Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno arkivyskupijos šventėje apdovanojimai uoliausiems parapijiečiams (2021-06-24)

Paskelbta: 2021-06-25

Birželio 24 d. Kauno katedroje bazilikoje buvo švenčiama Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė.


Joje susirinkę  tikintieji, parapijų bendruomenių nariai minėjo Kauno arkivyskupijos 95-uosius įkūrimo metus, arkikatedros bazilikos 100-metį bei palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC 150-ąjį gimtadienį ir dėkojo Dievui už arkivyskupijos bendruomenę, Kauną ir visą Lietuvą.


Iškilmingai Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, svečiai vyskupai – Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, taip pat kelios dešimtys arkivyskupijos kunigų, patarnavo nuolatiniai diakonai Benas Ulevičius, Darius Chmieliauskas, Audrius Jesinskas bei seminaristai (apie iškilmę skaitykite <<<).


Giesmėmis džiugino Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios choras „In Vivo Dei“, vadovaujamas Ramūno Baranausko.


Pagal tradiciją šią dieną už uolią tarnystę parapijų ir rektoratų bendruomenės nariai yra apdovanojami Kauno arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu.


Šie medaliai buvo įteikti ir mūsų bendruomenės nariams: vikarui kunigui Juliui Grigoniui už nuoširdžią sielovadinę  tarnystę, kunigiškos dvasios puoselėjimą ir ištikimybę savo pašaukimui, tikybos mokytojai Virginijai Juodpusienei už rūpestį vaikų katekizacija, nuoširdų darbą vedant jaunimą tikėjimo pažinimo keliu, Pastoracinės tarybos narei, Gyvojo Rožinio draugijos koordinatorei Kristinai Jasilionienei už rūpestį Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir vadovavimą Gyvojo Rožinio draugijai, pamaldumo skatinimą, ištikimybę tikėjimui.


Nuoširdžiai sveikiname parapijos bendruomenės narius su garbingu apdovanojimu, linkime Viešpaties palaimos, Dangiškosios Motinos globos, stiprios sveikatos, toliau uoliai darbuojantis Dievo garbei ir žmonių labui.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021