Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didysis penktadienis parapijoje (2021-04-02)

Paskelbta: 2021-04-03


Prieš Kristaus Kančios pamaldas parapijos diakonas Benas Ulevičius pravedė katechezę.


Jis aiškino Kristaus kančios apeigas. Atskleidė, jog šią ypatingą dieną Bažnyčia kviečia patirti Kristaus mirties slėpinį. Šią dieną neskamba muzika, neteikiami sakramentai (išskyrus Atgailos sakramentą), altorius nupuoštas, nešvenčiamos Šv. Mišios.

Mirtis pasiglemžė Gyvybės kūrėją ir, rodos, visas pasaulis netrukus pasiners į negrįžtamą nebūties tamsą. Dievas ne tik tapo žmogumi, bet nusekė mus į pačią mirtį, kur niekas kitas mūsų negali palydėti, kur esame vieni, atskirti nuo viso pasaulio, mylimų žmonių ir Gyvojo Dievo. Jis išplėšia mus iš mirties ir prisikeldamas perkelia į šlovingą Dievo gyvenimą.


Pamaldos prasidėjo tylia procesija - prie altoriaus atėjo dvylika vyrų, diakonas Benas Ulevičius, Opus Dei prelatūros kun. Pablo Gil ir klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Atmenant Jėzaus maldą Alyvų sode prieš savo kančios valandą, jo nusižeminimą ir klusnumą iki kryžiaus mirties klebonas, kun. Pablo ir diakonas Benas parpuolę ant žemės kryžiumi prieš altorių, tyliai meldėsi ir kartu su klūpančiais tikinčiaisiais dėkojo Jėzui, kad savo kančia ir mirtimi mus atpirko iš nuodėmių vergijos.


Jėzaus Kristaus kančios istoriją pagal Joną jaudinančiai perteikė parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, diakonas Benas Ulevičius ir E. Stancikas.

Homiliją sakantis parapijos klebonas mons. Vytautas kalbėjo: „Šį vakarą bažnyčiose nejauku ir nyku. Gaubia visiška tyla, neskambinama varpais, negrojama jokiais muzikos instrumentais. Nudengti altoriai primena Kalvarijos kalną, tuštumą, visišką apleistumą.

Kryžiai su uždengtu kančios atvaizdu, paveikslai, kuriuose vaizduojamas Nukryžiuotasis, taip pat iki Kryžiaus pagerbimo pamaldų būna uždengtas, o kiti – iki Velyknakčio. Ne tik tyla, bet ir paslaptinga prietema gaubia bažnyčios skliautą, nes prie jokio paveikslo ar šventos statulos nedegamos žvakės.


Šie ženklai sukuria kančios nuotaiką, parengia tikinčiuosius Kryžiaus pagerbimo pamaldoms. Jos prasideda, kai atėjęs kunigas parpuola priešais altorių kniūbsčias ir meldžiasi. Ši malda primena Jėzaus maldą Alyvų darželyje, simbolizuojančią gilų atsidavimą Tėvo valiai. Kurį laiką ir visi tikintieji, paskendę tyloje, suklaupę kartu meldžiasi“ (skaityti >>>).

Iškilmingoje visuotinėje maldoje, kurią giedojo diakonas Benas kartu su klebonu, melstasi už Bažnyčią ir visą pasaulį, už kenčiančius dėl pandemijos, kad Viešpats grąžintų jiems sveikatą, juos gydantiems ir slaugantiems suteiktų stiprybės, o mirusiems dovanotų išganymo pilnatvę.


Žodžio liturgijos pabaigoje klebonas kreipėsi į tikinčiuosius prašydamas savo auka paremti veiklą Šventojoje Žemėje.

Šventojo Kryžiaus pagerbimo apeigose parapijos klebonas nudengęs kryžių, priklaupė ir pabučiavo jį. Taip pagerbdamas Kryžių ir  už visus tikinčiuosius esančius bazilikoje.


Po šv. Komunijos, giedant „Verkit, angelai šventieji“, Švč. Sakramentas iškilminga  procesija buvo nuneštas į Kristaus kapą.


Pasibaigus pamaldoms visi suklupo apmąstyti Kryžiaus kelią, nes dėl karantino negalima eiti procesijos miesto gatvėmis  ir  tik per nuotolį apmąstomas Kryžiaus kelias.

Pamaldų liturgijoje dalyvavo parapijos bendruomenės nariai, giedojo parapijos Sumos choras „In Vivo Dei“(vyrai).

Tikintieji dar ilgokai nesiskirstė: norėjo pagerbti  kryžių, pasimelsti prie Kristaus kapo ir padėkoti už didžią Atpirkimo malonę, už tai, kad Jėzus visada šalia.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021