Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Mons. Vytauto Grigaravičiaus Padėkos už tarnystę parapijoje ir kun. Kęstučio Rugevičiaus sutikimo šv. Mišios bazilikoje (2022-08-01)

Paskelbta: 2022-08-01

Liepos 31 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos Kristaus Prisikėlimo parapijos klebono mons. V. Grigaravičiaus Padėkos šv. Mišios už tarnystę parapijoje. Gausiai susirinkusiems parapijos bendruomenės nariams, svečiams, pažįstamiems, draugams šv. Mišias, pasipuošęs dovanotu naujuoju arnotu, aukojo pats mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo parapijos kunigai: kun. Nerijus Pipiras, kun. Sigitas Bitkauskas, kun. dr. Robertas Pukenis, Opus Dei svečias kun. Paulius, patarnavo diakonas Benas Ulevičius.


 Pradėjęs šv. Mišias, mons. Vytautas su jauduliu dėkojo visiems, kurie kartu du dešimtmečius keliavo kartu, palaikė malda, patarimais, aukomis.


Atsisveikinimo homilijoje mons. Vytautas prisiminė visą tarnystę parapijoje, nerimą atėjus ir priėmus priesaiką mažojoje bažnytėlėje, bazilikos atstatymą, Gyvosios Bažnyčios kūrimą. „Su meile apkabinu Jus visus. Ačiū, kad esate ir, manau, būsite su manimi. Aš visada ilgėsiuosi Jūsų veidų, šypsenų ir gerumo. O Jūsų prašau, prisiminus mane, sukalbėti bent vieną maldelę“, - baigdamas homiliją jautriai kalbėjo klebonas.(Homiliją  skaityti >>>)

Po trumpos pertraukėlės prasidėjo padėkos, atsisveikinimo bei linkėjimo žodžiai monsinjorui.
Prieš vakaro šv. Mišias gausiai susirinkusiems tikintiesiems buvo pristatytas naujasis parapijos klebonas kun. Kęstutis Rugevičius, kilęs iš šios parapijos. Jį bendruomenei pristatė Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas. Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo dekretą apie naujo klebono skyrimą tikintiesiems perskaitė mons. Vytautas Grigaravičius.

 

Sugiedojus Šventosios Dvasios himną kun. K. Rugevičiui pašlaksčius tikinčiuosius švęstu vandeniu ir pagerbus altorių, pagarbą naujajam klebonui išreiškė parapijos Pastoracinės tarybos bei maldos grupelių nariai.


Homiliją sakęs mons. A. Grušas akcentavo dabarties svarbą. Pasak monsinjoro, gyventi turime dabartimi, priimti iššūkius, įnešti į dabartį Kristų. Tam reikalingas klebono ir parapijiečių nuoširdus bendradarbiavimas. Sukalbėjus Tikėjimo išpažinimą kun. Kęstutis Rugevičius prisiekė ištikimai eiti jam patikėtas pareigas.


Šv. Mišios baigėsi nuoširdžia naujojo klebono padėka bendruomenei ir iškilmingu palaiminimu.  Giedojo jungtinis parapijos "In Vivo Dei" ir "Gloria Dei"chorai, vadovaujami maestro Ramūno Baranausko.


Gerbiamasis klebone kun. Kęstuti, linkime sėkmingai darbuotis Kristaus vynuogyne – Kristaus Prisikėlimo parapijoje. Jūsų Prakilnybe monsinjore Vytautai, nuoširdžiai dėkojame Jums už tą ugnį, kuria švietėte mums kelią, dėkojame už Žodį, dalintą Duoną, tvirtai įmūrytą plytą mūsų širdžių šventovėse.


 Nuoširdus ačiū visiems už dalyvavimą šv. Mišiose,  palaikymą, pagalbą, sveikinimus ir padėkas mons. Vytauto atsisveikinimo ir naujojo klebono kun. Kęstučio sutikimo šv. Mišiose.

 Nuotraukos Gintaro Česonio ir Aldonos Narušienės

                                                  Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021