Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kun. dr. Arvydo Petro Žygo 10-tųjų mirties metinių paminėjimas bazilikoje (2021-05-10)

Paskelbta: 2021-05-10

 Gegužės 7 d. į Kristaus Prisikėlimo baziliką pasimelsti už a.a. kunigą dr. Arvydą Petrą Žygą rinkosi ateitininkai, tikintieji ir visi, kurie pažinojo kun. Arvydą.
Kun. Arvydas Petras Žygas prieš dešimtmetį iškeliavo pas Viešpatį, jis ilsisi bazilikos kolumbariume.

2011 m. birželio 10 d., dalyvaujant broliams kunigams, tikintiesiems, draugams, studentams, bazilikoje buvo atsisveikinta su kunigu Arvydu Žygu.
Tada savo homilijoje skirtoje kun. dr. Arvydo Žygo atminimui kun. dr. Kęstutis Kevalas kalbėjo: „Ačiū už Tavo gyvenimo dovaną. Tai buvo kažkas nepaprasto. Atleisk, jei mums nepavyko įsijausti į Tave, kaip Tu galėjai į mus. Atleisk, kad mes Tavęs taip neišklausėme kaip Tu. Mielas kunige Arvydai, Tave išlydime į amžinybę pirmą čia tarp mūsų, nes Tu pasirinkai vesti žmones. Tu pats pasirinkai būti Geruoju Ganytoju. Užtark mus pas Tėvą, o mes savo malda užtarsime Tave. Ženklai, kurie lydėjo Tavo gyvenimą, mums liudija ypatingą Dievo pasirinkimą veikti per Tavo asmenį. Prisikėlimo bažnyčia, kuri tampa Tavo palaikų vieta ir atminimo vieta, mums primins Tavo Gyvenimą, tokį aukštą, kaip Tu pats buvai, tokį šviesų, kaip šie skliautai, tokį didingą, kaip ši Paminklinė Prisikėlimo Bažnyčia. Iki susitikimo amžinybėje, kurią taip aistringai, Tu, kun. Arvydai, skelbei!"

18 val. šv. Mišias aukojo ir homiliją sakė Kęstutis Kėvalas, Kauno arkivyskupas metropolitas, kartu su kun. Arvydu iš tuomečio arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ rankų priėmęs kunigo šventimus, koncelebravo kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius SJ, Kauno krašto ateitininkų dvasios vadas kun. Nerijus Pipiras ir parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.


Giedojo vyrų sakralinės muzikos ansamblis „David Antiguor“, vad. kun. Vilius Sikorskas.

Po šv. Mišių vyko prisiminimų valanda. Apie kun. dr. Arvydo Petro Žygo asmenybę, jo indėlį į Bažnyčios, visuomenės gyvenimą ir jaunimo ugdymą kalbėjo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, ses. dr. Daiva Kuzmickaitė MVS, dr. Irma Kuliavienė, dr. Vygantas Malinauskas.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021