Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Keliaukime su Jėzumi šioje Gavėnios kelionėje! (2021-02-08)

Paskelbta: 2021-02-08


Gavėnios laikas prasidėjo Pelenų diena ir  ir tęsiasi iki Didžiojo ketvirtadienio.

Kiekvienas asmeniškai ir kartu su savo šeima įžengėme į DVASINĘ KELIONĘ link artimesnio susitikimo su Dievu ir vienas su kitu bei pačiu savimi. Šiame GAVĖNIOS laikotarpyje mes žvelgiame į Jėzų Kristų kaip mūsų Mokytoją ir Gelbėtoją, kuris savo žodžiu, darbais ir gyvenimu SKELBIA mums EVANGELIJĄ - Gerąją Žinią apie DIEVO GERUMĄ ir jautrumą silpniesiems, sergantiems, vargstantiems, vienišiems, atstumtiems ir paniekintiems žmonėms.

JĖZUS KRISTUS lydės mus savo gyvenimu ir mes matysime JĮ alkaną ir gundomą dykumoje, spindintį dieviškoje šviesoje ant Taboro kalno ir maldoje. Matysime JĖZŲ supykusį ir išvarantį prekiautojus iš šventyklos. JĖZUS paliudys mums, kad Dievo Tėvas TAIP PAMILO pasaulį, kad atsiuntė "savo viengimį Sūnų", kad kiekvienas iš mūsų BŪTŲ IŠGELBĖTAS (Jn 3).

Kovo 28 d., VERBŲ SEKMADIENĮ, išvysime savo GELBĖTOJĄ, JĖZŲ KRISTŲ, visų niekinamą ir žeminamą, kankinamą ir tardomą bei nešantį žmonijos NUODĖMIŲ KRYŽIŲ dėl mūsų ir už mus, kad MIRDAMAS ANT KRYŽIAUS mums dovanotų DIEVO MALONĘ ir DIEVO VAIKŲ GARBĘ jau čia žemėje, šioje gavėnioje ir amžinajame GYVENIME.

BALANDŽIO 4 d. ŠVENTOSE VELYKOSE sutiksime PRISIKĖLUSĮ JĖZŲ KRISTŲ spindintį ir laiminantį mus kiekvieną ir mūsų šeimas: "RAMYBĖ JUMS! RAMYBĖ ir PALAIMA TAU!"

Kaip prieš 2021 metus, taip ir šiandien, JĖZUS KRISTUS asmeniškai kreipiasi į kiekvieną sutiktą žmogų, į kiekvieną mamą ir tėvą, kiekvieną vaiką ir asmeniškai mus kiekvieną drąsina pasitikėti dangiškuoju TĖVU, teikia nusivylusiam vilties, o sergantį išgydo ir varginantį nuodėmės išlaisvina apdovanodamas dvasine ramybe ir dieviška palaima.

KELIAUKIME su JĖZUMI šioje gavėnios dvasinėje kelionėje, būkime su JUO asmeninėje ir šeimos MALDOJE, klausykimės JĖZAUS žodžių ir sekime JO gyvenimo pavyzdžiu. Penktadieniais pasninkaudami DALINKIMĖS JĖZAUS GERUMU, PAGALBA su tais, kurie stokoja ne tik maisto, rūbų, bet ir tikėjimo, vilties, ramybės. BŪKIME drauge vieni už kitus MALDOJE ir ŠV. MIŠIŲ šventime SUVIENYTI JĖZAUS KRISTAUS DVASIA ir MALONE!

s. Ramutė Budvytytė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021