Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo A. Jurevičiaus kanoninės vizitacijos pabaiga ir Sutvirtinimo sakramento teikimas parapijoje (2019-05-27)

Paskelbta: 2019-05-27


Gegužės 26 d. 11 val. iškilmingomis šv. Mišiomis šventėme du neeilinius įvykius: kanoninės vyskupo vizitacijos pabaigą parapijoje (darbinė vizitacija įvyko gegužės 20 d.) ir Sutvirtinimo sakramento teikimą mūsų jauniesiems parapijiečiams.


Atvykusį Kauno arkivyskupijos apaštalinį administratorių vyskupą A. Jurevičių prie Kristaus Prisikėlimo bazilikos durų su šv. Kazimiero relikvija pasitiko parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius ir kunigai svečiai.


Eucharistijos šventimui vadovavo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas A. Jurevičius, koncelebravo mons. A. Jagelavičius, Šv. Antano, Šventosios Dvasios, Šv. Jono Pauliaus II, Švč. Mergelės Marijos, Rožančios Karalienės bažnyčių klebonai: kun. T. Trečiokas, kun. Ž. Paulauskas, kun. A. Alminas, kun. R. Šumbrauskis ir Kristaus Prisikėlimo bazilikos kunigai: klebonas mons. V. Grigaravičius, kun. J. Grigonis, Marijos radijo direktorius kun. P. Narijauskas, prof. kun. R. Pukenis, patarnavo Kauno Įgulos kapelionato diakonas A. Jesinskas, ir diakonas teol. dr. B. Ulevičius bei klierikas G. Kasperavičius.


Šv. Mišių pradžioje parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius supažindino visus su Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo parapijos 2014 - 2019 metų veiklos ataskaita (skaityti >>>)


Mišių pradžioje vyskupas pasveikinimo visus susirinkusius į šią iškilmę, o ypač 52 jaunuolius, atėjusius priimti Sutvirtinimo sakramento.

Žodžio liturgijos metu skaitinius skaitė Kolumbo riterių atstovas ir sutvirtinamieji, Evangeliją skaitė diak. B. Ulevičius.Vyskupas pradėjo homiliją šiais žodžiais: „Kristaus Prisikėlimo parapijiečiai, jau pats jūsų parapijos pavadinimas jus įpareigoja tikrai atnaujintai tikrovei ir atnaujintam gyvenimui. Ir štai mes išgirdom Apreiškime apaštalui Jonui Dievo Žodį, kuris taip pat įprasmintai kalba apie naują rytojų ir tikrovę. Kokia graži ta naujoji Jeruzalė, nužengianti iš dangaus.“


Apaštalas Jonas nematė Naujojoje Jeruzalėje šventyklos, nes Viešpats, Visagalis Dievas, yra jos šventykla, šiam Miestui apšviesti nereikia nei saulės, nei mėnulio, nes jį apšviečia Dievo Žodis ir Jo žiburys – Avinėlis, prisikėlęs Jėzus Kristus. Vyskupas sakydamas, kad mūsų gyvenimas – tai Naujosios Jeruzalės ilgesys, kvietė, jog visą mūsų gyvenimą ir visą tikrovę apšviestų Dievo šlovė, Dievo įsakymai, Evangelija. Jis apgailestavo, kad šiandien patys įstatymų leidėjai, susipainioję įstatymų pinklėse, nebežino, kas teisinga, nebežino, kas yra žmogus, kas yra šeima. O gal tai yra piktojo pasėta sėkla, kad visus sunaikintų, nukreiptų nuo to, kas teisinga, kas yra tikra, nukreiptų nuo pagrindinių dalykų.


Skaitinys iš Apreiškimo knygos iškelia, kas yra svarbiausia – tai Dievo šlovė, Avinėlis Kristus ir Jo auka, tai, ką mes kiekvieną kartą sudabartiname šventosiose Mišiose ant altoriaus. Šie svarbiausi dalykai apšviečia mūsų gyvenimą kaip skaisčiausia saulė ir duoda orientyrą nepasiklysti įstatymų ir svarstymų džiunglėse, bet eiti į tikslą, kuris yra pats mūsų Viešpats Jėzus Kristus.


Kreipdamasis į sutvirtinamuosius vyskupas pasidžiaugė, kad šioje intensyvioje tikėjimo kelionėje jie patyrė, kas yra Bažnyčia bei jos bendruomenė, geriau pažino Dievą ir save patį, savo širdies giliausius troškimus, jausmus, pamatė gyvenimo tikslą bei prasmę.


Sakydamas, jog per Sutvirtinimą Dievas ypatingai prisiliečia prie kiekvieno, vyskupas atkreipė dėmesį į tai, kad labai svarbu nedaryti kliūčių Dievo veikimui, ir paragino labiau įsijungti į savos parapijos ir Bažnyčios gyvenimą.

Apibendrindamas kanoninę vizitaciją, prasidėjusią pirmadienį, vyskupas kalbėjo apie įvykusius susitikimus ir padėkojo visiems už šiltą priėmimą, įdomias diskusijas, pasidalijimus. Jis taip pat padėkojo parapijos klebonui, bendruomenės nariams ir visiems parapijiečiams, kuriems svarbi Gyvoji Bažnyčia.


Ganytojas baigė homiliją kviesdamas laikytis tikėjimo, kad kuo daugiau parapijiečių atrastų Gyvąjį Dievą, ieškotų Jo valios, ir tada Viešpats apsigyvens tarp mūsų.

Po to vyko Sutvirtinimo sakramento teikimo apeigos. Mons. A. Jagelavičius kvietė kiekvieną sutvirtinamąjį vardu.


Sutvirtinimo tėvams uždėjus dešinę ranką ant sutvirtinamojo peties, vyskupas Krizmos aliejumi kryžiaus ženklu patepė sutvirtinamojo kaktą ir kvietė priimti Šv. Dvasios dovaną.


Po šv. Mišių Pastoracinės tarybos ir sutvirtinamųjų atstovai padėkojo vyskupui A. Jurevičiui už apsilankymą, už dėmesį, išsakytas pastabas kanoninės vizitacijos metu, o jaunuoliai tarė padėkos žodžius klebonui mons. V. Grigaravičiui, A. M. Kely Skirbantaitei už jų rengimą Sutvirtinimo sakramentui.

Šv. Mišių giedojo parapijos mišrus choras „In Vivo Dei“.


Po iškilmių, nors pūtė šaltas vėjas, šventoriuje vyko agapė: parapijiečiai buvo vaišinami karštu sultiniu ir kibinais.

                                         Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021