Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
- Šventadienio mintys

Klebono mons. V. Grigaravičiaus kvietimas į parapijos Eucharistijos šventę

2007-09-20

Eucharistija – tai mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūnas ir Kraujas, gyvoji Duona, nužengusi iš dangaus, apie kurią Kristus kalbėjo:
    – Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną – gyvens per amžius. Duoną, kurią aš duosiu, yra mano Kūnas už pasaulio gyvybę <…> jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės! (Jn 6,51-52).<…> Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame (Jn 6,56).
      Šitai galime suprasti ir asmeniškai išgyventi visa siela, visu protu, visa širdimi tada, kai mylime Dievą. Apie tai liudija kiekvieno asmeninė patirtis. Kuo rečiau meldžiamės, dalyvaujame šv. Mišiose ir priimame Sakramentus, tuo labiau tolstame nuo Kristaus, prarandame tikėjimą, nebejaučiame Dievo malonių, apima abejonės, kad viskas yra netikra. Ir priešingai, jei neapleidžiame maldos, su meile, džiaugsmingai priimame Eucharistiją, į ją žvelgiame kaip į mūsų gyvenimo stiprybės šaltinį, tada širdimi išgyvename ir kartu su šv. Pauliumi sušunkame: „Gyvenu, bet nebe aš – manyje gyvena Kristus”.
    „Mano kūnas, – sako Viešpats – tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas” (Jn 6,55). Iš tiesų šv. Mišių metu konsekruota duona ir vynas tikrai yra Kristaus Kūnas ir Kraujas, todėl Eucharistija turi būti priimama su dideliu maldingumu, derama pagarba, giliu tikėjimu, prieš tai atlikus Atgailos sakramentą.

Apaštalas Paulius mus įspėjo:
     – Todėl, kas nevertai valgo tos duonos ir geria iš Viešpaties taurės <...>, tas valgo ir geria sau pasmerkimą (1 Kor 11,27).

Eucharistija – tai amžinoji vienybė Kristuje, tai Kristaus gyvenimas mumyse, nes mūsų Viešpats yra pasakęs: „Tas, kuris mane valgo, gyvens per mane!” (Jn 6,57). Priimdami šv. Komuniją, įsipareigojame gyventi pagal Kristų. Komunija tarsi antspaudas paženklina mūsų gyvenimus vienybėje su Kristumi pagal Jo įsakymus: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu.” Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į jį: „Mylėk savo artimą kaip save patį”(Mt 22,37-38).

Priimta Eucharistija mus perkeičia, teikia didelį džiaugsmą, numalšina visus troškimus. Šv. Paulius visus mus kviečia:
        – Būkite gerai naudojantys laiką, nes dienos yra piktos. Diena, praleista be Kristaus, – tikrai veltui praleista diena (Ef 5,16-17).

Mieli broliai ir seserys Kristuje, kviečiame Jus į Eucharistijos šventę, kurioje pajusite Dievo malonių gausą. Nelikite nuošalyje ir nebūkite abejingi šiam svarbiam mūsų bendruomenės įvykiui. 

  
                                       Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021