Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Malda už a.a. parapijos kunigą altaristą Vaclovą Aleksandravičių (2021-03-29)

Paskelbta: 2021-03-29


Kovo 29 d., pirmadienio rytą, Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės nariai kartu su parapijos vikaru kun. Juliumi Grigoniu šv. Mišiose meldėsi už Kristaus Prisikėlimo parapijos altaristą kun. Vaclovą Aleksandravičių, iškeliavusį  į Viešpaties glėbį prieš septynerius metus.

Tikintieji šį kunigą, ištikimai tarnavusį 33 metus parapijos vynuogyne, meiliai bei pagarbiai visų vadinamą Tėveliu, pažinojo  kaip kuklų, pareigingą, turintį tvirtą charakterį  ir humoro jausmą žmogų.

Jis kiek galėdamas ėjo tarnauti tikintiesiems klausyklose, jam buvo neįsivaizduojama, kad būtų galima praleisti dieną neaukojant šv. Mišių.

Broliai kunigai apie kun. Vaclovą, jo laidotuvių dieną kalbėjo pačiais gražiausiais žodžiais: „Kunigas Vaclovas – kunigiško gyvenimo pavyzdys. Štai kodėl jis buvo apdovanotas gražiu amžiumi. Išlydėdami jį į Dangiškojo Tėvo namus, melskimės, kad ir mes būtume sustiprinti tos malonės, kaip ir kunigas Vaclovas.“

Tuometinis Kauno vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas išskyrė tris būdingiausias kunigo Vaclovo savybes: tai rūpestį jam pavestų žmonių sielomis, subtilų humoro jausmą ir ypatingą pareigingumą, rodantį, kaip reikia ruoštis ir maldoje laukti šv. Mišių.

Kun. Vaclovas Aleksandravičius ilsisi šalia savo brolių kunigų - vysk. emerito Romualdo Krikščiūno ir kun. Virgilijaus Dudonio mažosios Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje, ten kur mėgo vaikščioti su rožiniu rankose ir malda širdyje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021