Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šventų Kalėdų iškilmė Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2019-12-27)

Paskelbta: 2019-12-27


Gruodžio 24 d., vėlyvą Kūčių vakarą,  Kristaus Prisikėlimo bazilikoje rinkosi mūsų bendruomenės nariai bei tikintieji iš kitų parapijų. Pilnutėlėje bazilikoje suklupę prie prakartėlės, skambant giesmei, tikintieji atėjo dėkoti Viešpačiui ir švęsti Kūdikėlio Jėzaus gimimą.

22.00 val. Piemenėlių šv. Mišių liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo parapijos kunigai: kun. Julius Grigonis, kun. Virginijus Lenktaitis, kan. kun. Robertas Pukenis ir kun. Gintaras Blužas, patarnavo diakonas Benas Ulevičius.

Mons. Vytautui Grigaravičiui pašventinus prakartėlę, bazilikos skliautus užliejo giesmės „Sveikas, Jėzau gimusis" garsai, kuriuos giedojo D. Beinarytės vadovaujamas Kauno technologijos universiteto akademinis choras "Jaunystė" ir A. Kačanausko muzikos mokyklos grupės "Dangi" ir "Dangiukai".

„Mielieji, tegul Betliejaus prakartėlė tepadeda mums pilniau išgyventi Dievo meilę ir ja dalytis su kiekvienu žmogumi“, - kreipėsi į tikinčiuosius parapijos klebonas, sveikindamas su šv. Kalėdomis.

Vėliau klebonas perskaitė Kauno arkivyskupijos ganytojų kalėdinį laišką (skaityti >>>).

Po šv. Mišių parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius pasidžiaugė gražiais spalvingais bazilikos vitražais, padėkojo aukotojams, kurių dėka jau dešimtis langų pasipuošė vitražais. Monsinjoras padėkodamas aukotojams, kaip atminimą, įteikė po miniatiūrinį vitražiuką, kuris primins aukotojams, kad ši auka Tautos šventovei – tai didelė Jūsų širdies, tikėjimo ir meilės Tėvynei išraiška, tai padėka Dievui už gyvenimą, globą ir pagarbą.


Šiandien, šv. Kalėdų džiaugsme, mus supa Kūdikėlio Jėzaus ramybė, Jo šviesa. Tegul Jus ir Jūsų šeimą aplanko Viešpaties ramybė ir šviesa! Būkite sveiki, laimingi, kupini meilės ir pagarbos vieni kitiems, - linkėjo monsinjoras.

Priėmę į savo širdis Jėzų, sušildyti Jo meilės ir per klebono rankas gavę Jo palaiminimą, su šventiška nuotaika skirstėsi žmonės, džiugiai sveikindami vieni kitus sulaukus Kalėdų.

Gruodžio 26 d., antrąją šv. Kalėdų dieną, Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė minėjo Tautos šventovės konsekracijos 15-ąsias metines. Jau tapo tradicija, kad šias šv. Mišias tiesiogiai transliuoja LRT televizija ir Marijos radijas.

12.00 val., skambant F. Mendelsono giesmei „Giesmę skelbia angelai“, prie altoriaus iškilminga procesija atėjo bazilikos patarnautojai, būrelis Kauno kunigų seminarijos klierikų, diakonai: Darius Chmieliauskas, Benas Ulevičius, Darius Venčkauskas, Audrius Jesinskas,  taip pat parapijos kunigai: kun. Gintaras Blužas OFS, kun. Julius Grigonis, alt. kun. Virginijus Lenktaitis bei svečiai kunigai: kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS,  Opus Dei prelatūros kun. dr. Pablo Gil,  Kunigų seminarijos rektorius kun. teol. dr. R. Norkus ir tikinčiuosius laiminantis Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius.


Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, patarnavo diakonai Benas Ulevičius ir Darius Chmieliauskas.


Pradėdamas šv. Mišias, vyskupas A.Jurevičius pasveikinimo visus susirinkusius šioje bazilikoje: „Šiandien, gruodžio 26 d., Bažnyčios liturginis kalendorius mini šv. Steponą, vieną iš septynių artimo meilės darbams paskirtų diakonų, kuris tapo pirmuoju kankiniu ir taip pat minime šios Tautos šventovės konsekracijos 15-ąsias metines."

Žodžio liturgijos dalyje skaitinius skaitė Švento Rašto skaitovai, diakonas Benas Ulevičius paskelbė Dievo Žodį.


Homiliją vyskupas pradėjo kreipdamasis į tikinčiuosius: „Vakar šventėme laikinąjį amžinojo mūsų Karaliaus gimimą, o šiandien švenčiame pergalingą jo kario kančią. Vakar mūsų Karalius, apsigaubęs kūno drabužiu, išėjo iš mergeliškų įsčių menės ir teikėsi aplankyti pasaulį; o šiandien, palikęs kūno padangtę, jo karys nugalėtojas iškeliavo į dangų“ – tokiais žodžiais šv. Fulgencijus, gyvenęs šeštajame amžiuje, apibūdina Jėzaus Kristaus gimimą ir šv. Stepono kankinystę: Karalius ir Jo karys“.(Visą homiliją prašome skaityti >>>).

Po visuotinės maldos atnašas prie altoriaus atnešė jaunų šeimų atstovai su savo atžalomis.

Į šv. Mišias gražiai įsiliejo atliepai ir giesmės, kurias atliko parapijos bazilikos  choras “In Vivo Dei“, vadovaujamas maestro Ramūno Baranausko.


Šv. Mišių pabaigoje gausiai susirinkusiems tikintiesiems arkivyskupas suteikė iškilmingą ganytojišką palaiminimą. Tikintieji neskubėjo skirstytis, dar kartą suklupo prie prakartėlės.

Tedžiūgauja Jūsų širdys Betliejaus artumoje ir ramybėje…


                                              Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021