Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didysis penktadienis parapijoje (2022-04-15)

Paskelbta: 2022-04-16

Balandžio 16 d., Didįjį penktadienį, Bažnyčia susiburia apmąstyti Viešpaties kančios ir mirties, tai skaudžiausia šios savaitės diena kviečianti ne tik įsijausti į Jėzaus kančią, bet ir giliau suvokti Jo auką. Ši diena yra vienintelė diena metuose, kai bažnyčiose neaukojamos Mišios. Šį vakarą pagarbiname Kryžių, kuris yra ne tik Jėzaus mirties,  bet ir prisikėlimo ženklas.


Prieš Kristaus Kančios pamaldas parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras supažindino su šio penktadienio pamaldomis, susidedančiomis iš keturių dalių, tai Žodžio liturgija, Šventojo Kryžiaus pagerbimas, Komunija ir procesiją į Kristaus kapą.


Pamaldos prasidėjo tylia procesija - prie altoriaus atėjo patarnautojai, dvylika vyrų, Kolumbo riterių atstovai, patarnautojai, diakonas Benas Ulevičius ir klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.


Atmenant Jėzaus maldą Alyvų sode prieš savo kančios valandą, jo nusižeminimą ir klusnumą iki kryžiaus mirties, klebonas mons. V. Grigaravičius, parpuolęs ant žemės kryžiumi prieš altorių, tyliai meldėsi ir kartu su klūpančiais tikinčiaisiais dėkojo Jėzui, kad savo kančia ir mirtimi mus atpirko iš nuodėmių vergijos.

„Nors ir buvo žiauriai kankinamas, bet pakluso, - burnos nepravėrė. Kaip tyli ėriukas vedamas pjauti, kaip tyli avis kerpiama, taip jis nepratarė žodžio (Iz 53, 3-7),“ - Dievo Žodį skelbė parapijos bendruomenės nariai.


Žodžio liturgijos pradžioje parapijos klebonas mons. Vytautas kalbėjo: „Šiandien garbinamas kryžius jau nėra mirties ir kančios ženklas, šiandien garbinamas kryžius - mums pergalės ir atpirkimo džiaugsmas. Kryžius mus visus moko mylėti, Jėzaus meilė, parodyta ant kryžiaus, gyvena Eucharistijoje, todėl visa širdimi turime Jam dėkoti ir šiandien vėl iš naujo turime apmąstyti savo krikščionišką gyvenimą: ar jis yra senojo žmogaus gyvenimas, ar naujo, tikro, laisvo žmogaus gyvenimas.“

Jėzaus Kristaus kančios istoriją pagal Joną (Jn 18, 1 – 19, 42) jaudinančiai perteikė parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, diakonas Benas Ulevičius ir zakristijonas Imantas Mieliulis


 Homiliją pradėjęs parapijos klebonas mons V. Grigaravičius tarė: „Išklausėme Kristaus kančią pagal Joną, kokia apima neviltis, nenusakomas skausmas, pažeminimas, išdavystė, su ja ir veidmainystė, - tai yra niekingiausios žmogaus nuodėmės“. „Kokia sunki, skaudi Jėzui turėjo būti ant Jo pečių užkrauta viso pasaulio nuodėmė, jis paėmęs savo kryžių ėjo klupdamas ir vėl pakildamas, tyliai ir kantriai nešė mūsų nuodėmių naštą. Kaip gaila, kad dažnai istorijoje blogis ima viršų. Šiandien kryžiuojama Ukrainos tauta, o pasaulio galingieji stebi, bijo imtis ryžtingų veiksmų, kurie padėtų išgelbėti ne tik šią šalį, bet ir tas šalis, prieš kurias nukreiptas agresoriaus žvilgsnis," - kalbėjo monsinjoras.  Jis pakvietė su didžia pagarba bei  dėkingumu žvelgti į Nukryžiuotąjį ir tyromis širdimis pasitikti Prisikėlimo rytą.


 Iškilmingoje visuotinėje maldoje, kurią giedojo diakonas Benas kartu su klebonu, melstasi už Bažnyčią, už dvasininkus, už netikinčiuosius, už nepripažįstančius Dievo, už kenčiančius, už žmones Ukrainoje ir visose pasaulio karo zonose, už taiką ir viltį.

 Žodžio liturgijos pabaigoje klebonas kreipėsi į tikinčiuosius prašydamas savo auka paremti veiklą Šventojoje Žemėje.

Kryžiaus pagerbimo apeigose parapijos klebonas nudengė kryžių giedodamas: „Štai kryžiaus medis, ant kurio kabojo pasaulio Atpirkėjas“, chorui atsakant: „Ateikite, pagarbinsime jį".


Nudengtą kryžių priklaupdami ir bučiuodami pagarbino kunigai, diakonas, patarnautojai ir dvylika vyrų, dalyvaujančių apeigose.

Po šv. Komunijos, giedant „Verkit, Dievo angelai, šventieji“, Švč. Sakramentas iškilminga procesija buvo nuneštas į Kristaus kapą.

 Pamaldų liturgijoje dalyvavo parapijos bendruomenės nariai, kurie skaitė skaitinius, buvo renkamos aukos Šventajai žemei, giedojo parapijos jungtinis kamerinis choras „Pastoralės giesmė“.

 Pasibaigus pamaldoms, dalis tikinčiųjų išskubėjo prie Kauno katedros dalyvauti Kryžiaus kelio procesijoje. Likę bazilikoje tikintieji dar ilgokai nesiskirstė: norėjo pagerbti ir pabučiuoti kryžių, pasimelsti prie Kristaus kapo ir padėkoti už didžią Atpirkimo malonę, už tai, kad Jėzus visada šalia.

                                                                              Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021