Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didysis Velykų tridienis ir Šv. Velykos Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2010-04-04)

Paskelbta: 2010-04-07

 

Balandžio 1-ąją, Didįjį ketvirtadienį, 18.00 val. Paskutinės vakarienės Mišiomis prasidėjo Didysis Velykų tridienis. Pamaldoms vadovavo parapijos klebonas dekanas mons. V. Grigaravičius. Pamaldų eigą ir atskirų dalių prasmę aiškino vikaras kun. V. Kudirka.

Homilijoje klebonas dar kartą akcentavo svarbiausius Paskutinės vakarienės momentus; Eucharistijos steigimą; Kristaus meilę išreikštą kojų plovimu mokiniams (išsamiai žr. http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=12&nid=908&at=ar&pgi=1)

Po homilijos vyrai išsirikiavo prieš altorių ir, klebonas nusimetęs arnotą, pradėjo plauti jiems kojas.
Mišių pabaigoje, nutilus vargonams, skambant himnui Švč. Eucharistijos garbei, Švč. Sakramentas procesijoje buvo perneštas į Švč. Sakramento koplyčią.

Baigdamas pamaldas klebonas pakvietė tikinčiuosius pasimelsti prie Švč. Sakramento.

 

Balandžio 2-oji, Didysis penktadienis. Parapijos kunigai nuo ankstaus ryto iki vakaro klausė išpažinčių, bažnyčioje matėsi būrelis tikinčiųjų, kurie rikiavosi prie klausyklų, tylioje maldoje meldėsi prie Švč. Sakramento.
Kristaus Kančios pamaldos prasidėjo procesija link altoriaus. Procesiją sudarė patarnautojai, parapijos jaunimas, dvylika vyrų ir parapijos klebonas mons. V.Grigaravičius, kuris atėjęs prie altoriaus atsigulė kryžiumi.

Pamaldoms vadovavo mons. V.Grigaravičius, pamaldų eigą aiškino vikaras kun. V. Kudirka
Kristaus kančios istoriją pagal šv. Joną skaitė E.Stancikas ir M. Jankauskas.

Homilijoje monsinjoras akcentavo, kad šiandien išgyvename Kristaus kančios kelią, mūsų nuodėmių atpirkimo kryžiaus kelią. Šis kelias prasideda nuo Judo išdavystės, Petro išsižadėjimo bei veidmainystės, aukštųjų kunigų, fariziejų melo, žiaurumo, prievartos. Neteisingai pasmerktas mirti Jėzus, visų išduotas, eina vienas nešdamas ant pečių didžiulį pasaulio kryžiaus rąstą (išsamiai žr. http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=12&nid=909&at=ar&pgi=1)

Po homilijos vyko Kryžiaus pagerbimas, o po pamaldų Švč. Sakramentas iškilmingai, procesijoje, buvo nuneštas prie Viešpaties kapo.

Po pamaldų, nors buvo rudeniškai žvarbus, lietingas oras, klebonas ir dalis tikinčiųjų išskubėjo prie Įgulos bažnyčios, nuo kurios prasidėjo Kryžiaus kelio eisena link Arkikatedros. Stebėtinai daug tikinčiųjų, esant tokiam nepalankiam orui susirinko, ypač džiugino tai, kad dauguma buvo jaunimas.

Didžiojo šeštadienio Velyknakčio vigilija prasidėjo 20 val. Vikaras kun. V. Kudirka paaiškino Velyknakčio pamaldų svarbiausias dalis ir prasmę. Šį vakarą keturių dalių - Žiburių, Žodžio, Krikšto ir Eucharistijos šventimo liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius.

Šventoriuje šventinama ugnis, uždegta velykinė žvakė. Bažnyčioje, tikinčiųjų rankose nuo velykinės žvakės uždegtų žvakių liepsnelėms plevenant, prasidėjo Velykinis šlovinimas, po to sekė Žodžio liturgija.
Homilijoje klebonas komentuodamas Evangelijos skaitinį, kalbėjo, kad kasdieniniai rūpesčiai užgožia Dievo šviesą, neleidžia patirti Jo artumą, pasaulis atrodo gūdus ir svetimas. (išsamiai žr.   http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=12&nid=912&at=ar&pgi=1)

Po homilijos prasidėjo Krikšto liturgija. Kaip įprasta buvo giedama visų Šventųjų litaniją. (Litaniją giedojo vikaras kun. V. Vaitkus). Toliau vandens šventinimui ir krikštui vadovavo pats parapijos klebonas. Nepaprastai tyliu, prikimusiu balsu dekano skaitomi krikšto pažadų klausimai vertė nuoširdžiai atsakinėti: „Atsižadu! Tikiu!” Tarsi nuplauti, nuvalyti, naujai atgimę įžengėme į Eucharistijos šventimo liturgiją, kuri baigėsi džiaugsmingu „Aleliuja! Aleliuja!”

Balandžio 4-ąją, Šv. Velykų rytą, šv. Mišioms vadovavo vikaras kun. V. Kudirka (parapijos klebonas buvo visiškai užkimęs).

   Vikaras perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito S. Tamkevičiaus SJ velykinį laišką. (išsamiai žr.  http://kaunas.lcn.lt/02/arkivyskupas/index.html)

 Šv. Mišių auką pagyvino iškilminga Eucharistinė procesija aplink bažnyčią bei jungtinio Kauno KTU „Jaunystės“ ir parapijos Sumos chorų giedamos giesmės.

Baigiantis šv. Mišioms monsinjoras V.Grigaravičius pasveikino susirinkusius, palinkėjo gražių, prasmingų Šv. Velykų, meilės ir santarvės šeimoje.


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021