Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
- Šventadienio mintys

Už taiką ir toleranciją pasaulyje

Klebono mons. V. Grigaravičiaus homilija

2008-08-30

 Taikos akcija „Skriskite dangaus žibintai ir neškite taikos žinią!”


Šį vakarą mūsų parapijoje svečiuojasi būrelis žmonių su kilnia taikos akcija, kuri Lietuvoje vykdoma jau trečią kartą ir kiekvieną kartą sulaukė didelio visuomenės dėmesio, aktyvaus dalyvavimo ir visuomenės noro prisidėti prie pasaulinės taikos bei tolerantiškos visuomenės kūrimo.

Aplink mus, mūsų šalyje, visame pasaulyje tiek daug blogio, neteisybės, žiaurumo ir negailestingumo. Įvairūs prieštaravimai, visuomenės tautų susiskaldymai yra tokie dideli ir visa apimantys, kad daugumai gali kilti pagunda nuleisti rankas. Ką aš galiu padaryti? Ką gali padaryti mažuma, kovojanti su įsikerojusiu blogiu, žlugdančiu kilniausius žmogaus jausmus?

Ypač šiandien stebim susvetimėjimą ne tik tarp atskirų rasių, tautų, bet ir mažiausioje visuomenės ląstelėje – šeimoje.
Besaikis turto vaikymasis, valdžios, garbės, šlovės siekimas supriešina net artimiausius žmones.

Jaunimas siekia greitai ir lengvai praturtėti, neturint socialinės atsakomybės, pilietiškumo jausmo stengiasi užimti atsakingas pareigas. Todėl daugumai vadovų trūksta tolerancijos, savitarpio supratimo, pagarbos bei pakantumo ne tik jiems pavaldžių asmenų atžvilgiu, bet ir tarpusavio santykiuose, kas, be abejo, atsiliepia santykiams šeimoje, artimųjų tarpe.

Liaudies patarlė sako: „Žuvis pradeda gęsti nuo galvos“. Neesant susikalbėjimo ir pagarbos tarp vadovų ir jiems pavaldžių asmenų, tarp valdžios atstovų, tarp atskirų tautų vyriausybių, negatyvios pasekmės pasireiškia žmonių nepakantumo išpuoliais.

Blogis gimdo dar didesnį blogį, kuris išsilieja žiauriomis, žmogų žeminančiomis priemonėmis. Nepasitenkinimas socialine atskirtimi išreiškiamas įvairiomis represijomis, kurios dažnai baigiasi muštynėmis, net mirtimi. Visada atsiranda tokių, kurie nepatenkintuosius esama padėtimi išprovokuoja į įvairias negatyvias akcijas, nukreiptas prieš valdžią, ypač kitataučių. Prisiminkime įvykį, kai buvo užpulta ir sumušta dainininkė Berneen.

Tie, kurie kažką galėtų keisti į gera, dažnai numoja ranka: „Et, ką čia gali padaryti? Aš viso labo tik mažytis sraigtelis šiame milžiniškame traukinyje, nesustabdomai riedančiame į pražūtį.“ Tačiau pirmajame skaitinyje girdėjome, kad „Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus“ (1 Kor 1,27).

Kiekvieno žmogaus pasėta mažytė gėrio sėkla gali išaugti į didžiulį gerumo, meilės ir tolerancijos medį. Tai akivaizdžiai parodo ši kilni taikos akcija, kuri gimė neabejotinai vieno žmogaus sąmonėje, sulaukė artimųjų pritarimo ir štai šiandien gausiai išsiliejo mūsų širdyse. Mes grįžime namo, pasidalinsime su artimaisiais ir manau būsime drąsesni išsakydami savo nuomonę, sudrausmindami chuliganiškus išpuolis, šalindami mūsų gyvenimo negeroves.

Evangelijoje palyginimu apie talentus Jėzus kviečia mus pamąstyti apie savo dovanas, kurias kiekvienas gavome iš savo šeimininko – dangiškojo Tėvo. Jėzus kviečia taip pat pamąstyti, ar gerai jas naudojame. Dievas apdovanojo kiekvieną skirtingais talentais, tinkamais skirtai užduočiai šioje žemėje įgyvendinti. Svarbiausia, ne kokius talentus mes gavome, bet kaip juos naudojame. Dievas nori, kad kiekvienas atpažintume savo unikalias dovanas ir naudotume jas gėrio ir grožio puoselėjimui, tai yra Jo karalystės žemėje kūrimui.

Gal būt esi apdovanotas sugebėjimu išklausyti kitą žmogų, tuomet rask laiko aplankyti vienišą, apleistą žmogų ir suteik progos jam išsikalbėti. Gal būt esi kantrus, atlaidus, mylintis vaikus, tuomet rask laiko pabendrauti su kiemo vaikais, pasiūlyk įdomius žaidimus. Jei turi kalbos dovaną – apaštalauk, skelbk Dievo žodį, ragink artimuosius, bendradarbius atsinaujinti, atsiversti.

Dievo karalystės kūrimas nėra vien kunigų ar vyskupų reikalas. Gatvės šlavėjai, auklės, statybininkai, prekiautojai, žemdirbiai, sportininkai, dainininkai, šokėjai, mokytojai ir visi, kurie sąžiningai, stropiai su meile atlieka savo darbą yra labai svarbūs keičiant tamsą į šviesą. Dievas apdovanojo žmogų talentais ir Jam patinka matyti kaip jie ugdomi bei naudojami gėrio kūrimui.

Mielieji, šio vakaro kilni taikos misija ir Dievo žodis, kurį išgirdome, tegul būna stimulas pamąstymams apie tai, ką aš galiu padaryti, kaip galiu prisidėti prie žmonijos susivienijimo Jėzuje Kristuje, kuris kviečia taikai, ramybei ir meilei tarp visų žmonių, tarp rasių ir tautų.

Nuoširdžia malda prašykime Dievo, kad suteiktų drąsos išmintingai investuoti Jo duotus talentus, kad vieną dieną išgirstume Jo žodžius: „Gerai šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuosiuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!Amen. (Mt 25, 23)


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021