Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šeimoms skirti metai pradėti švęsti Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2021-03-21)

Paskelbta: 2021-03-21

„Meilės džiaugsmas, išgyvenamas šeimoje, yra ir Bažnyčios džiaugsmas“, – šitaip popiežius Pranciškus pradėjo lygiai prieš penkerius metus – 2016-ųjų kovo 19-ąją – paskelbtąjį savo posinodinį apaštališkąjį paraginimą Amoris Laetitia – Meilės džiaugsmas – apie meilę šeimoje.

2021 m. kovo 19 dieną, švenčiant Šv. Juozapo titulinę iškilmę, popiežius Pranciškus pradėjo metus Šeima – Amoris Laetitia (Šeima – meilės džiaugsmas), kurie tęsis iki 2022 birželio 26 d. ir užsibaigs X Pasauliniu šeimų susitikimu Romoje kartu su Šventuoju Tėvu.

Šia proga, kovo 21-ąją, švenčiant V Gavėnios sekmadienį, šeimoms skirti metai pradedami švęsti ir Kristaus Prisikėlimo parapijoje.

Parapijos jaunos šeimos su savo atžalomis, rankose laikydami iš medžio šakučių pasidarytus kryželius, rinkosi dalyvauti Eucharistijos šventime ir malda pradėti popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Šeimos metus. Kitos parapijos šeimos, kurios negalėjo atvykti į baziliką, jungėsi nuotoliniu būdu ir dalyvavo sekmadienio šv. Mišiose.

Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, kuris  pakvietė visus susirinkusius melstis už šeimas prašant Dievo palaimos joms.


Monsinjoras perskaitė LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininko vyskupo Arūno Poniškaičio pasirašytą ir Šeimos – Amoris Laetitia metų atidarymui skirtą laišką „Meilės džiaugsmas, išgyvenamas šeimoje, yra ir Bažnyčios džiaugsmas“ laišką, kuriame pabrėžiama popiežiaus Pranciškaus kvietimas kiekvienai šeimai išgyventi meilės džiaugsmą ir būti dovana Bažnyčiai ir pasauliui. Šeima, kuri žvelgia į pasiaukojančią ir gyvybę atiduodančią Jėzaus Kristaus meilę Bažnyčiai, yra stiprinama Dievo malonės galia maldoje, sakramentuose ir dalyvavimu Eucharistijos šventime. (visą laišką skaityti <<<).


Mamos ir tėčiai lydimi savo vaikučių skaitė skaitinius, maldavimus, nešė atnašas: krepšelyje sudėtas šeimų intencijas, kuriomis meldėme Dievo pagalbos, globos ir palaimos joms. Tėveliai atnešė duoną ir vyną Eucharistinei aukai, kuri konsekracijos maldos metu tapo perkeistu Kristaus Kūnu ir Krauju.

O priėmus Šv. Komuniją –gyvąjį Kristų – buvome visi suvienyti Kristaus Meilės Dvasia.


Vėliau klebonas pakvietė  visas susituokusias poras sustoti bazilikos viduryje ir atnaujinti savo santuokos priesaiką. Sutuoktiniai padėkojo Dievui už gautas malones šeimyniniame gyvenime bei prašė Viešpaties palaimos vienas kitam ir jų šeimoms.


Šv. Mišių pabaigoje visi kartu meldėmės šv. Juozapo litaniją, o po jos kartu su klebonu sukalbėjome Šeimos maldą, prašydami, kad mes visi būtume vienos širdies ir vienu balsu šlovintume Viešpaties šventąjį vardą: „Dieve, būk mūsų namų Tėvu, o mes būsime tavo šeima.“

Tegul popiežiaus Pranciškaus paskelbti Šeimos metai būna mums paraginimas ir padrąsinimas su atsidavimu ir pasiaukojimu mylėti vienas kitą, kad meilės džiaugsmas ir bendrystė spinduliuotų mūsų šeimose ir šeima taptų „palaiminimu Bažnyčiai ir pasauliui“, - kaip savo laiške moko vyskupas A. Poniškaitis.

s. Ramutė Budvytytė, parapijos šeimų sielovados vadovė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021