.

„Kristus mirė už visus žmones, Jis, nugalėjęs nuodėmę ir mirtį, kviečia į šventumą – būti Jo, Prisikėlusiojo, liudytojais, nuosekliai ir ištikimai sekti Jo pėdomis, kad aplink būtų daugiau šviesos ir tiesos“, - kvietė parapijos klebonas.

Po himno „Tave Dieve garbinu“, taip pat buvo skaitomas Kauno arkivyskupijos ganytojų velykinis sveikinimas (skaityti >>>).


Šv. Mišių pabaigoje parapijos klebonas  pašventino atsineštus margučius ir  padėkojo parapijos kunigams, patarnautojams, bazilikos chorui „In Vivo Dei“, institucijoms, parapijiečiams prisidėjusiems prie iškilmių ruošimo.


                                           Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021