Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
- Šventadienio mintys

Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai), C (Mt 2, 1-12)(2022-01-06)

Klebonas mons. V. Grigaravičius

  Mieli broliai ir seserys Kristuje, šiandien minime Kristaus Apsireiškimo pagonims dieną, dar vadinamą Trijų Karalių iškilme. Šiai iškilmei priskiriama keletas prasmių.

Pirmiausia ji reiškia Senojo Testamento pranašystės išsipildymą. Pirmajame skaitinyje girdėjome: „Kelkis, nušvisk, Siono kalne, nes tavo šviesa jau ateina ir Viešpaties šlovė ant tavęs suspindi. Žemę štai sutemos gaubia, tautas tamsybė dar dengia. Tačiau virš tavęs Viešpats jau spindi, tau jo šlovė apsireiškia. Tautos keliaus prie tavosios šviesos, karaliai – prie tau užtekėjusio spindesio“(Iz 60, 1-3). Šiuos žodžius galima suprasti aiškinant pasikeitimą gamtoje. Nors dar tamsa užima didesnę paros dalį, tačiau per Tris Karalius baigiasi didžioji saulės sugrįžimo šventė. Truko ji lygiai dvylika dienų, o šviesaus paros laiko prisidėjo 16 minučių. Tačiau pranašo Izaijo pranašystėje slypi gili teologinė prasmė, kuri reiškia užgimusio Viešpaties šviesos spindėjimą, prie kurio atkeliauja karaliai.

Nuo V a. krikščionys mini tris išminčius, kurie atkeliavo iš Rytų šalies į Jeruzalę ir klausinėjo: „Kur yra gimusis žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti (Mt 2, 1-2)”. Matomai tai buvo astrologai, išsilavinę žmones, žinojo apie žydų tautos laukiamą Mesiją. Atidžiai stebėdami dangų, jie pamatė neįprastą žvaigždę, kuri rodė kryptį link Jeruzalės. Supratę, kad tai ženklas, jog gimė Mesijas, išminčiai leidžiasi į tolimą, nelengvą kelionę, kad pagarbintų Gimusiojo. Su savimi jie nešėsi dovanas: auksą, smilkalus ir mirą. Jos turi ypatingą prasmę.

Auksas skirtas karaliams. Taip išminčiai pripažįsta Jėzų esant karaliumi. Tačiau pats Jėzus tai išpažins tik Piloto teisme. Į valdytojo klausimą: „Ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai“(Mt 27, 11). Tačiau Jis pasakys: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio“(Jn 18, 36a). Kristus yra daug daugiau nei žemiškasis karalius. Prisikėlęs iš numirusių Jis mokiniams ištars: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje“(Mt 28, 18). Smilkalai skirti Dievo garbinimui. Taip išpažįstama Jėzaus dieviškoji prigimtis. Tikinčiųjų žmonių maldos tarsi smilkalų dūmai kyla į dangų. Smilkalai liudija, kad Jėzus yra ne tik tikras žmogus, bet ir tikras dangiškojo Tėvo Sūnus, vertas garbinimo bei šlovinimo. Mira - tai aliejus, kuriuo būdavo patepamas mirusiojo kūnas. Tai nuoroda į būsimą Jėzaus kančią ir mirtį ant kryžiaus vardan žmonijos išganymo.

Kaip pasakoja evangelistas Matas, žinia apie Kristaus, Pasaulio Gelbėtojo gimimą buvo sutikta skirtingai. Rytų išminčiai, pastebėję neįprastą žvaigždę danguje, nors buvo pagonys, skubiai susiruošė pagarbinti Gimusįjį. Pagonių apsilankymas liudija, kad Kristus atėjo į žemę išganyti viso pasaulio žmones, Prisikėlęs iš numirusių, Jis mokiniams nurodė: „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums paliepęs“(Mt 28, 19).

Tuo tarpu: „Tai išgirdęs, karalius Erodas apstulbo, o su juo ir visa Jeruzalė“(Mt 2, 3). Kodėl? Mat Erodas jau 40 metų buvo žydų karaliumi, tad nenuostabu, kad žinia apie gimusįjį Išganytoją jį ne juokais išgąsdino. Jeruzalės gyventojai, žinodami Erodo despotišką, žiaurų būdą, nujautė, kad visa tai geruoju nesibaigs, taip pat sunerimo. Keista dvasininkijos pozicija: jie žino, kur yra gimęs Mesijas, sugeba nurodyti kitiems, tačiau lieka patogiai įsitaisę namuose.

Ar tai neprimena mus, krikščionis: žinome, ką reiškia sekti Kristų, sugebame paaiškinti kitiems apie Jį, tačiau dažnai mums trūksta drąsos, o gal ir noro, tuo gyventi. Dar vienas dalykas, į ką noriu atkreipti dėmesį. Išminčiai, sutikę Jėzų, grįžo į savo kraštą kitu keliu. Keičiant gyvenimą, keičiasi ir kelias, tačiau vedantis ne kažkur tai, bet į mūsų kasdieninę aplinką.

Ir šiandien Jėzus Kristus yra pasaulyje. Norint jį atrasti, kaip ir Rytų išminčiams, reikia praeiti pro Jeruzalę, tai yra pro Bažnyčią. Daug kas bando ieškoti Jėzaus šalia Bažnyčios. Bet tai yra iliuzija. Negalima atrasti Kristaus anapus Jo bendruomenės, Jo žodžio, Jo sakramentų.

Mielieji, nuoširdžiai dėkokime Dievui už apreikštą Jo Sūnų Jėzų Kristų ir melskimės už tuos, kurie vis dar Jo ieško, melskimės, kad mūsų darbai, žodžiai ir nuostatos padėtų vesti juos prie Jėzaus. Amen.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021