Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Iškilmingai pašventina parapijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos vėliava (2020-02-03)

Paskelbta: 2020-02-03


Vasario 2 d., švenčiant Kristaus paaukojimo šventę, 11.00 val. šv. Mišios bazilikoje prasidėjo procesija, kurios priekyje buvo nešama Kristaus Prisikėlimo parapijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos vėliava ir šalia ėjo šios draugijos narės bei Kauno arkivyskupijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos pirmininkė sesuo Pranciška Neringa Bubelyte FDCJ.


Parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius kreipėsi į tikinčiuosius: „Mielieji, praėjus 40 dienų po  Kristaus Gimimo šventės, šiandien, vasario 2 dieną, Bažnyčia mini Jėzaus pašventinimą ir Marijos įvedybas į šventyklą. Ši šventė turi senas ištakas ir įvairias tradicijas. Ji vadinama Pašvęstojo gyvenimo diena, susitikimo su Viešpačiu diena ir Grabnyčių diena.


Šiandien kviečiu melstis už kunigus ir pašvęstuosius, kad jie atradę džiaugsmą maldoje, bendruomeniniame gyvenime nenuilstamai darbuotųsi dėl Evangelijos ir Bažnyčios“, ir pakvietė užsidegti žvakes, kurias pašventino.


Homilijoje klebonas kvietė tikinčiuosius apmąstyti tris pavyzdžius, kurie parodo, koks turi būti krikščionio gyvenimas. Šventoji šeima yra pavyzdys visoms žemiškoms šeimoms. Šventosios šeimos paklusnumas galiojusiems įstatymams, rūpestis kūdikiu įpareigoja kiekvieną žemiškąją šeimą gyventi dieviškoje vienybėje, meilėje ir pasiaukojimo dvasioje. Jėzaus Paaukojimas šventykloje rodo, kad Jo šeima buvo pamaldi, gerbė Dievo buveinę – šventyklą, laikėsi savo tautos įstatymo. Būtent taip turėtų gyventi Moterystės sakramentu pašventinta ir sustiprinta kiekviena krikščioniškoji šeima (skaityti >>>).


Po homilijos monsinjoras, sukalbėjęs maldą, pašventino parapijos Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugijos vėliavą.


Eucharistijos liturgija baigėsi Švč. Sakramento pagarbinimo procesija.


Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugija, įsikūrusi 2011 m., vienija per 20 narių.


Jos koordinatorė A. Azaravičienė uoliai rūpinasi draugijos veikla, o draugijos nariai siekia gyventi Kristaus Evangelija, aktyviai dalyvauja Bažnyčios veikloje, puoselėja pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, skleidžia Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią ir rūpinasi Šiluvos šventove.


Kristaus Prisikėlimo  parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021