Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos narių rinkiminis susirinkimas (2019-08-19)

Paskelbta: 2019-08-26

 

2019 m. rugpjūčio mėn. 19 d. į susirinkimą po vasaros atostogų atėjo nemažas būrys draugijos narių aptarti tolesnes savo veiklos gaires.

Kaip įprasta, susirinkimą malda pradėjo draugijos dvasios vadovas kun. Virgilijus Dudonis. Susirinkimo darbotvarkės pagrindinis punktas - mūsų skyriaus vadovo (koordinatoriaus) ir Ekonominės tarybos narių rinkimai.

Visiems vienbalsiai pasiūlius, taip pat ir balsavus, draugijos vadove naujai kadencijai buvo perrinkta Ada Azaravičienė. Į Ekonominę tarybą išrinktos Stanislava Špokienė, Silvija Ūsienė ir Antanina Višinskienė. Išrinkta ir draugijos lygmens taryba: Birutė Vasylienė, Nijolė Samulėnienė, Ada Azaravičienė.

Nutarta per metus mokėti nario mokestį (10 Eur) ir iš šių lėšų skirti 50 eurų Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos veiklai Šiluvoje paremti.

Šiluvos draugijos pirmininkė ses. Pranciška FDCJ inicijavo, kad kiekvieno mėnesio 13-oji diena būtų švenčiama savo parapijoje tiems nariams, kurie negali nuvykti į Šiluvą. Todėl mūsų parapijos draugijos dvasios vadovas kun. V. Dudonis, suderinęs su parapijos klebonu mons. Vytautu Grigaravičiumi, pasiūlė kiekvieno mėn. 13 d. nariams susitikti bazilikoje.

Nutarta, kad tą dieną 16.30 val. vyks katechezė, 17.30 val. bazilikoje - draugijos narių rožinio malda, 18 val. - šv. Mišios už gyvus ir mirusius draugijos narius, nutarta ir toliau tęsti įprastinius pokalbius su dvasios vadovu kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį 16.30 val. bazilikos mažojoje salėje.

Taip pat aptartos piligrimysčių į Šiluvą ir kitas Lietuvos vietas galimybės, o rugsėjo mėn. dauguma mūsų narių dalyvaus Švč. M. Marijos Gimimo atlaiduose Šiluvoje.

                                                                 Draugijos koordinatorė Ada Azaravičienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021