Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Svečiuose – Renovabio atstovas (2007-06-20)

Paskelbta: 2007-06-22

Birželio 20 d. 18 val. iškilmingomis šv. Mišiomis buvo pagerbti Renovabio atstovas Martin Buschevmohle ir Kauno miesto dekanato centrų vadovai.

Šv. Mišias aukojo arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, jam konselebravo Kristaus Prisikėlimo, Gerojo Ganytojo ir Šv. Dvasios parapijų klebonai.

Homiliją augziliaras pradėjo Kristaus žodžiais: „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime“ (Jn 14,23).

Jėzaus žodžiai labai tikroviški, realūs, ne teoriški. Jei du jauni žmonės pamilsta vienas kitą, jie sukuria šeimą ir gyvena kartu. Gyventi kartu neįmanoma be tikros meilės, apie kurią kalba Kristus. Jis nori gyventi kartu, Jis yra su mumis, tačiau žmogus ne visada tai pastebi, ne visada priima Jį.

Evangelija ir šv. Raštas šiandien kalba apie dosnumą, kurio šaltinis – širdis. Dosnumas gali išaugti iš meilės, kuriai kviečia Kristus.

Baigdamas vyskupas dėkojo Renovabio vadovui už jų dosnią pagalbą, už dovanas, už dalyvavimą šv. Mišiose. Taip pat dėkojo visiems susirinkusiems, aktyviai dalyvaujantiems parapijų gyvenime.

Po šv. Mišių visi svečiai ir dekanato centrų vadovai susirinko dalykiniam pokalbiui. Pradžioje dekanas Vytautas Grigaravičius pateikė lentelę, kurioje atsispindi lėšų, gautų iš Renovabio panaudojimas, parodė filmų ištraukas iš dekanato, parapijos veiklos. Carito direktorius kun. Robertas Grigas vertėjavo svečiui.

Apie dekanato parapijinės katechezės veiklą kalbėjo katechezės centro vad. Nijolė Kulėšienė, dekanato jaunimo veiklą pristatė jaunimo centro vadovė Lina Žadvigaitė. Ji pristatė ir Šeimos centro veiklą.

Svečias iškėlė problemą dėl Sutvirtinimo sakramento, atkreipdamas dėmesį į tai, kad Pirmąją Komuniją arkivyskupijoje priėmė 2000 vaikų, o Sutvirtinimo sakramentą tik 700. Kur dingsta 1300 vaikų? Koks stimulas priimti Sutvirtinimo sakramentą? - paklausė svečias.

Dalyvavusieji iškėlė įvairius motyvus, tačiau atsakymas buvo netikėtas – tėvų vertingos dovanos vaikams. Vokietijoje ta pati problema. Sąmoningai priima Atgailos ir Eucharistijos sakramentus apie 15-20%. Tai parodė eksperimentas. Svečias atkreipė dėmesį į tai, kad šių laikų jaunimas pasimetęs, blaškosi, nes nėra patrauklių modelių, sektinų pavyzdžių.

Kalbėdamas apie šeimas, p. Martin pasakojo, kad Vokietijoje per Sekmines vykdoma labdaringa akcija, kurios metu surinkti pinigai, labdara išdalijama vargstančioms šeimoms.

Dekanas trumpai pristatė Kristaus Prisikėlimo parapios veiklą, internetinę svetainę.

Apie pagyvenusių žmonių problemą ir numatomą jų užimtumo programą pasakojo Rima Lipšienė.

Vyskupas, dėkodamas svečiui, prašė perduoti nuoširdžius padėkos žodžius visiems Renovabio nariams ir aukotojams.
Atstovas iš Renovabio taip pat padėkojo už nuoširdumą, už bendrą darbą Bažnyčiose.

                                                                                                                   Birutė Vasylienė


 

 

 

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021