Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Gavėnios rekolekcijos parapijoje (2022-03-04)

Paskelbta: 2022-04-04

Balandžio 1 d., vykstant 24 val. Švč. Sakramento adoracijai Kristaus Prisikėlimo parapijoje, prasidėjo Gavėnios rekolekcijos bendruomenei.

Rekolekcijų vedėjas Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus kalbėjo: „Rekolekcijos - tai susikaupimo, apmąstymo laikas.


Šiandien  mažojoje bažnyčioje vyksta 24 val. Švč. Sakramento adoracija, kuri keliauja iš parapijos į parapiją. Kas tai yra adoracija? Adoratio -lot. k. garbinimas, žavėjimasis, tai akimirka, kai Jėzus, būdamas Švč. Sakramente, kalbėtų jums. Tai laikas, kai vedamas savo tikėjimo, ateini pabūti su Jėzumi, pasislėpusiu Baltojoje Ostijoje.


 Šiandien Jūs turite puikią galimybę pabūti valandėlę, o gal ir per naktį, išgirsti, ką kalba Jėzus, ką Jis nori jums pasakyti: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jus atgaivinsiu (Mt 11,28)".

Šeštadienio popietę kun. Ramūnas konferenciją parapijos bendruomenės nariams pradėjo malda pavesdamas visus Švč. Mergelės Marijos globai. Jis nuoširdžiai dalijosi mintimis, kurias įgijo bestudijuodamas Romoje, supažindino dalyvius su Tikėjimo schema, Rožinio istorija, kalbėjo apie išpažinties esmę ir kilmę.


Per šias rekolekcijas, trukusias balandžio 1 - 3 dienomis,  rekolekcijų vedėjas daug dėmesio skyrė ir šeimų pastoracijai, kalbėjo apie šeimos gyvenimą, gaunamas malones. Sutuoktiniams pasiūlė naudotis popiežiaus Leono XIII 10-čia patarimų, kurie aktualūs ir šiais laikais, pvz: „nesivelkime į konfliktą, nepamiršk niekada Dievo“. Jis taip pat palietė opius santuokos krizės klausimus ir  supažindino su Tikėjimo mokymo kongregacijos dokumentu, kuriame rašoma apie pastoracijos rūpestį antrą kartą susituokusiomis poromis >>> (cituota 28 pastraipa).


Kun. Ramūnas kalbėjo ir apie Ligonio sakramentą, apie sergančius ir ligotus, kurie negali ateiti į bažnyčią. Rektorius ragino:  "Nebijokite pasikviesti kunigo į namus, jie nėra mirties nešėjai, jie yra sveikatos ir palaimos nešėjai“.


 Rekolekcijų metu apmąstėme Dievo ir blogio santykį, ar blogis, egzistuodamas žemėje, paneigia Dievo buvimą? Dar buvo kalbama apie mirtį, su kuria susiduria kiekvienas, kalbama buvo ir apie Eucharistinę procesiją.

Rektorius nuoširdžiai kvietė visus būti šių laikų misionieriais, pasidalinti su kitais, ką reiškia dalyvauti rekolekcijose, adoruoti Švč. Sakramentą, priimti šv. Komuniją, klausyti Dievo Žodžio.


 Nuoširdžiai dėkojame parapijos klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui už suteiktą galimybę dalyvauti rekolekcijose, o rektoriui kun. Ramūnui sakome ačiū už nuoširdų žodį, pamokymus, išmintį, už norą pasidalinti svarbiomis krikščioniškomis temomis, už tą ramybę, kurią Jūs spinduliavote ir dalinotės su mumis. Ji mus sustiprino šiuo neramu laikotarpiu, o sustiprėję dvasiškai džiugiai sutiksime šv. Velykas.

 Dėkojame visiems dalyvavusiems už bendrystę Viešpatyje. Geros likusios Gavėnios kelionės, teužsidega Jūsų širdys laukiant Prisikėlimo!

                                                       Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021