Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
- Šventadienio mintys

Tėvo diena

Klebono mons. V. Grigaravičiaus  homilija

2008-06-01

Mielieji ir brangūs, šiandien mūsų parapijoje vyksta Švč. Jėzaus Širdies atlaidai ir kartu švenčiame dvi svarbiausias datas gyvenime žmogaus: Tėvo dieną bei Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Ir labai gražiai su šiomis šventėmis susišaukia Šv. Rašto skaitiniai, kurie kalba apie palaimą, klausantiems Viešpaties įsakymų bei vykdantiems juos ir apie prakeiksmą tiems, kurie neklauso jų. Laikytis Viešpaties įsakymų, vadinasi jais grįsti visą savo gyvenimą. Viešpaties įsakymai turi tapti moralės, pasirinkimų, veiksmų kelrode žvaigžde.

Apie tai girdėjome Evangelijoje, kurioje Jėzus ragina bet kurį pasirinkimą gyvenime rinktis išmintingai. Gerų ir blogų pasirinkimų pasekmes Jis iliustravo palyginimais apie du žmones, kurie statė sau namus. “Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos“ (Mt 7,24).„Kas klauso šitų mano žodžių ir juos nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusį namą ant smėlio“ (Mt 7,26).

Ką norėjo Jėzus tuo pasakyti? Kad ne tik namą, bet ir gyvenimą reikia statyti ant tvirtos uolos, kitaip tariant gyventi Kristumi, Jo mokslu, vadovaujantis Jo įsakymais ir juos vykdyti. Vykdyti Dievo įsakymus, vadinasi atsakingai atlikti Dievo valia skirtą pašaukimą.

Šiandien mes kviečiami pamąstyti apie tėvystės pašaukimą. Jei kiekvienas vyras pašauktas tėvystei vykdys Dievo valią, sąžiningai atliks tėvo pareigą – ne tik materialiai aprūpins šeimą, bet ir rūpinsis jos dvasiniu tobulėjimu.
Nuo ko kenčia šiandien vaikai? Viena svarbiausių priežasčių – nesantaika šeimoje. Tai ypač atsiliepia vaiko psichologinei būsenai. Tik morališkai stiprioje šeimoje vaikas gali jaustis saugus ir ramus.

Trečiaklasis Antanukas, vienintelis vaikas šeimoje, visada buvo laimingas, susikaupęs ir puikus mokinys. Tačiau netikėtai iš linksmo guvaus vaiko tapo nuolat liūdintis, išsiblaškęs, viskam abejingas, dažnai atžagariai besielgiantis mokinys.
Paaiškėjo, kad tėvas paliko šeimą ir išėjo gyventi pas kitą moterį. Kartą Antanuko mokytoja rado už suolo užkištą suglamžytą lapą. Vienintelis sakinys buvo parašytas abiejose pusėse.
Auklėtoja nutarė pasikviesti abu tėvus ir parodyti jiems šį lapą. Vyras ir žmona atvyko suirzę, jie aiškiai vienas kitą ignoravo.
Pirmiausia Antanuko lapą auklėtoja padavė mamai. Ji perskaitė ir, netarusi nė žodžio, ištiesė tėvui. Vyras nepatenkintas susiraukė, tačiau greitai jo veidas sušvelnėjo. Dar ir dar kartą perskaitęs, jis rūpestingai sulankstė popierių, įsidėjo į kišenę ir ištiesė ranką žmonai. Ji nusišluostė ašaras, kurios be paliovos tekėjo jos veidu, nusišypsojo ir padavė ranką vyrui. Taip susiėmę už rankų, jie išėjo kartu iš mokyklos. O lapas buvo išmargintas žodžiais: „Brangi mama.... Brangus tėti... Aš jus myliu ... Aš jus myliu ...“.
Taip Dievas nurodė auklėtojai kelią kaip atkurti šeimą. Jis parodė jai suglamžytą lapą, kuriame berniukas buvo išliejęs savo mažos širdelės kančią. O kiek kenčiančių mažų širdelių, kurių niekas nesupranta, neatjaučia!? Ir mes stebimės, iš kur tiek daug grubių, nejautrių, šiurkščių paauglių sutinkame šiandien.

Mieli tėčiai, jei jūs dažniau atsiverstumėte Šv. Raštą, kiek daug pamokančių patarimų atrastumėte. Apaštalas Paulius rašo: „Jūs vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčiąir atidavė už ją save (...). kas myli žmoną, myli save“ (Ef 5, 25;28). Arba apaštalas Petras rašo: „O ir jūs, vyrai, supratingai gyvendami su moterimis, atsižvelkite, kad jos priklauso silpnesnei lyčiai, pagerbkime jas, kaip turinčias kartu su jumis paveldėti gyvenimo malonę“ ( Pt 3,7).
Šventasis Raštas yra daug daugiau, nei tik gabalėlis informacijos. Jis ne tik moko, bet ir stiprina, padeda rasti išeitį iš sunkiausios padėties. Jei priimate Kristaus žodį, Jo meilę, ji sustiprina jūsų valią. Dievo gailestingumas padeda įveikti visas kliūtis, vedančias į laimingą gyvenimą. Šventoji Dvasia padeda išsivaduoti iš visų nuodėmių, griaunančių ne tik jūsų, bet ir jūsų artimųjų žmonių gyvenimus.

Mieli tėveliai, jei jūs norite, kad jūsų šeimyninė laimė būtų tvirta kaip uola, tai raskite laiko Šv. Rašto studijoms, stenkitės artimiau pažinti Jėzų. Jį sekdami ne tik atrasite tikrąją laimę ir troškimų išsipildymą, bet suteiksite galimybę jūsų artimiesiems gyventi Dievo malonėje.

Melsdamiesi už šeimos tėvą, vaikus, prašykime Dievo malonės, kad Jis pripildytų visų mūsų namus savo Artumo, savo taikos ir savo meilės. Statykime savo gyvenimus ant Gyvojo Dievo Žodžio uolos, statykime kartu su Juo! Amen.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021