Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didysis ketvirtadienis parapijoje (2022-04-14)

Paskelbta: 2022-04-15

Didžiojo ketvirtadienio rytą į Kauno arkikatedrą baziliką švęsti Krizmos šv. Mišių ir padėkoti Dievui už Kunigystės sakramento dovaną bei atnaujinti Šventimų dienos pažadus susirinko per 70 arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų su savo arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu.


 „Šiandienos žmonija mato savo pačios dramą, kas vyksta, kai atsisakoma Dievo. Ar taip įvyktų, jeigu būtų laikomasi Jėzaus įsakymo, „kad vienas kitą mylėtume, kaip aš jus mylėjau“ (Jn 15, 12)? Šie dramatiški įvykiai mums primena, kaip svarbu žmogui yra gelbėjantis Dievo artumas! Kaip svarbi yra Geroji naujiena, kurią nešti kviečiamas kiekvienas krikščionis!“ – homilijoje kalbėjo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas (visą homiliją skaityti >>>).


Šių pamaldų metu arkivyskupas tradiciškai pašventino aliejus, kurie arkivyskupijos bažnyčiose bus vartojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Ligonių patepimo ir Kunigystės sakramentus.


Vakare Kristaus Prisikėlimo bazilikoje prieš Paskutinės vakarienės šv. Mišias gausiai susirinkusius tikinčiuosius parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras supažindino su Didžiojo ketvirtadienio liturgija.18 val. prasidėjo Paskutinės vakarienės šv. Mišios, kurių iškilmingai liturgijai vadovavo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo parapijoje dirbantys kunigai: kun. Nerijus Pipiras, kun. Sigitas Bitkauskas, kan. dr. teol. lic. Robertas Pukenis, svečias kun. dr. Pablo Gil iš Opus Dei prelatūros, patarnavo diakonas – VDU katalikų teologijos fakulteto dekanas, doc. dr. Benas Ulevičius.


Šv. Mišių pradžioje parapijos klebonas kalbėjo: „Šiandien susirinkome po 2 metų pertraukos kartu švęsti Paskutinės vakarienės žengdami į Didžiojo Velykų Tridienio iškilmę. Šios dienos kiekvienam katalikui yra ypač brangios, raskime laiko dalyvauti ne tik šiandien, bet ir rytoj Kristaus Kančios pamaldose, įsijunkime, mąstykime, kad giliau suvoktumėme ir suprastumėme, ką Dievas dėl mūsų yra padaręs.“

Monsinjoras, pasveikinęs parapijos kunigus su Kunigystės sakramento įsteigimo diena, prisipažino, kad ir kunigai suklumpa, suklysta, jiems taip pat reikalinga stipri malda, tai galite jūs padėti savo malda, būti tie, kurie meldžiatės, atleidžiate ir suprantate.

Žodžio liturgijoje Evangelijos pagal Joną skaitinį (Jn 13, 1-15) paskelbė ir homiliją sakė diakonas Benas Ulevičius. Jis kalbėjo, kad „šią naktį, šioje Paskutinėje vakarienėje, Jėzus padovanojo mums patį brangiausią turtą: save patį duonos ir vyno pavidalais; kunigystės dovaną, kuri leidžia nenutrūkstamai švęsti Eucharistiją; tikros meilės pavyzdį. Kristaus meilė, tik Jo meilė, tos meilės supratimas perkeičia mus. Per Eucharistiją Kristus apsigyvena mumyse, per savo kunigus Jis tarnauja savo žmonėms. Pagaliau Eucharistija mumyse pasiekia tikslą tik tuomet, kai patys plauname vieni kitiems kojas.


Šiose šv. Mišiose esame kviečiami dėkoti už Eucharistiją ir melstis už kunigus, ypač už tuos, kurie ryžtasi kunigystei, jiems labai reikia palaikymo, juk ir taip nedaug jų yra“.

 Po homilijos prasidėjo labai jautrios kojų mazgojimo apeigos, kurias kaip tarnystės ir meilės įsaką paliko pats Jėzus: klebonas, lydimas diakono, plovė  dvylikos parapijos vyrų kojas.


 Bendruomeninėje maldoje melstasi už visą Bažnyčią, už popiežių, vyskupus, kunigus, diakonus, tarnautojus, už karo pabaigą Ukrainoje, už fizinės kančios slegiamus žmones.


Šv. Mišių liturgijoje dalyvavo parapijos tikybos mokytojai ir katechetai: jie skaitė skaitinius, bendruomeninę maldą, rinko aukas vargstantiems ir stokojantiems.


Šv. Mišių metu giedojo parapijos choras "Gloria Dei".


Po Komunijos, chorui giedant „Kūno paslaptį šlovingą“, Švč. Sakramentas iškilminga procesija buvo perneštas į Švč. Sakramento koplyčią, kad jį galėtume pagarbinti ir priimti Viešpaties Kančios – Didžiojo Penktadienio pamaldose.

                                                                       Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021