Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos institucijų veikla 2014 - 2019 metais (2019-05-25)

Paskelbta: 2019-05-28


Parapijoje vyksta rengimas Įkrikščioninimo sakramentams ir iškilmingos Pirmosios šv. Komunijos bei Sutvirtinimo Sakramento teikimo šventės. Ypač džiugu, kad parapijoje pradėjo veikti sužadėtinių rengimo Sutvirtinimo ir Santuokos sakramentui grupės, kuriose šįmet dalyvauja atitinkamai 35 jaunuoliai ir 13 porų. Programas padeda vesti šeimos, pasirengusios pristatyti Bažnyčios mokymą apie santuoką ir dalytis savo gyvenimo bei tikėjimo patirtimi.


Šv. Mišių liturgijos apeigose svarbi vieta skiriama giedojimui. 9.30 val. sekmadienio šv. Mišiose gieda Vito Grudzinsko vadovaujamas chorelis, Sumos mišriam chorui „In Vivo Dei“, kurį sudaro 30 įvairaus amžiaus giesmininkų, vadovauja maestro Ramūnas Baranauskas. Sekmadienį per 12.30 val. šv. Mišias gieda neseniai susikūręs bazilikos kamerinis moterų ansamblis „Pastoralės giesmė“, vadovaujamas Nijolės Jautakienės.

Parapijos teritorijoje yra 7 mokymo įstaigos, kuriose tikybos pamokas lanko 7688 moksleiviai (52,9 %). Parapijos klebonas kartą per metus lanko tikybos pamokas, dalyvauja renginiuose, projektuose, inicijuoja rekolekcijų įvairovę, veda konferencijas religinėmis temomis, aukoja šv. Mišias naujųjų mokslo metų, paskutiniojo skambučio bei kt. progomis. Dirba 8 tikybos mokytojai, kurių veiklą koordinuoja Tikybos mokytojų ir katechetų metodinis centras. Mokytojos Virginija Juodpusienė ir Vilma Tamošauskytė parapijoje rengia vaikus Pirmajai šv. Komunijai. Tikybos mokytojas Gabrielius Velička nuo 2016 metų parapijoje veda Alfa kursą suaugusiesiems.

Parapijos teritorijoje veikia 4 vienuolynai. Uoliausiai parapijos sielovadoje ir gyvenime dalyvauja seserys pranciškonės ir Švč. Jėzaus Širdies mažųjų tarnaičių seserys.

Pastoracinė taryba padeda klebonui planuoti ir vykdyti parapinę sielovadą, aptarti klausimus bei problemas rūpintis sprendimų įgyvendinimu. Ją sudaro 27 nariai – įvairių profesijų žmonės. Ypač aktyviai talkina Ekonominės tarybos nariai tvarkant visus ūkinius ir finansinius reikalus. Per Pastoracinės tarybos posėdžius svarstomos aktualiausios problemos, įvairių švenčių organizaciniai klausimai, biudžeto paskirstymas, darbuotojų priėmimo ir atleidimo klausimai bei kt. Posėdžiai protokoluojami ir saugojami parapijos archyve.

Parapijoje yra šios karitatyvinės bei socialinės veiklos institucijos:

Žaliakalnio vaikų dienos centras parapijoje veikia nuo 2002 metų. Jis skirtas vaikams, kurie šeimose stokoja priežiūros ir linkę rinktis gatvės gyvenimą. Jame dirba 3 vienuolės, Dieviškosios Jėzaus Širdies seserys pranciškonės, joms talkina savanoriai ir studentai. Per pastaruosius 5 metus dienos centrą lankė apie 100 vaikų nuo 7 iki 18 metų, per metus dienos centrą lanko 20 – 30 vaikų, dabartiniu metu – 20 vaikų iš 15 šeimų.

Per ataskaitinį laikotarpį į Caritas organizaciją įsijungė 10 jaunesnio amžiaus žmonių: 3 vyrai ir 7 moterys. Šiuo metu parapijoje yra 15 karitiečių, kurie lanko ligonius, tris kartus per savaitę judėjimo problemų turintiems parapijiečiams į namus atneša sriubą iš Sriubos valgyklos, atlieka kitus reikalingus darbus, organizuoja žvakučių akciją „Gerumas mus vienija“.

Sriubos valgykla, įsikūrusi Kaune, Partizanų g. 5, veikia darbo dienomis (maistas dalijamas 12 – 14 val). Jos lankytojai – mažas pajamas gaunantys Kauno miesto gyventojai, benamiai, socialinės rizikos grupėms priklausantys ar kitų socialinių problemų turintys asmenys. Valgykloje dirba 4 darbuotojos ir 2 savanorės. Kiekvieną dieną pamaitinama apie 200 – 300 asmenų. Pagalbos namuose tarnyba – tai jungtinė pagalbos namuose teikimo komanda, kurioje dalyvauja socialiniai darbuotojai, slaugytojai, slaugytojo padėjėjai, kineziterapeutas, ergoterapeutas, psichologas. Jos tikslas – suteikti pagalbą namuose sergantiems, seniems ir neįgaliems asmenims bei jų šeimos nariams.


Pagalbos namuose tarnybos darbuotojai ir savanoriai organizuoja atvirus paskaitų ciklus „Gailestingai veik" bei praktinės pagalbos akciją „Praktinio gerumo diena“.

Šv. Juozapo teisės klinika, vadovaujama teisininko Nerijaus Strikulio, laikosi nuostatos, kad teisingumas turi būti prieinamas kiekvienam. Per 8 m. buvo suteikta pirminė nemokama teisinė konsultacija daugiau nei 700 bendruomenės narių, taip pat kitoms parapijoms ir katalikiškoms organizacijoms.

Ministrantų sielovadoje dalyvauja 6 vaikinai, patarnaujantys šv. Mišių liturgijos apeigose. Pagrindinis darbo su patarnautojais tikslas – ugdyti, auginti ir gilinti jų žinias apie ministranto tarnystę bei savanorišką atsidavimą ir įsipareigojimą Kristui bei Jo įsteigtai Bažnyčiai, kad jaunuoliai būtų brandaus tikėjimo, veiklūs, atsakingi, trokštų atrasti savo vietą Bažnyčioje ir kasdieniame gyvenime užsidegę apaštalautų tarp savo bendraamžių.


Jaunimo sielovada po trejų tylos metų atgyvino veiklą. 2018 m. gruodį Kauno VDU teologijos fakulteto studentė Anna Maria Kelly Skirbantaitė subūrė 11 jaunuolių, Jaunimo susitikimai vyksta penktadieniais. Jų metu jaunuoliai žiūri ir aptaria krikščioniškus filmus, diskutuoja, žaidžia, mokosi groti ir kurti giesmes, planuoja gailestingumo darbus, bendrauja su Jono Pauliaus II piligrimų centro jaunimu, kartu meldžiasi.

Šv. Damijono maldos grupę, kuriai vadovauja šv. Damijono broliai, lanko apie 10 jaunuolių. Antradieniais jie susitinka mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, dalijasi savaitės įspūdžiais, klausosi mokymo aktualia tema, stiprina santykį su Dievu, “nešioja” vieni kitus maldose, klausosi vyresnės kartos žmonių prisiminimų, talkininkauja Tiberiados broliams vaikų, jaunimo ir kitose stovyklose, dalyvauja brolių misijose Kaune, kartu švenčia tikėjimo ir bendruomenės šventes bei gimtadienius.

Jaunų šeimų ratelio, gyvuojančio jau aštuntus metus, veikloje dalyvauja apie 25–30 šeimų. Susitikimai, kuriems vadovauja ses. Ramutė Budvytytė SSC, vyksta kas antrą sekmadienį. Šeimos su vadove kartu švenčia Eucharistiją, gilina savo tikėjimą ir maldą, dalijasi patirtu Dievo gerumu ir mokosi atjautos šeimoje bei tarp šeimų, padeda vieni kitiems. Tėveliai lanko arkivyskupijos Šeimos centro paskaitas bei seminarus, parapijos renginius, kartu ruošiasi religinėms bei tautinėms šventėms parapijoje ir Lietuvoje, vyksta į piligrimines keliones, iškylauja vasaros šeimų stovyklose. Tradiciniai jų renginiai – Kalėdinė bei Velykinė šeimų šventės, vasarį vykstantis Jaunavedžių ir sutuoktinių vakaras.

Parapijos šeimų bendruomenė rudenį švęs 10 metų sukaktį. Pagrindinė mintis – ėjimas link Dievo, tikėjimo gilinimas. Evangelijos mintis: Pirmiausiai ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa kita bus jums pridėta, tapo susitikimų, rekolekcijų, piligriminių kelionių ašimi. Šeimų bendruomenė renkasi ketvirtadieniais. Susitikimuose dalyvauja kviestiniai svečiai, o temos paprastai būna susijusios su tų dienų aktualijomis. Bendruomenės iniciatyva – kiekvieno mėnesio trečiąjį penktadienį mažoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vykstanti naktinė Švč. Sakramento adoracija.


Pagyvenusių žmonių sambūris “Senjorai”, kurio nenuilstanti vadovė yra Rimutė Lipšienė, gyvuoja dvyliktuosius metus. Į sambūrį susibūrė 55 senjorai. Susitikimai prie arbatos puodelio vyksta kiekvieną trečiadienį. Į juos kviečiami kunigai, istorikai, muziejininkai, etnografai, aktoriai, gydytojai. Per popietes vyksta pokalbiai, diskusijos aktualiomis temomis, dalijamasi patirtimi, minimos religines bei tautines šventes, švenčiami gimtadieniai. Senjorai aplankė ne tik Kauno, bet ir daug Lietuvos bažnyčių, kitų kultūrinių bei istorinių paminklų, įžymių vietų. Senjorų credo – „Dėkoti Dievui už kiekvieną gyvenimo valandėlę ir džiaugtis”.

Nuo 2016 m. pradėtas vesti Alfa kursas suaugusiesiems. Jo tikslas – neformalioje aplinkoje diskutuojant susipažinti su krikščionybės pagrindais, atrasti santykį su Jėzumi. Kursą veda J. Jablonskio gimnazijos tikybos mokytojas G. Velička, talkinant savanoriams – filosofijos dėstytojams Ingai ir Rolandui Bartkams. Kiekviename kurse, kurių jau buvo trys, dalyvavo po 9 – 12 žmonių. Kitas Alfa kursas bus organizuojamas 2019 m. spalio mėn.


Šventojo Rašto (Biblijos) studijų grupės veiklos pradžia – 2008 m. spalis. Pastaruoju metu Biblijos studijos vyksta kas antrą savaitę ir grupės koordinatorė Birutė Vasylienė džiaugiasi, kad į kiekvieną susitikimą ateina apie 50 narių. Nuo veiklos pradžios keitėsi grupės vadovai: vadovavo kun. Mindaugas Pukštys kun. Vincas Kudirka, kun. Nerijus Šmerauskas, Šv. Rašto žinovai kun. Algirdas Akelaitis ir kun. Linas Šipavičius, kun. Virgilijus Dudonis bei VDU KTF dekanas, diakonas dr. Benas Ulevičius. Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. parapijos klebono pastangų dėka Biblijos studijas vėl dėsto kun. A. Akelaitis, Šv. Rašto licenciatas, baigęs studijas Romoje. Kadangi į grupę įsijungė daug jaunų narių, jis pasiūlė vėl pradėti nuo Pradžios knygos, kuri yra raktas į visos Biblijos studijas, tačiau visiškai naujoje šviesoje. Viliamės, kad kun. A. Akelaitis padės ir toliau studijuoti Biblijos paslaptis, nes dėl kunigo erudicijos, gausaus žinių bagažo, sugebėjimo vaizdžiai perteikti įvykius, atskleisti jų sąsajas, ypač ryšį tarp Senojo ir Naujojo Testamentų, grupės nariai pajuto Biblijos svarbą ir būtinybę ją skaityti. Kita Biblijos studijų grupės veiklos funkcija – organizuoti Dievo Žodžio skaitovų veiklą: labai svarbu, kad Eucharistijos liturgijoje dalyvaujantys skaitovai mokėtų raiškiai, suprantamai perskaityti Dievo Žodį, pasižymėtų gera dikcija, jaustų atsakomybę, būtų pareigingi.


Kolumbo riteriai veiklą parapijoje pradėjo 2017 m. spalio 12 d.. įsteigę Kolumbo riterių tarybą su 6 nariais. Tai tarptautinės beveik 2 mln. pasauliečių vyrų katalikų vienijančios organizacijos nariai, kurių pamatiniai principai – Pagalba artimui, santarvė, brolybė ir patriotizmas. Parapijoje Riteriai vykdė savo veiklą, ypač rūpindamiesi Žaliakalnio vaikų dienos centro vaikais: paruošė darbui dovanotus kompiuterius, organizavo motyvacinę paskaitą apie IT karjeros perspektyvas, pasirūpino centro vaikų dantų profilaktika ir gydymu, organizavo auklėtinių dalyvavimą Verbų mugėje su savo iškeptais pyragais, per Atvelykį įteikė labdaros dovanų. Riteriai nutarė dalyvauti Kristaus Prisikėlimo bazilikoje kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį vykstančioje Sumos šv. Mišių procesijoje.

Švenčiausiojo Sakramento adoruotojų grupėje yra 34 įsipareigoję ir apie 600 nepastovių Jėzaus garbintojų. Įsipareigojusieji adoruotojai kartą per savaitę po vieną valandą dalyvauja mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje šiokiadieniais vykstančioje Švč. Sakramento adoracijoje. Grupės vadovė Kristina Jasiulionienė, dvasiškai stiprinama klebono, organizuoja adoruotojų veiklą, kviečia į jų intencija aukojamas šv. Mišias bei agapes. Gyvojo rožinio maldos grupę 2016 m. subūrė Kristina Jasiulionienė. Į nenutrūkstamą maldos grandinę kasdien jungiasi 135 nariai, melsdamiesi už taiką. Gyvojo rožinio maldos grupė turi savo vėliavą, nariams paruoštą atmintinę. Maldos grupės vadovė savo tarnystėje bendradarbiauja ir dalijasi patirtimi su Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijų, Jonavos dekanato Gyvojo rožinio draugijomis. 2018 m. birželio 16 d. klebono iniciatyva Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo organizuota Kauno arkivyskupijos I dekanato parapijų Švč. M. Marijos Gyvojo rožinio draugijų diena, dalyvaujant vyskupui J. Kauneckui ir arkivyskupui L. Virbalui. Mons. Vytautas Grigaravičius ir grupės vadovė nuolat rūpinasi, kad grupės nariai galėtų tobulinti savo dvasinį gyvenimą: organizuojamos konferencijos, aukojamos šv. Mišias už parapijos Švenčiausiojo Sakramento adoruotojus ir besimeldžiančius Gyvąjį rožinį.

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos skyrius parapijoje įsteigtas 2011 metais. Ši draugija vienija katalikus, kurie siekia gyventi Kristaus Evangelija, aktyviai dalyvauti Bažnyčios veikloje, brangina Eucharistiją, Dievo Žodį ir sekmadienio šventimą, puoselėja pamaldumą Švč. M. Marijai, trokšta skleisti Švč. Mergelės apsireiškimo Šiluvoje žinią ir rūpintis Šiluvos šventove. Nuo 2016 m. draugijos skyriaus veiklą, į kurią yra įsitraukę 20 narių, koordinuoja dr. Ada Azaravičienė. Vykstančių du kartus per mėnesį susitikimų metu dvasinis vadovas veda katechezę, vyksta diskusijos, dalijamasi liudijimais. Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį 18 val. aukojamos šv. Mišios už Šiluvos M. Marijos draugijos gyvus ir mirusius narius. Draugijos nariai kasmet Šiluvoje dalyvauja M. Marijos Gimimo atlaiduose, 2018 m. dvasinio vadovo kun. Virgilijaus sumanymu ir rūpesčiu papuošė Šiluvos kelią nauja 40-tąja koplytėle „Rūpintojėlis". 2019 m. balandžio mėn. dalyvavo Švč. M. Marijos draugijos kongrese, vykusiame Šiluvoje.

Alfa maldos grupelė gyvuoja antrus metus. Ją sudaro 6 žmonės, kurie Kristaus Prisikėlimo parapijoje baigė Alfą kursą ir norėjo toliau susitikinėti ir melstis. Vadovaujami filosofijos dėstytojos Ingos Bartkienės, grupelės nariai renkasi parapijos namuose prie mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnyčios antradieniais nuo 18.00 iki 20.00 val. Maldos grupės tikslas – pažinti ir mylėti Viešpatį per bendrą įtikėjusiųjų maldą, Šventojo Rašto skaitymą, pasidalijimą ir bendravimą.

Laikraštis „Prisikėlimas” – tai mėnesinis leidinys, einantis nuo 2002 m. Jau yra išleisti 198 numeriai. Laikraščio vyriausias redaktorius – parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Jam talkina 5 redakcinės kolegijos nariai. Laikraščio tikslas – parodyti parapijos bendruomenės gyvenimą, apžvelgti parapijos naujienas ir įvykius, ugdyti brandesnį gyvą tikėjimą. Laikraštyje pateikiamos Bažnyčios Lietuvoje ir pasaulyje aktualijos, Lietuvos Vyskupų Konferencijos naujienos. Tradicine tapo rubrika „Svečiuose pas....“, kurioje pristatomi aktyviausi parapijos bendruomenės nariai ir jų nuveikti darbai parapijoje. Nuo 2017 metų gegužės mėnesio laikraštis leidžiamas spalvotas 500 egz. tiražu.

Parapijos internetinė svetainė www.prisikelimas.lt veikia jau 17 metų. Tai buvo viena pirmųjų Kauno parapijų svetainių. Ji visapusiškai atspindi Bažnyčios, parapijos bei jos bendruomenės veiklą. Šis puslapis nuolat atnaujinamas ir tobulinamas. Interneto tarnybos pranešimu, mūsų puslapis labiausiai lankomas iš visų Kauno arkivyskupijos parapijų: 2018 metais vidutiniškai per mėnesį unikalių apsilankymų buvo nuo 8 tūkst. iki 12 tūkst., 2019 metais paprastomis darbo dienomis būna apie 300 apsilankymų, o pavyzdžiui, prieš Šv. Velykas, balandžio 20 d., apsilankė 1,5 tūkst. internautų.Parapijoje įgyvendinamos veiklos ir projektai Šiuo metu parapijoje įgyvendinami 4 Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai: „Bendruomeninė socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką sistema“, „Jauni Žaliakalnio senjorai“, „Žaliakalnis – gera vieta dirbti“, „Kompleksinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Žaliakalnio gyventojams“.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021