Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Verbų sekmadienis Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2022-04-10)

Paskelbta: 2022-04-11

Balandžio 10 d., Viešpaties Kančios sekmadienį, prasidėjo Didžioji savaitė, didžiųjų krikščioniškojo tikėjimo slėpinių apmąstymo laikas.

 Šį sekmadienio rytą šventiškai nusiteikę su verbomis rankose tikintieji skubėjo į Kristaus Prisikėlimo baziliką. Po dvejų metų pertraukos, nuslūgus pandemijos laikotarpiui, džiugu buvo matyti bazilikoje gausiai susirinkusius žmones, atėjusius paminėti iškilmingo Kristaus įžengimo į Jeruzalę.


Atrodė, lyg dalyvautume tuo metu, kada „gausiai susirinkusi į šventes minia sužinojo, kad Jėzus ateinąs į Jeruzalę. Žmonės pasiėmė palmių šakas ir išėjo jo pasitikti, garsiai šaukdami: „Osana! Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu – Izraelio Karaliui!“ (Jn 12, 12-13).


11 val. prie altoriaus atėjo procesija, kurioje simboliškai kaip Jeruzalės vaikučiai, dalyvavo ir visas būrys Pirmajai Komunijai besirengiančių parapijos vaikų su verbomis.


Iškilmingų šv. Mišių liturgijai vadovavęs parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius pašventino verbas malda, eidamas per baziliką jas šlakstė ir smilkė.


Diakonui Benui Ulevičiui paskelbus Evangelijos žinią pagal Luką apie Jėzaus įžengimą į savo miestą Jeruzalę, skambant giesmei „Kristau, Tu – Garbės Karalius“, buvo einama procesija aplink baziliką.

Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, diakonas Benas Ulevičius ir zakristijonas Imantas Mieliulis perskaitė vaidmenimis Kančios istorija pagal Luką (23, 1-49).

Homilijoje diakonas priminė, kad anuomet žengiantieji į Jeruzalę paskui Jėzų, dar nežinojo, kas laukia šio įstabaus Mesijo. Daugelis vylėsi, kad jis atkurs žemiškos Izraelio karalystės galybę. Tačiau net ištikimiausieji nenutuokė, jog Mesijas patirs žiaurią mirtį ant kryžiaus. Tačiau mes tą žinome. Ir Verbų sekmadienį žengiame paskui Jėzų suprasdami, jog jo pergalė - meilė, kuri nugali mirtį. Tad žengiame apimti meilės ir šventos pagarbos, kartu apmąstydami ir savo pačių pašaukimą aukotis ir mylėti.

 Žengdami paskui Jėzų su verbomis rankose, dar kartą apmąstykime, įsijauskime ir išgyvenkime tai, ką Viešpats padarė dėl kiekvieno iš mūsų: „Ar tikiu, kad Dievas vardan manęs, vardan mano išganymo nužengė iš dangaus? Ar esu pajėgus suvokti mastą ir dydį Jo meilės, vardan kurios „Jis nusižemino tapdamas klusnus iki mirties, iki Kryžiaus mirties? “

Bazilikos šventoriuje vyko tradicinė velykinė mugė. Po šv. Mišių parapijiečiai buvo kviečiami atsigerti karštos arbatos, kavos, įsigyti velykinių margučių, verbų, susipažinti su parapijos karitatyvine veikla. Visi suvenyrai ir verbos buvo pagaminti parapijos Socialinės pagalbos centro darbuotojų, lankytojų ir savanorių.

 Lydėkime vieni kitus malda, pasninku ir gerais darbais Didžiosios savaitės kelyje, laukdami džiaugsmingo Prisikėlimo Ryto.

                                                                  Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021