Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Šventadienio mintys

Rugsėjo pirmoji (2018-09-03)

Klebono mons. V. Grigaravičiaus homilija


Mieli mokytojai, gimnazijų vadovai, svečiai, ypač kreipiuosi į jus, brangūs moksleiviai, nes šiandien jums viena gražiausių dienų, todėl norisi prabilti nuoširdžiausiais žodžiais, kurie paliestų jūsų širdis, protą ir sielą. Gerai pailsėję, ūgtelėję ne tik ūgiu, bet ir mąstymu, įgavę naujų jėgų, neabejoju, kad esate pasiryžę toliau gilintis į mokslo paslaptis.

Šios dienos Evangelijos pagal Luką skaitinyje Jėzus kiekvieną kviečia: „Sek paskui mane!“(Lk 9, 59). Tačiau girdėjome, kaip žmones teisinasi, išsisukinėja. Vienas prašo: „Leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti“(Lk 9, 59), kitas tarė: „(...) leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais“(Lk 9, 61). Jėzus į tai trumpai atsakė: „Nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei“(Lk 9, 62).

Kaip tai suprasti šiandien, 21-ojo amžiaus žmonėms? Jėzus dažnai kalbėjo apie Dievo karalystę, kurią žmonija kuria jau čia žemėje. Kiekvienas, aukodamas save, iš Dievo veltui gautus talentus atsakingas už laimingą, gražų, sėkmingą ateitį kiekvieno net silpniausio, išoriškai žvelgiant labiausiai prie esamo gyvenimo neprisitaikiusio žmogaus. Tai ir yra Dievo karalystės kūrimas Jėzus dažnai mokė savo mokinius ir minias palyginimais.

Šiandien noriu priminti palyginimą iš Mato evangelijos apie talentus, kuriais iškeliaudamas šeimininkas apdovanojo savo tarnus. „Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam vieną – kiekvienam pagal jo gabumus“ (Mt 25,15). Talentas – tai Jėzaus laikų piniginis vienetas, kurio vertė šiais laikais būtų apie 4000 eurų. Šitokiomis didelėmis sumomis buvo apdovanoti tarnai, kad galėtų veikti.

Jėzus pasakodamas šį palyginimą, nori atkreipti dėmesį į tai, kad kiekvienas žmogus iš Dievo dovanai gauna prigimtinius gabumus, kuriuos vadiname talentais. Vieni gauna daugiau, kiti mažiau, priklausomai nuo to, kokia žmogaus paskirtis žemėje, kokie Dievo planai jo atžvilgiu. Kiekvienas turi stengtis gautus talentus ugdyti, puoselėti, kuo naudingiau realizuoti. Dažnai susiduriam su tuo, kad žmogus nepasitiki savimi, jaučia tam tikrą baimę, net nebando pradėti veikti, pasielgia taip kaip vieną talentą gavęs tarnas „nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus“ (Mt 25,  18). Sugrįžus šeimininkui, jis tarė: „Šeimininke, aš žinojau, kad tu - žmogus kietas: pjauni, kur nesėjai, renki, kur nebarstei. Pabijojęs, nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje“ (Mt 25, 24-25). Užsirūstinęs šeimininkas jam atsakė: „Blogasis tarne, tinginy! (…) tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą, ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis“(Mt 25, 26-27). Tarną šeimininkas nubaudė. Iš jo buvo atimtas talentas ir atiduotas tam, kuris uždirbo dešimt, o pats tarnas – įmestas į tamsybes. Palyginime išsakytą mintį: „Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi“ (Mt 25, 29), turėtume visada atsiminti.

Kitaip tariant, jei stengsitės, lavinsite tai, ką esate gavę dovanai, jums dar bus pridėta. Visi turbūt žinote liaudies patarlę: „Stenkis ir Dievas tau padės“. Pirmieji du tarnai, gavę talentus, tuojau pat ėmėsi darbo ir pelnė dvigubai daugiau, todėl nusipelnė šeimininko pagyrimo: „Gerai šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą“ (Mt 25, 23).

Mielieji, šiandien jūs esate kviečiami giliau pažvelgti į save, nuoširdžiai pamąstyti, kokiai kategorijai save priskirsit? Ar įdedate daug pastangų, darote viską, kad, kaip tie uolūs tarnai, įgytumėt dvigubai daugiau nei gavote iš Dievo? Ar esate tingūs, vangiai prisiverčiate dirbti, jus nuolat kamuoja baimė, kad esate negabūs, mokytojų nemėgstami ir nieko negalite pakeisti? Jums ypač reikia pasistengti nugalėti savo klaidingą mąstymą. Nuo šiandien vėl pradėsite žingsnis po žingsnio žengti mokslo žinių pasaulio takais, lavinsite ir tobulinsite tai, ką dovanai gavote iš Dievo. Jis kiekvienam davė prigimtinių dovanų ir gabumų – vieniems gabumų kalboms, kitiems tiksliesiems mokslams, dar kitiems – muzikuoti, sportuoti ir kt. Augdami ir bręsdami turite nepaliaujamai šiuos gabumus ugdyti, kad galėtume padėti sau, o po to ir kitiems. Kad pastangos būtų sėkmingos, šalia jūsų visada yra pasiruošę jums padėti rūpestingi mokytojai, kurie negaili nei laiko nei jėgų, pasiaukojančiai darbuojasi jūsų labui. Ir kaip dažnai jie lieka nesuprasti. Jų reiklumas suprantamas kaip „kabinėjimasis“, griežtumas – kaip negailestingumas, nuoširdumas – kaip bailumas ir daugeliu kitų „nuodėmių“ yra apkaltinami mokytojai. Tik baigus mokyklą, mes deramai įvertiname juos. Ir kaip gi neprisiminsi savo mokytojų, juk jie suteikia daug šviesos kiekvieno mūsų gyvenimui. Be jų nebūtume tuo, kuo esame.

Baigdamas noriu pakviesti visus, kad dažniau prisimintumėt Dievo namus, ateitumėt padėkoti Dievui už tas didžias dovanas, kurias esate gavę. Paprašyti Jo malonės būti drąsiais ir ryžtingais, įveikiant visus sunkumus, kurie galbūt stums į neviltį, į nusiminimą, į nepasitenkinimą savimi ir kitais. Visada prisiminkite, kad visų pradžių pradžia yra iš Dievo ir viskas yra Jo valioje. Kuo dažniau ateisite pas Jį, tuo labiau suprasite paruoštą jums šioje žemėje planą, kurį vykdydami jausite pilnavertį, prasmingą gyvenimą ir nesidairydami atgal drąsiai keliausite gyvenimo keliu. Tegul Viešpats laimina jus ir jūsų siekius per visus mokslo metus! Amen.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021