Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Kūno ir Kraujo šventė parapijoje (2021-06-07)

Paskelbta: 2021-06-07

 Šių metų birželio 6 dieną, švenčiant Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę, kartu minint Tėvo dieną, Šv. Mišioms vadovavęs parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, iškilmingai palaiminęs susirinkusius tėvus, po to visus tikinčiuosius, pranešė, kad apie baziliką bus iškilminga Devintinių procesija.

Dar kartą pakvietęs visus dalyvauti procesijoje, pagarbino išstatytą Švč. Sakramentą, užgiedojo giesmę „Viešpatie, Jėzaus, mūsų Karaliau“, kartu su tikinčiaisiais pajudėjo į šventorių. Prie gausios procesijos prisijungė ir choristai. Kartu su tikinčiaisiais rodos džiūgavo ir pati gamta: skaisčiai švietė saulė, o paukščių garsai darniai į įsiliejo į dangų kylančią giesmę.


Procesija keturis kartus sustojo prie papuoštų altorėlių. Ant paaukštinimo pastačius monstranciją su Švč. Sakramentu ir jį pasmilkius, klebonas perskaitė ištraukas iš visų keturių Evangelijų. Po to, iškilmingai palaiminus su Švenčiausiuoju tikinčiuosius, procesija, lydima giesmės, žygiavo toliau.

Pirmoji stotis. Klebonas skaito Ištrauką iš Evangelijos pagal Matą (Mt 5, 1-12). Po to pasako netrumpą komentarą. Palaiminimai, - kalbėjo jis, - tai tarsi testamentas, kurį paliko Kristus, tai tarsi devyni laipteliai į Amžinojo gyvenimo džiaugsmą, tai kvietimas gyventi, siekiant šventumo. Tai didžiulė Dievo malonė, tai dovana, kurią gavome per Jėzų Kristų, per Jo kryžių.

Antroji stotis. Klebonas skaito ir komentuoja ištrauką iš Evangelijos pagal Morkų (Mk 8, 1-9). Jėzų seka gausi minia. Jie trokšta išgirsti Jėzaus paguodžiančius, viltį teikiančius žodžius. Žmonėms neturint ko valgyti, Jėzus, pasišaukęs mokinius, tarė: „Gaila man minios! Jau trys dienos žmonės pasilieka su manimi ir neturi ko valgyti“(Mk 8, 2). Turint septynis kepaliukus duonos ir keletą žuvelių, Jėzus pamaitina tūkstantinę minią. Ar kas nors žemėje gali pasotinti alkį, kurį patiria žmogus, ieškodamas Dievo? Evangelijos minia buvo išalkusi ne tik fizinio maisto. Ir ji gavo daug daugiau nei troško. Mes taip pat dalyvaudami Eucharistijoje gauname daug daugiau nei mes nusipelnome. Dievas mus maitina savo Sūnaus gyvenimo žodžiu ir dangiškąja duona.

Trečioji stotis. Klebonas skaito ir komentuoja Ištrauką iš Evangelijos pagal Luką (Lk 22, 14-20). Atsisveikindamas su mokiniais, Jėzus įsteigė Eucharistijos (dėkojimo) sakramentą. Be to, Jėzus mokiniams pasakė: „Tai darykite mano atminimui“ (Lk 22, 19). Kiekvienas paklauskime savęs: „Kaip aš dalyvauju sekmadienio Eucharistijoje? Su kokiomis mintimis artinuosi priimti Šv. Komuniją? Ar visada prisimenu Jėzaus žodžius: „Štai mano duona, nužengusi iš dangaus“. Jei gerai suprasime Jėzaus žodžius: „ tai mano Kūnas“, „tai mano kraujas“, tai be jokios abejonės priimdami Komuniją, prisiminsime, kad Jėzus mus visus ragina keistis, išsivaduojant iš blogio ir nuodėmės. Nuoširdžiausioje maldoje dėkokime Viešpačiui, už mus sotinantį Jo Kūną ir gaivinantį Jo Kraują, už Jo beribę, neišmatuojamą meilę, kuri stiprina pasitikėjimą Dievu.

Ketvirtoji stotis. Klebonas skaito ir komentuoją ištrauką iš Evangelijos pagal Joną (Jn 15, 4-14). Paskutinės vakarienės metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu“(Jn 15, 4). Jis ir šiandien mus kviečia pasilikti Jame. „Pasilikti Jame“ nereiškia tik sekmadienį ateiti į bažnyčią, kas rytą ir vakarą sukalbėti maldas, bet tai yra kur kas daugiau. „Pasilikti Jame“, tai pirmiausia išpažinus Jėzų, priimti Jį savo asmeniniu Viešpačiu ir Išgelbėtoju, sekti Jo mokslą ir turėti su Juo artimą ryšį, santykį. Tai yra kiekvieno asmeniškas apsisprendimas. Tai kiekvieno mūsų laisvas pasirinkimas. Ir šiam pasirinkimui reikalinga drąsa. Reikia išdrįsti atsisakyti savo senojo „aš“, patogaus gyvenimo, prisirišimo prie daiktų, turto ir kūniškų malonumų. Tam reikalinga drąsa, kurią suteikti gali tik Jėzus.

Dvasiškai pasisotinę, sugrįžome paskutiniam palaiminimui Švč. Sakramentu į bažnyčią. Dėkodami Dievui, parapijos klebonui, jį lydėjusiam vikarui Juliui Grigoniui, patarnautojams, chorui už gražią, išsiilgtą eiseną paskui mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, pamažu skirstėmės namo.

                                                   Pastoracinės tarybos  narė B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021