Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Išlydint pas Viešpatį kanauninką kun. Juozą Gražulį (2010-06-16)

Paskelbta: 2010-06-17

“Budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats!“(Mt 24,42)

Šių metų birželio 14-osios ankstų rytą į parapiją atskriejo netikėta, skaudi žinia: „Šį žemiškąjį pasaulį staiga paliko vos 54-ąjį gimtadienį atšventęs kanauninkas Juozas Gražulis“.Ši žinia, tarsi aštrus kalavijas, persmelkė širdį, mintis bei protą ir privertė susimąstyti, koks trapus šis žemiškasis žmogaus gyvenimas ir kaip mažai jis priklauso nuo žmogaus valios bei norų. Kiekviena staigi, netikėta mirtis priverčia susimąstyti ir naujai išgyventi Kristaus pasakytus žodžius: „Budėkite, nes nežinote, kuria dieną ateis jūsų Viešpats!“ (Mt 24,42).

Tą patį vakarą kun. Vincas Kudirka aukojo šv. Mišias už kan. Juozą. Pradėjęs homiliją šiais žodžiais: „Nepaprastai keistas jausmas yra apėmęs mane. Įsivaizduokite, dar vakar kalbėjome apie savo planus vasarai, ateičiai. O šiandien jo nebėra...“ Dar pasakęs keletą sakinių, susijaudinęs, negalėdamas toliau kalbėti, kunigas atsisėdo. Bažnyčioje stojo šiurpi tyla. Taip tylos minute buvo pagerbtas a.a. kan. Juozas Gražulis. Po poros minučių šv. Mišių auka tęsėsi toliau.
Kunigas Juozas Gražulis mirė pirmąją savo atostogų dieną.

Birželio 14-ąją dieną, 21 val. Jo kūnas, lydimas klebono mons. V. Grigaravičiaus, kun. teol. lic. A. Kazlausko, aktoriaus E. Stanciko ir artimųjų, buvo atvežtas į Paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią. Čia jau laukė keletas parapijiečių, seserys pranciškonės, LR Seimo narė V. Margevičienė, solistas M.Jankauskas, kunigo broliai: LR Seimo narys Petras Gražulis, iš JAV tą patį rytą atskridęs kun. Antanas ir kun. Kazimieras Gražuliai.

Kunigams pasiūlius, o pasauliečiams pritarus, buvo aukojamos šv. Mišios. Joms vadovavo klebonas, koncelebravo kun. A. Kazlauskas, patarnavo Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai.

Homilijoje kun. A. Kazlauskas kalbėjo: „ Kaip nuostabiai šiandien Švento Rašto skaitiniai tinka kun. Juozui. Ar ne todėl, kad pirmajame skaitinyje kalbama apie intrigas. Kunigo Juozo gyvenime netrūko jų – šmeižto, neteisybės, apkalbų. Ir ne todėl, kad psalmės priegiesmis sako: „Supraski, Viešpatie, mano dejonę“, nors retkarčiais ir išsiverždavo iš kunigo lūpų gaili aimana. Svarbiausia, Evangelijos žodžiai kalba apie atleidimą, nuolankumą, skolinimą ir dalijimąsi su kitu (žr. Mt 5, 38-42). Kunigas Juozas buvo be galo tolerantiškas, pikto nelaikantis, visiems skolinantis, su visais draugiškas, nuoširdus, atlaidus. Ačiū Dievui, kad toks kunigas buvo mūsų tarpe!“

Po šv. Mišių karstas buvo išvežtas į Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią.
Čia, birželio 15 dieną, 12 val. šv. Mišias aukojo vyskupas Jonas Ivanauskas, o 18 val. - prel.prof.dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas.

Tą pačią dieną vakare Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje šv. Mišias aukojo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.
Homilijoje jis kalbėjo: „Dar sekmadienį, birželio 13-ąją, kun. Juozas aukojo šv. Mišių auką mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Po jų šiltai atsisveikino su kunigais, klierikais, nes tą pačią dieną išvyko atostogauti.
Vos vienerius metus kun. Juozas talkino Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintiesiems aukodamas šv. Mišias, bendraudamas su pagyvenusių žmonių sambūrio „Senjorai“nariais, Žaliakalnio vaikų dienos centro vaikais, klinikose kartą per savaitę lankydamas ligonius, drąsindamas ir stiprindamas juos Dievo Žodžiu.

Per tuos metus tikintieji ir kunigai patyrė begalinį jo nuoširdumą, uolią tarnystę Viešpačiui, spėjo pamilti už pamokančias, prasmingas homilijas, padėjusias giliau suvokti Dievo Žodį, tikėjimo tiesas.
Kunigas Juozas gimė ir augo gražiame Makūnų kaime, giliai tikinčioje šeimoje. Iš viso augo 15 vaikų, tris iš jų Viešpats pašaukė tarnystei savo vynuogyne.
Iš dzūkiško kaimo laukų, iš motinos švelnios meilės, rūpestingų tėvo rankų augo ir brendo meilė gimtam kraštui, pagarba ir dėmesys žmogui, sąžiningas, uolus tarnavimas kitiems negailint savęs“.

Birželio 16 dieną nuo ankstaus ryto skubėjo tikintieji atsisveikinti su kunigu. 12 val. laidotuvių šv. Mišioms Įgulos bažnyčioje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Lietuvos kariuomenės ordinaras, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir apie 80 kunigų.

Po Mišių karstas su velionio palaikais buvo išvežtas į Alytų, į šv. Kazimiero parapiją Čia, prie šv. Kazimiero bažnyčios laidotuvių koloną pasitiko didelis būrys parapijiečių, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, vyskupijos kunigai.

Šv. Mišioms vadovavo vyskupas R. Norvila, koncelebravo vysk. E. Bartulis, vysk. J. Žemaitis, MIC, bei apie 60 kunigų.

 

Prie kapo duobės visi kalbėjusieji pabrėžė ypatingą kan. Juozo Gražulio žmogiškumą, meilę Dievui, Tėvynei, žmogui ir Bažnyčiai, uolų, sąžiningą darbą, tarnystę Dievo tautai. Nepaisant gyvenimo smūgių, patirtos neteisybės, kunigas išliko ramus, nuoširdus, dėmesingas. Kitaip tariant, toks žmogus, kokį spėjome pažinti ir mūsų parapijoje.

...Gražus gyvenimas, gražus išėjimas, ir kaip klebonas sakė, viltis, jog nuo šiol kun. Juozas žvelgia į mus iš Amžinybės ir užtaria mus pas Aukščiausiąjį...

                                                                                             B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021