Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Verbų sekmadienis (2010-03-28)

Paskelbta: 2010-04-01

 

Verbų sekmadienio 11.00 val. šv. Mišios prasidėjo Evangelija pagal Luką (19,28-40), kurioje pasakojama apie Jėzaus įžengimą į Jeruzalę ant asilaičio.

Po to klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pakvietė iškilmingai procesijai. Kunigai su palmių šakomis, jaunimas, patarnautojai, didelis tikinčiųjų būrys, lydimi KTU „Jaunystės“ ir sumos choro atliekamo himno „Kristui Karaliui“, pajudėjo durų link.

Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas. Kristaus kančią pagal Luką (Lk 22,14-71; 23,1-56) skaitė klebonas, aktoriai Egidijus Stancikas ir Saulius Bagaliūnas. Ypač įtaigiai Piloto, apaštalo Petro ir minios vaidmenis perteikė S. Bagaliūnas.

Homilijoje dekanas kvietė paklausti savęs: „Ar tikiu, kad Dievas vardan manęs, vardan mano išganymo nužengė iš dangaus, įsikūnijo kuklios mergaitės kūne, kad taptų vienu iš mūsų, netgi mažiausiuoju, pasiryžusiu kiekvienam tarnauti? Ar esu pajėgus suvokti mastą ir dydį Jo meilės, vardan kurios „Jis nusižemino tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties“ (Fil 2,8)!? (plačiau skaityti:  http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=12&nid=902&at=ar&pgi=1)

Baigdamas klebonas kalbėjo: „Nuoširdžia malda dėkokime, šlovinkime ir garbinkime mūsų Viešpatį Jėzų Kristų už Jo Meilę ir prašykime, kad padėtų mums nuolankiai ir klusniai vykdyti Jo meilės įsakymą“.

Po šv. Mišių visi išskubėjo į konferencijų salę susitikti su aktoriumi Sauliu Bagaliūnu.

                                                                        Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021