Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
- Šventadienio mintys

Klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus kvietimas sutikti Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslo kopiją

2008-04-06

„Čia kitados buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar ariama ir sėjama“

Tai žodžiai, kuriais prabilo prieš 400 metų Šiluvoje piemenėliams pasirodžiusi Švč. Mergelė Marija. Dievo Motinos paraginimas šlovinti ir garbinti Dievo Sūnų Jėzų Kristų visais laikais traukė tikinčiuosius į mažą Šiluvos miestelį nepaisant draudimų, pavojų, pasekmių.

Daugelis esame liudininkai to laikotarpio, kai sovietų okupacija grasino sunaikinti ne tik mūsų kalbą, meilę gimtajam kraštui, bet svarbiausia – iš širdžių išrauti tikėjimą, meilę Dievui ir Motinai Marijai. Šiandien mes galime laisvai šlovinti Dievą, Jo Sūnų Jėzų Kristų ir Dievo Motiną Mariją. Tačiau iškilo naujas pavojus: Lietuvą užklupo sekuliarizmo banga, kuri kėsinasi palaidoti tai, kas mums brangiausia – krikščioniškąją moralę ir tikėjimą. Šiais jubiliejiniais Marijos apsireiškimo Šiluvoje metais vieninga ir karšta malda prašykime M. Marijos užtarimo pas Dievą, ypač už tuos, kurie priima neprotingus sprendimus ir nuo kurių priklauso mūsų šalies ateitis.

Kauno arkivyskupija rengiasi iškilmingai paminėti brangų lietuvio širdžiai Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą – „Dievo dovaną istorijos audrų blaškomai mūsų tautai“. Todėl kviečiame visus tikinčiuosius aktyviai įsijungti į Šiluvos M. Marijos garbei organizuojamus parapijos renginius. Vienas iš tokių pasirengimo Jubiliejui akcentų yra Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslo kopijos piligriminė kelionė, prasidėjusi 2007 m. vasario 4 d.

Mieli tikintieji, 2008 m. balandžio 6-12 d. stebuklingojo Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopija lankysis Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje. Maloniai kviečiame jus visus su didele pagarba sutikti Paveikslą, jo lankymosi dienomis giesmėmis ir maldomis pagerbti Dievo Motiną ir pašlovinti Jos Sūnų Jėzų Kristų, kad Švenčiausiosios Mergelės Marijos malonių gausa paliestų kuo daugiau tikinčiųjų.


                                                        Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021