Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Kančios sekmadienis parapijoje (2021-03-28)

Paskelbta: 2021-03-28


Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienio 11.00 val. iškilmingos šv. Mišios prasidėjo J. Naujalio kūriniu „In monte Oliveti“, kurį atliko parapijos Sumos choras „In Vivo Dei“, vadovaujamas maestro Ramūno Baranausko.

Šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, patarnavo diakonas Benas Ulevičius.


„Viešpaties Kančios sekmadienį įžengėme į svarbiausią liturginių metų savaitę. Nuo gavėnios pradžios atgaila ir artimo meilės darbais rengėme savo širdis Kristaus kančiai ir prisikėlimui paminėti. Šiandien kartu su visa Bažnyčia pradedame švęsti didžią velykinę paslaptį. Šią dieną Jėzus Kristus įžengė į savo miestą – Jeruzalę, kur turės mirti ir prisikels. Su nuoširdžiu tikėjimu minėdami tą išganingą Jo atvykimą, ženkime paskui Viešpatį kančios ir kryžiaus keliu, kad, malonės remiami, gautume dalį ir Jo prisikėlime bei amžinajame gyvenime“, - kvietė parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Po diakono Beno perskaitytos Evangelijos pagal Morkų klebonas, pašventinęs verbas, pakvietė tikinčiuosius likti savo vietose ir bazilikos viduje, skambant himnui "Kristau Karaliau", buvo einama procesija, skirta pagarbinti Viešpatį.

Žodžio liturgijos metu Mūsų  Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančios istoriją (Evangelija pagal Morkų 14, 1 -15,47) skelbė klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, diakonas Benas Ulevičius ir aktorius Egidijus Stancikas.

Homilijoje monsinjoras kvietė pamąstyti, kuo buvo ypatingas Jėzaus įžengimas į Jeruzalę: „Šis iškilmingas įžengimas į Jeruzalę Jėzui reiškia savo Tėvo misijos įvykdymą. Jis įžengia kaip karalius paskelbti savo Tėvo karalystę!“ (homiliją skaityti >>>)


Kristaus įžengimu į Jeruzalę prasideda Didžioji savaitė. Ši savaitė mums nuolat turi priminti, kad mūsų dabartinį gyvenimą lydi kryžius, o tikėjimą ir viltį – Prisikėlęs Kristus.

Tad šią savaitę būkime rimtyje, susikaupime, laukdami susitikimo su Kristumi.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021