Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Onos atlaidai Skaruliuose (2019-07-28)

Paskelbta: 2019-08-01

Liepos 28 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pravedė Šv. Onos atlaidus Jonavos dekanato Skarulių bažnyčioje.Tarp gausiai susirinkusiųjų tikinčiųjų kai kurie nuoširdžiai pasitiko monsinjorą, nes prisiminė jį dar iš tų laikų, kai jis patarnavo ne tik Jonavos, bet ir Skarulių tikintiesiems.

Šv. Mišios prasidėjo iškilminga Švč. Sakramento pagarbinimo procesija apie bažnyčią. Nuostabą kėlė tai, kad nusitęsė ilga vėliavų procesija, to miesto parapijose nepamatysi. Žmonės taip pat aktyviai įsijungė į eiseną paskui Kristų. Visur jautėsi šventinė atmosfera: bažnyčia išpuošta gėlėmis, šventorius kvepėjo šviežiai nupjauta žole, žmonių gera nuotaika ir šypsenos susiliejo su saulės spinduliais, kurių nepagailėjo dangus.


Šv. Mišioms vadovavo mons. Vytautas, kuris prie parapijos intencijų pakvietė melstis ir už į amžinuosius namus iškeliavusį mons. Vincentą Jalinską. Mišioms koncelebravo Jonavos dekanas, Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas kun. Virginijus Birjotas, iš Skarulių kilęs kun. Vytautas Kurtinaitis, taip pat patarnavo klierikas Mantas Šideikis ir diakonas  Marius Boreiša. Šv. Mišių auką papuošė giesmininkai iš Jonavos.

Homiliją monsinjoras pradėjo, sakydamas: „Mieli tikintieji, man džiugu kartu su jumis šiandien švęsti šv. Onos, kurios kultas yra susijęs su Švč. Mergele Marija, atlaidus. Bažnyčia šventąją Oną, Dievo Motinos Gimdytoją, mini liepos 26-ąją (...). Tikrų istorinių žinių apie Šv. Oną neturime. Yra žinoma, kad ji gyveno Nazarete ir būdama 20-ies metų ištekėjo už Joakimo, kuris taip pat gyveno Nazarete. Sutuoktiniai, kartu pragyvenę dvidešimt metų, neturėjo vaikų ir labai dėl to sielojosi (...). Tačiau šv. Ona nepaliaujamai meldėsi ir neprarado vilties. Viešpats išklausė jos maldą. Ona pagimdė patį tobuliausią kūrinį, naująją Ievą. Marija pasirodė mūsų pasaulyje, graži, be jokios dėmės, malonės pilna, Šventosios Dvasios sužadėtinė, paruošta bendradarbiauti Įsikūnijimo ir pasaulio išganymo darbe“.

Komentuodamas dienos Evangelijos pagal Luką skaitinį, kuriame mokiniai Jėzaus paprašė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis“ (Lk 11,1), monsinjoras kalbėjo: „Jėzus išmokė „Tėve mūsų“ maldą, kurioje Jis kreipiasi į Dievą „Abba“, kas reiškia „Tėti, Tėveli“. Šiame kreipinyje išreiškiama Jėzaus ryšio su Dievu esmė. Taigi kalbėdami šią maldą turime išgyventi ypatingą ryšį su Dievu, kalbėti ją ne lūpomis, o širdimi. Apie maldos galią Jėzus kalba palyginimu, kurio mintis akivaizdi. Kaip neįmanoma atsilaikyti prieš atkaklų bičiulio prašymą, taip neįmanoma, kad Dievas neišklausytų mūsų maldų. Jėzus garantuoja, kad Dievas visada išklauso mūsų maldas ir atsišaukia į jas.“

Homiliją monsinjoras baigė, kviesdamas: „Mielieji, Šv. Raštas šiandien mus moko būti atkakliais, ištvermingais maldoje. Niekada nepaliauti melstis, niekada neprarasti vilties. Atminkite, kad Dievo gailestingumas neišmatuojamas, Jis visada trokšta išspręsti mūsų problemas. Apie tai byloja šiandien minimi šventieji Ona ir Joakimas, apie tai liudija tūkstančiai šventųjų, kurių gyvenimai buvo paženklinti malda ir ištikimybe Dievo valiai.“

Po Šv. Mišių visi buvo pakviesti į šventorių prie vaišių stalo. Pasivaišinę, pabendravę, atsisveikinome, palikę parapijiečius ir svečius tolimesnei bendrystei.

                                                                         Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021