Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Integruota pamoka "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikai-50 metų“ Kauno"Saulės“ gimnazijoje (2002-04-26)

Paskelbta: 2022-04-28


 Balandžio 26 dieną ketvirta pamoka II-III kl. gimnazistams ir mokytojams buvo neeilinė. Pamokoje ,,Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikai-50 metų“, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebono monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus iniciatyva, dalyvavo nepaprastas kovotojas už tiesą ir laisvę, Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėjas ir redaktorius Jo Eminencija Kardinolas Sigitas TamkevičiusSJ.

 Nepaprastą pamoką pradėjo ,,Saulės“ gimnazijos direktorė Sonata Drazdavičienė, kuri pasidžiaugė Eminencijos apsilankymu.


Gerbiamas svečias pasidalijo liudijimu apie tikinčiųjų persekiojimą sovietų okupacijos metais, pasipriešinimą priespaudai, papasakojo, kaip gimė mintis surinkti medžiagą apie tikinčiųjų padėtį Lietuvoje, ir išleisti leidinį ,,Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“. Šis leidinys slapta pasiekęs Vakarus, informavo pasaulio visuomenę, kas vyksta už ,,geležinės uždangos“ . Eminencija už aktyvią veiklą buvo kalinamas Permės ir Mordovijos lageriuose...

2022 metais minimas ne tik Katalikų Bažnyčios Kronikos penkiasdešimtmetis, Jo Eminencija švenčia 60 metų kunigystės Jubiliejų, gimnazijos bendruomenė sveikino ir linkėjo gerbiamam svečiui neišsenkančios stiprybės, einant tarnystės bei meilės Dievui ir žmogui keliu.


Susitikimo metu skambėjo muzikiniai kūriniai, atliekami ketvirtokės Nerijos ir gimnazijos choro ,,Akordas“ (vadovė Jovita Kulakauskienė). Šis liudijimas apie kovą už tiesą ir laisvę ilgai išliks mūsų širdyse.

                                                   Lina Brazienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021