Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Antrą eilinį metų sekmadienį švenčiant (2020-01-19)

Paskelbta: 2020-01-20


Sausio 20 d. prieš Sumos šv. Mišias parapijos diakonas Benas Ulevičius vedė katechezę, švenčiant Pasaulinę migrantų bei pabėgėlių dieną ir Maldos už krikščionių vienybę aštuondienį, kurio tema „Su mumis elgėsi labai draugiškai“ (plg. Apd 28, 2).


Katechezėje diakonas, apjungdamas krikščionių vienybės savaitės ir migrantų bei pabėgėlių temas, kalbėjo: "Apaštalų darbai liudija, kad Gerosios naujienos skelbimui duris atverdavo žmonių svetingumas. Svetingumas - labai svarbi dorybė. Jis nugali susiskaldymą ir suburia skirtingus žmones geriems tikslams. Turime būti svetingi ir nebijoti atverti duris tiems, kuriuos toli nuo namų nubloškia persekiojimai, karo baisumai, nepriteklius ir kitos nelaimės".

Šv. Mišias aukojo prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas, koncelebravo parapijos vikaras kun. Gintaras Blužas, patarnavo diakonas Benas Ulevičius.

Per homiliją diakonas Benas kalbėjo: "Evangelijoje Jono Krikštytojo ištarti žodžiai apie Jėzų pakvietė mus giliau suprasti Jėzaus Kristaus asmenį. Jėzus yra žmogumi tapęs amžinasis Dievo Sūnus. Jis buvo su Tėvu prieš atsirandant pasauliui. Jis kartu yra "Dievo avinėlis", kantriai iškentęs kančią už mus. Pranašo Izaijo žodžiais tariant, jis "vedamas pjauti nepravėrė burnos". Virš Jėzaus plevena Dievo Dvasios balandis. Kaip balandis rodė Nojui kelią į žemę tvano dienomis, taip Jėzus veda mus į Dangų mūsų pilnoje išmėginimų kelionėje".

Po šv. Mišių į konferencijų salę rinkosi poeto prelato V. S. Vaičiūno gerbėjai, bičiuliai, atvykusieji į naujos poezijos knygos „Kasdienybėje tavęs ilgiuosi“ sutiktuves. Tarp gerbėjų buvo knygos leidėjas Valdas Kubilius, aktorius Egidijus Stancikas, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto dekanė solistė Violeta Sagaitytė.


Redaktorius Robertas Keturakis knygos įžangoje rašė: „Perskaičius Vytauto Vaičiūno naujos poezijos knygos eilėraščius, apgaubtus jų klasikinės elegancijos ir tylaus mistinio universalumo, taip pat tikėjimu, kad žmogaus gyvenimas susilieja su dieviškumo gelme ir su meilės visagalybe, suvokiau, kad per Vytauto eilėraščių spinduliavimą jau nepasiklysiu ir nesusinaikinsiu tamsoje“. Tai gilus ir įžvalgus Roberto žodis poetui.

Aktorius E. Stancikas kalbėjo, kad visada yra laukiamos naujos prelato poezijos knygos, nuostabūs susitikimai su juo ir, versdamas puslapius, skaitė jo poeziją.


Knygos leidėjas Valdas Kubilius dalijosi šios knygos džiaugsmais ir rūpesčiais: „Malonu, kad šioje auditorijoje susirinko subrendę klausytojai pasigrožėti prelato Vytauto kūryba. Tai dešimtoji jo išleista knyga. Man labai malonu dirbti su prel. Vytautu, jo poezija kalba eilėmis, atkreipiamas dėmesys į šių dienų aktualijas.... Būkite užpildyti poezijos dvasios“.

Violeta Sagaitytė prisipažino, kad prelato poezija priverčia ją labai susimąstyti ir įveda į teisingą kelią.

Dėkojame prelatui Vytautui Steponui Vaičiūnui už nuostabiai praleistą laiką ir linkime su Viešpaties pagalba sukurti dar daug poezijos posmų.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021