Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Jėzaus kančios (Verbų) sekmadienis parapijoje (2009-04-05)

Paskelbta: 2009-04-06

 

Kiekvienas šv. Mišias parapijos kunigai aukojo Kristaus kančiai paminėti. Šventės kulminacija vyko 11.00 val.
Iškilminga procesija parapijos jaunimo, patarnautojų, vaikų, parapijiečių, lydima parapijos klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus, skambant „Osana aukštybėse!” su palmių šakomis rankose artėjo prie altoriaus. Viskas priminė anuos tolimus laikus. Bažnyčia ir šventorius buvo sausakimši žmonių. Tik niekas „netiesė ant kelio savo drabužių ir neklojo žalių šakelių“ (plg. Mk 11,8).

Šv. Mišių auką papuošė „Jaunystės“ choro (vad. D. Beinarytė) giesmės. Ypatingą iškilmingumą suteikė Kristaus kančios istorijos perteikimas. Ją skaitė mons. Vytautas Grigaravičius ir aktorius Egidijus Stancikas.

Homilijoje klebonas kvietė ypač mąstyti apie Kristaus sielos kančią, kuri palieka žymiai didesnes, beveik neišgydomas žaizdas Jis kvietė, žvelgiant į Nukryžiuotąjį, prašyti, kad Jis perkeistų visus mūsų skausmus, kurie nepalyginamai menkesni už Kristaus kančias patirtas vardan mūsų išganymo.

Baigdamas klebonas kalbėjo: „Prašykime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Jo šventos ramybės, kuri suteiktų jėgų atleisti kiekvienam įskaudinusiam, kaip ir Jis, būdamas prikaltas prie kryžiaus, kentėdamas fizinį ir dvasinį skausmą, melstis: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą“ (Lk 23, 34).

Mielieji, visą šią savaitę mąstykime apie begalinę Jėzaus meilę, nuvedusią Jį į mirtį už mus, už mūsų nuodėmes.

 

Su meile, dėkingai ir pagarbiai žvelkime į Jėzaus širdį, kurią ir šiandien varsto skausmas dėl žmonių išdavysčių, nepripažinimo, atstūmimo“.
                        

                                                     Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021