Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Garbingi svečiai - TFP delegacija su Fatimos Dievo Motinos statula parapijoje (2019-08-26)

Paskelbta: 2019-08-26


Rugpjūčio 23 d. džiaugsmingai minėjome Baltijos kelio trisdešimtmetį. Prisiminėme 1989 m. rugpjūčio 23 d., kai, minint 50-ąsias Molotovo - Ribentropo pakto metines, apie 2,5 mln. žmonių ištiesė vieni kitiems rankas sukurdami gyvą grandinę, sujungusią sostines Vilnių, Rygą ir Taliną. Baltijos kelias parodė, kad nepriklausomybės siekia ne tik tautiniai judėjimai, bet ir visi šių šalių žmonės.

Šią dieną Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji sulaukė garbingų svečių - TFP delegacijos, kuri kasmet su Fatimos Dievo Motinos statula atvyksta į laisvą Lietuvą. Tai katalikiškąsias vertybes ginanti įvairių tautų atstovų organizacija (“Tradition, Family, Property” – Tradicija, Šeima, Nuosavybė), vadovaujama generalinio direktoriaus, atstovo Lietuvai, Renato William Murta de Vasconcelos. Šiai organizacijai esame dėkingi už iškovotą laisvę, nes ji pasauliui išplatino peticiją už Lietuvos teisę ir teisingumą ir per 4 mėn. 26 pasaulio šalyse surinko 5,3 mln. parašų, kuriuos 1990 m. gruodžio mėn. pristatė TSRS prezidentui M. Gorbačiovui.


17.30 val. svečius, atvykusius iš Brazilijos, Italijos, Portugalijos ir Baltarusijos, prie bazilikos durų pasitiko parapijos altarista kun. Virginijus Lenktaitis ir ant Dievo Motinos statulos uždėjo karūną bei užkabino rožinį.

Pamaldos prasidėjo giedama Švč. Mergelės Marijos litanija. Šv. Mišias aukojo kun. V. Lenktaitis. „Šiandien sulaukėme Dievo Motinos iš Fatimos - kalbėjo kunigas, - ir kartu susirinkome padėkoti Dievo Motinai Marijai už visas gautas malones. Šiandien taip pat minime Baltijos kelio trisdešimtmetį, Molotovo-Ribentropo pasirašytą paktą, kuris nulėmė milijonų žmonių likimą. Šiandien laiminsime vaikus ir linkėsime Dievo palaimos, ištvermės, kad vaikai neužmirštų amžinųjų vertybių, nes tikėjimas - tai žmogaus dorumo ir tikėjimo pamatas, didžiausia vertybė.“


Kun. Virginijus pristatė TFP asociaciją ir ragino melstis už šeimas, tautos dvasinį atgimimą, Tėvynę Lietuvą. „Žvelkime į Mergelę Mariją, Dievo Motiną, mokykimės iš Jos tikėjimo, visiško atsidavimo, prašykime nuolankumo bei jos užtarimo pas Dievą“, - baigė homiliją kun. V. Lenktaitis.


Šv. Mišių pabaigoje kun. V. Lenktaitis sukvietė vaikus prie altoriaus ir juos palaimino.


Po šv. Mišių tikintieji pasiliko bazilikoje: vieni ėjo prie Fatimos Marijos statulos ir išsakė savo maldas, rūpesčius, prašymus, padėkas, kiti norėjo pabūti su Ja tyloje.


Mūsų Dangiškosios Motinos viešnagė baigėsi bendra rožinio malda, kurią vedė parapijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos narės. Dėkojame brangiems svečiams ir atsisveikiname iki kitų metų, kai vėl mus aplankys Švč. Mergelė Marija iš Fatimos.


Atsidėkodami už priėmimą, TFP nariai įteikė tikintiesiems savo atminimo dovaną – 2019-2020 m. kalendorių, skirtą Baltijos kelio trisdešimtmečiui.


                                                           Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021