Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus 20 metų tarnystė parapijoje (2022-04-22)

Paskelbta: 2022-04-22

Balandžio 22 d. į rytines šv. Mišias, kurias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo vikaras kun. Nerijus Pipiras, patarnavo Telšių kunigų seminarijos klierikas Andrius Vaitiekūnas, kilęs iš Australijos, Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje rinkosi parapijos bendruomenės nariai, sesės pranciškonės, tikintieji, darbuotojai tarnaujantys parapijoje.


Taip skubėjome ir 2002 m. balandžio 22 d., tik su jauduliu žinant, jog šv. Mišias turi aukoti ką tik naujai į šią parapiją paskirtas klebonas kun. Vytautas Grigaravičius.

 O šiandieną rinkomės be jaudulio, su gilia malda širdyje, pasimelsti už mūsų kleboną mons. Vytautą, kuris jau 20 metų tarnauja parapijiečiams : aukoja šv. Mišias, teikia sakramentus, aiškina Šventojo Rašto tiesas, kuria sakralią erdvę visiems ieškantiems atsakymų į amžinus būties klausimus.

Kiek sutuokta, porų, kiek pakrikštyta vaikučių, kiek palydėta į dangiškojo Tėvo namus, kiek giesmių sugiedota, tikriausia niekas nesuskaičiuos.


 Be abejo, šiandien nesuskaičiuosime ir kiek plytų įmūryta į bazilikos sienas, ne mažiau darbo įdėta ir į žmonių sielų šventovės statybas. Šiandien, kada peržvelgiame dvidešimties metų perspektyvą, atrodo, jog daug kas pavyko kaip ir savaime.

„Dievas dažnai pagalvoja apie tai, apie ką mes, žmonės, nė nedrįstame galvoti, nes daug kas tik mums atrodo neįmanoma. O Jis tuo tarpu nepalieka mūsų vienų. Tačiau be Dievo vedimo nieko nepavyktų“, - atvirauja klebonas.

Nuostabu tai, kad Dievas net ir iš žmogiškų abejonių ar net nuovargio gali sukurti nuostabų šedevrą. Šią tiesą klebonas Vytautas Grigaravičius ne tik įnešė tuomet, prieš dvi dešimtis metų pirmą kartą kaip klebonas, atverdamas bažnytėlės ir parapijiečių širdžių duris, jis ją ir parodė – autentišką, gyvenamą, pasiekiamą ir artimą.


Po šv. Mišių nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai.

 Jūsų prakilnybe mons. Vytautai Grigaravičiau, dėkojame už dvidešimties metų tarnystę parapijoje! Tegul gailestingasis Dievas laimina visus Jūsų darbus, o Šventoji Dvasia apdovanoja gausiomis malonės dovanomis! Ačiū, kad esate su mumis!

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021