Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Buvusio Pal. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos relatoriaus kun. Zdzislawo Jozefo Kijo OFM Conv. viešnagė Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2020-01-05)

Paskelbta: 2020-01-06

Sausio 5 d., antrąjį sekmadienį po šv. Kalėdų, Kristaus Prisikėlimo bazilikos tikintieji sulaukė garbingų svečių: 11 val. šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, celebravo Kaišiadorių vyskupijos ordinaras vyskupas Jonas Ivanauskas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas ir garbingasis svečias iš Vatikano kun. Zdzislaw Jozef Kijas OFM Conv. ir mūsų parapijos kunigai – parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, kun. Virgilijus Dudonis, patarnavo diakonas Benas Ulevičius.


Kauno vyskupas A. Jurevičius pasveikino svečius dvasininkus, atvykusius į šią iškilmę, ypač padėkojo svečiui prof. kun. Zdzisław Jozef Kijas OFM Conv., kuris darbuojasi Šventųjų skelbimo kongregacijoje ir yra pal. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos relatorius.


Homilijoje svečias tėvas Zdzisław Jozef Kijas kalbėjo, jog yra sutrikęs, kad nemoka kalbėti lietuviškai ir kad jam yra didelė garbė lankytis šioje šventovėje, aukoti šv. Mišias kartu su vyskupais, kuriuos seniai pažįsta.

Šios šventovės titulas beveik viską pasako apie šią dieną, su tuo ypatingai siejasi šios dienos Evangelija pagal Joną: "Šviesa spindi tamsoje, bet tamsa jos neužgožė". Jėzus yra tas Žodis, kuris nešė šviesą ir ugnį, kuriam kilo pasipriešinimas, kova, bet tamsybės neįveikė šio Žodžio. Mes Jėzų turime priimti tokį, koks Jis mums apsireiškė.


Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius padėkojo visiems už apsilankymą bazilikoje. Ypač dėkojo svečiui iš Vatikano, kuris rūpinosi, kad Lietuva turėtų naująjį palaimintąjį: „Mielas broli, Zdzisławai Jozefai, šiandien lankantis Lietuvoje Jums yra gera galimybė sužinoti ne tik iš dokumentų apie šį lietuvį - pal. arkiv. T. Matulionį, bet kartu ir pavaikščioti tais keliais, kur anuomet vaikščiojo palaimintasis“, – kreipėsi monsinjoras ir svečiui padovanojo albumą apie parapiją, bazilikos prisikėlimą iš pelenų, primindamas, kad arkivyskupas pal. T. Matulionis prie šios bazilikos savo gyvenime buvo prisilietęs, kai buvo šventinami jos pamatai.

Po vyskupų palaiminimo tikintieji buvo pakviesti į konferencijų salę, kur buvo pristatoma į lietuvių kalbą išversta profesoriaus kun. Zdzisław Jozef Kijas knyga „Radau perlą“.


Kad neprailgtų laukti, kol norintieji įsigys knygą, kurią išleido leidykla "Katalikų pasaulio leidiniai", Kauno vyskupas A. Jurevičius, prisėdęs prie fortepijono, melodijomis netikėtai nudžiugino susirinkusiuosius.

Svečias trumpai pristatė savo knygą. Tai pati geriausia iš 40-ties jo parašytų knygų, jam labai artima, apie tai byloja ir pavadinimas. Kas toje knygoje yra perlas? "Perlas – tai gyvenimas , o visa kita tik apvalkalas, – prisipažįsta autorius. – Rašydamas šią knygą, radau gyvenimą – tikrą perlą. Knyga parašyta paprasta suprantama kalba, bet tame paprastume glūdi gilūs dalykai. Šią knygą galima skaityti visur ir visada. Noriu, kad ši knyga lydėtų žmogų jo gyvenimo kelionėje, o apie knygos atgarsius norėčiau sužinoti, kai vėl atvažiuosiu į Kauną", – kalbėjo Zdzisław Kijas.


Autorius maloniai atsakė į klausytojų klausimus. Mintimis apie knygą pasidalijo ir Kauno vyskupas Algirdas Jurevičius. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas sakė, kad jis iš tikrųjų sutiko perlą – tėvą Zdzisław Kiją, gimusį tais pačiais metais, tą patį mėnesį ir tą pačią dieną. Vyskupas džiaugėsi, kad pal. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos procesas buvo patikėtas šiam relatoriui, nes jis buvo iš kaimyninės šalies ir jam buvo suprantama arkiv. T. Matulionio gyvenimas, tremtis, lageriai.


Po kalbų išsirikiavo ilga eilutė, norinčių gauti autoriaus autografą.


Dėkojame garbingam svečiui iš Vatikano už knygą, jos mintis, mūsų vyskupams ir klebonui už turiningai praleistą laiką.


Zdzisław Kijas gimė 1960 m. Lenkijoje, kunigu įšventintas 1986 m. Yra vienuolis pranciškonas konventualas. Studijavo Belgijos katalikiškajame Liuveno (Louvain-La-Neuve) universitete, kur įgijo teologijos habilituoto daktaro laipsnį, yra profesorius, dirba Šventųjų skelbimo kongregacijoje Vatikane, redaguoja pasiekusias kongregaciją būsimų palaimintųjų iš Vidurio ir Rytų Europos bylas. 2010 m. pop. Beneditas XVI tėvą Zdzisław Kijas paskyrė Šventųjų skelbimo kongregacijos relatoriumi. Iki 2017 m. šias pareigas ėjo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio beatifikacijos byloje.

                                      Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija 

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021