Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Velyknaktis ir Viešpaties Prisikėlimo rytas parapijoje (2022-04-17)

Paskelbta: 2022-04-19

Ši naktis švenčiausia iš visų naktų, tai Paschos – Perėjimo naktis. Ši naktis tebus laikas, kada su žiburiais rankose lauksime sugrįžtančiojo Viešpaties.

Kun. Nerijus Pipiras, supažindinęs su Velyknakčio eiga, kvietė parengti savo širdis Velykų džiaugsmui.


 Velyknaktis prasidėjo Žiburių liturgija.


 Parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius įbrėžė į žvakę kryžių, virš jo graikų abėcėlės raidę „alfa“, po juo „omega“, o kryžminiuos kampuose - 2022 metus. Nuo pašventintos ugnies monsinjoras, tardamas: „Garbingai prisikeliančio Kristaus šviesa teišskaido mūsų proto ir širdies tamsą“, uždegė Velykų žvakę, kuri mus lydės visus šiuos metus.

 „Tedžiūgauja dangaus angelų minios. Tebūna džiaugsmingai švenčiamos dieviškos paslaptys ir tesveikina Kristaus pergalę skardūs trimitai“, - velykinį šlovinimą „Exultet“ atliko klebonas mons. V. Grigaravičius.


Žodžio liturgijoje, degančios žvakės šviesoje, buvo skaitomi septyni skaitiniai iš Senojo ir Naujojo testamento, kuriuos skaitė parapijos bendruomenės nariai, o atliepiamąsias psalmes giedojo parapijos „In Vivo Dei “ choras, solistė Gabija Juknevičiūtė, maestro Ramūnas Baranauskas.

 

Skambant Albanso Lippo „Glorija“, kurį atliko parapijos sumos choras „In Vivo Dei“ sugaudė vargonai, suskambėjo varpai.

 

Evangeliją pagal Luką skelbė diakonas Benas Ulevičius. Moterys, rytui brėkštant, atėjusios prie kapo, rado akmenį nuristą nuo kapo angos. Įėjusios vidun ir neberadusios Viešpaties kūno, jos sutriko. Džiaugsmingą žinią apie ką tik įvykusį Prisikėlimą joms pranešė "vyrai baltais drabužiais", klausdami, kam jos ieško gyvojo tarp mirusiųjų. Išgirdusios visa tai, jos prisiminė patį viešpatį apie tai kalbėjus. Netrukus šią žinią jos paskelbė ir apaštalams, sukeldamos nemenką nuostabą jų būryje. Netrukus žinios tikrumu asmeniškai įsitikino apaštalas Petras, kuris be galo stebėjosi tuo, kas buvo įvykę.


 Parapijos klebonas perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo velykinį sveikinimą, kuriame rašoma: „Brangūs broliai ir seserys, su Šventomis Velykomis! Tegul Jūs, Jūsų šeimos, mūsų Tėvynė ir pasaulis naujai pradžiunga ta džiaugsminga žinia: „Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!“

Vėliau sugiedota Visų Šventųjų litanija, atnaujinti Krikšto pažadai.


Šv. Mišių pabaigoje, suteikęs palaiminimą, parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius pasveikino visus su Šv. Velykomis, padėkojo broliams kunigams, patarnautojams, skaitovams, chorui ir visiems, kurie dalyvavo šv. Mišiose.

Prisikėlimo varpai nutraukė kapo tylą ir jau du tūkstančius metų sklinda žinia po pasaulį: „Jis prisikėlė! Jis gyvas! Mirtis nugalėta!“ Aleliuja!


Balandžio 17 d.,  išaušus saulėtam Velykų rytui, iškilmės Kristaus Prisikėlimo bazilikoje prasidėjo Viešpaties Prisikėlimo iš kapo apeigomis ir Eucharistine procesija aplink baziliką, liudijančia keliaujantį Prisikėlusį Kristų.


 Šv. Mišių iškilmingai liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo kun. Pavlo Gil, patarnavo diakonas B. Ulevičius.


 Visas iškilmes galima stebėti >>>

 Šv.  Mišiose giedojo parapijos Sumos choras „In Vivo Dei“, jam pritarė saksofonistų kvartetas.


Mišių pabaigoje monsinjoras padėkojo už maldos bendrystę, dar kartą pasveikino su šv. Velykomis ir suteikė palaiminimą.

                                                   Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021