Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Velykų sekmadienis "Mes gyvename viltimi" parapijoje (2021-04-04)

Paskelbta: 2021-04-04


Balandžio 4 d., Velykų sekmadienio rytą, iškilmės Kristaus Prisikėlimo bazilikoje prasidėjo Viešpaties prisikėlimo iš kapo apeigomis ir Eucharistine procesija liudijančia keliaujantį Prisikėlusį Kristų.


Ši procesija buvo einama bazilikos viduje, be tikinčiųjų, tik kunigai, diakonas ir patarnautojai.

Šv. Mišių iškilmingai liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo parapijos vikaras kun. J. Grigonis, patarnavo diakonas B. Ulevičius.


Monsinjoras, pasveikinęs atėjusius dalyvauti Velykų ryto iškilmėje, kalbėjo: „Mieli broliai ir seserys Kristuje, šiandien turime dėkoti Dievui, kad leido mums sulaukti Šv.Velykų – Kristaus Prisikėlimo. Ačiū, Dievui, kad galime šiandien šioje bazilikoje švęsti, ne taip, kaip pernai tuščiose bažnyčiose. Praėję metai buvo sudėtingi, keletas parapijos bendruomenės narių iškeliavo į Tėvo namus, o pandemija pakoregavo daugelį dalykų. Bet mes gyvename viltimi. Kristus prisikėlė, Jis nugalėjo. O visi išbandymai, kurie yra pasaulyje, yra kaip ženklas kiekvienam iš mūsų atpažinti daugelį dalykų, kurie yra labai svarbūs tobulėjimui ir siekimui Dangaus karalystėje“.


Klebonas  perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito K. Kėvalo velykinį sveikinimą tikintiesiems.

Šv. Mišių pabaigoje diakonas Benas pašventino atsineštus margučius.


Mišiose giedojo parapijos Sumos choras „In Vivo Dei“.


11. 00 val. parapijos tikintieji susirinkę į Sumos šv. Mišias, sulaukė svečio - Kauno arkivyskupo metropolito K. Kėvalo.


Iškilmingoje procesijoje, lydimas patarnautojų, diakono B. Ulevičiaus, parapijos klebono mons. V. Grigaravičiaus, kun. J. Grigonio, Opus Dei kun. Pavlo Gil, arkivyskupas laimindamas tikinčiuosius atėjo prie altoriaus.


„Brangūs broliai ir seserys, Su Šventomis Velykomis!, - homilijoje kreipėsi į tikinčiuosius arkivyskupas, - „Mano viltis, Kristus, prisikėlė, jis eis pirma Jūsų į Galilėją!” Šie Marijos Magdalenos žodžiai džiaugsmingai nuskamba Velykų sekvencijoje, kuri giedama prieš Evangeliją iškilmingoje Kristaus Prisikėlimo liturgijoje.

Šie žodžiai mums primena Kristaus mokinių džiaugsmą tą rytą, kai nuskambėjo jaudinantis Dievo pasiuntinio, vilkinčio švytinčiais drabužiais, pranešimas: „Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra“ (Mk 16, 6). (skaityti >>>).

Mišių pabaigoje arkivyskupas padėkojo už maldos bendrystę ir dar kartą pasveikino su šv. Velykomis tardamas: „Viešpats telydi mus savo šviesa, tenušviečia kelią į amžinybę“ ir suteikė palaiminimą.


Šv. Mišiose giedojo vyrų kvintetas “ In Corpore“, vadovas R.Baranauskas.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021