Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje svečiavosi Kauno Apreiškimo Švč. Dievo Motinai katedros diakonas, ortodoksas Konstantinas Pankrašovas (2022-03-02)

Paskelbta: 2022-03-03

"Nepailskime daryti gera/ jei neaptingsime, savo metu pjausime derlių! Tad, kol turime laiko, darykime gera visiems"(Gal 6, 9-10a)

 Apžvelgęs savo gimtąjį miestą nuo Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasos, pasimeldęs, Konstantinas Pankrašovas, Kauno Apreiškimo Švč. Dievo Motinai katedros diakonas ortodoksas, paprašė parapijos klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus palaiminimo susitikimui su parapijos senjorais.


Gimęs ir augęs Kaune, Žaliakalnyje, diakonas Konstantinas buvo itin šiltai sutiktas „Sambūrio" senjorų.

Papasakojęs apie šviesias jaunystės dienas Kaune, apie savo studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei Varšuvos Dvasios akademijoje, diak. Konstantinas pasidžiaugė pakvietimu šiam susitikimui ir maloniai sutiko drauge švęsti Pelenų dieną bei Gavėnios pradžią.

 Svečias susirinkusius kvietė Dievą pasitikti tyloje, prisiminti nuolankumą, atsigręžti į vertybes, amžiną šventumą, nurimti savyje. „Dalintis gyvenimiška patirtimi – tai pats brangiausias laikas, o ypač prasminga ir smagu tai daryti po bažnyčios skliautais, " - šypsena apglėbęs susirinkusius, kalbėjo diakonas.


Kalbėdamas apie gavėnios pasninką, diak. Konstantinas Pankrašovas akcentavo jo svarbą – tai apsivalymas. Žmogaus kūną pasotinti galima ne tik maistu, pamaitinkite jį dvasiniu maistu - nuoširdžia malda ne tik už artimus, bet ir už ištisas kartas, atminkite kad pats brangiausias vaistas – Šv. Komunija duodamas nemokamai. Gavėnia – tai gerų darbų laikotarpis, atgailos ir susikaupimo laikas. Išlikime ramūs ir orūs šiame įtemptame mums visiems laike. Malda ir geros mintys turi lydėti mus. Žvakių liepsna tesudegina rūpesčius, šventintas vanduo tenuplauna kančią ir nerimą.


 Ilgai vyko pokalbiai apie religijų skirtumus ir panašumus, apie Viešpaties malones, Švč. Mergelės  Marijos globą. Parapijos senjorai dėkojo gerb. diak. Konstantinui už nuoširdų ir prasmingą laiką kartu. Susitikimą vainikavo nuostabi diakono malda Dievo Gimdytojai Mergelei Marijai, kuri buvo  skirta visoms sesėms ir broliams kovojantiems už laisvę Ukrainoje.

                                                                                  Lilija Ivaškevičūtė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021