Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

PARAPIJOS INSTITUCIJOS KVIEČIA...

Paskelbta: 2012-09-06

PARAPIJOS PASTORACINĖ TARYBA. Pagrindinis tarybos uždavinys – talkinti klebonui sprendžiant aktualiausias parapijos problemas bei klausimus, organizuojant renginius, šventes. Jai vadovauja klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, tel.: 8 37 229222; 8 687 96 904.

SUMOS CHORAS. Gieda sekmadieniais 11.00 val. šv. Mišiose bei įvairių iškilmių metu. Vadovas – kun. kan. Robertas Pukenis, koordinatorė –Janina Liaugaudienė, tel. 8 686 05 638.

TIKYBOS MOKYTOJŲ METODINIS CENTRAS. Tikslas – ugdyti moksleivių sąmoningą požiūrį į tikėjimą, bendradarbiaujant dalytis darbo patirtimi, padėti moksleiviams geriau suvokti Šventąjį Raštą, priimti Dievo žodį. Vadovas – mons. Vytautas Grigaravičius, koordinatorė – Nijolė Kulėšienė, tel. 8 612 45 014.

VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ RENGIMAS SUTAIKINIMO IR EUCHARISTIJOS SAKRAMENTAMS. Tikslas – kreipti visų katechizuojamųjų širdis į Išganytoją Jėzų Kristų, kad vaikai ir jaunuoliai atrastų Jame geriausią Draugą, o tėvai priimtų Jį kaip asmeninį savo Gelbėtoją ir iš Jo semtųsi jėgų sunkioms bei atsakingoms savo pareigoms vykdyti. Koordinatorė – ses. Irena Romaškaitė, tel.: 8 37 200883; 8 685 42 080.

TĖVŲ KATECHEZĖ. Siekiama, kad tėvai pagilintų savo tikėjimą bei religines žinias, galėtų padėti vaikams tinkamai pasiruošti sakramentams ir kad visa šeima sekmadieniais dalyvautų Eucharistijos šventime, įsijungtų į parapijos gyvenimą bei veiklą. Koordinatorė – ses. Birutė Matusevičiūtė, tel. 8 612 17 433.

CARITAS. Tikslas – vykdyti karitatyvinę ir socialinę misiją tarnaujant vargšams, savanoriškai prisidedant prie labdaringos, visuomenei naudingos veiklos. Vadovas – mons. Vytautas Grigaravičius, koordinatorė – Danutė Ševeliovienė, tel. 8 628 84 371.

PARAPIJOS JAUNIMO CENTRAS „VYNMEDIS “. Tikslas – gilinti asmeninį tikėjimą bei vienybę su Kristumi; nuolat ugdyti bendruomeniškumo jausmą, t. y. būti aktyviais savo bendruomenės nariais; savo pavyzdžiu bei nuoširdžiu liudijimu padėti nuošalyje esančiam parapijos jaunimui atrasti tikėjimo dovaną, ją brandinti ir aktyviai įsitraukti į savo bendruomenės gyvenimą. Vadonas kun. Tomas Trečiokas,  koordinatorė – ses. Donata - Aistė Tėvelytė FDCJ, tel. 8 688 93 413 (išsamiai žr. http://www.vynmedis.info/).

ŠV. DAMIJONO MALDOS GRUPĖ. Susirinkę jauni žmonės šlovina Dievą, dalijasi dvasiniais išgyvenimais, klausosi mokymo, malda užtaria draugus ir artimuosius, meldžiasi vieni už kitus, koordinatorė – Gerda Glebauskaitė, tel. 8 65 346 290

ŽALIAKALNIO VAIKŲ DIENOS CENTRAS. Šis centras skirtas vaikams, kurių šeimos išgyvena sunkų laikotarpį. Dirba pirmadieniais – penktadieniais nuo 12.30 iki 17.30 val. Pranciškonių vienuolyne (Žemaičių g. 85), vadovas kun. Tomas Trečiokas, koordinatorė – soc. darbuotoja ses. Liudvika – R. Lukoševičiūtė FDCJ, tel. 8-37 750901. El. paštas: pranciskones@gmail.com arba fdcjalma@takas.lt

ŠVENTOJO RAŠTO PAŽINIMO GRUPĖ . Tikslas – studijuoti Šv. Raštą, gilintis ir diskutuoti tikėjimo klausimais, kad grupės nariai sėkmingiau galėtų liudyti Kristų artimiesiems. Vadovas – kun. Algirdas Akelaitis, koordinatorė – Birutė Vasylienė, tel. 8 620 26 305.

ŠVENTOJO RAŠTO SKAITOVŲ GRUPĖ. Tikslas – skatinti aktyvius parapijos narius aiškiai, raiškiai skaityti šv. Mišių metu Šv. Rašto skaitinius. Vadovas – kun. Algirdas Akelaitis, koordinatorė – ses. Birutė Matusevičiūtė, tel. 8 612 17 433.

MARIJOS LEGIONAS. Tikslas – skelbti Dievo žodį ligonių tarpe, padėti pasiruošti priimti Ligonio sakramentą, adoruoti Švč. Sakramentą. Vadovas –  kun. Algirdas Akelaitis, koordinatorė – Kristina Jasilionienė , tel. 8 684 77 374.

ŠILUVOS ŠVČ. M. MARIJOS DRAUGIJA. Jos nariai siekia gyventi Kristaus Evangelija, aktyviai dalyvauja Bažnyčios veikloje, brangina Eucharistiją, Dievo žodį ir sekmadienio šventimą, puoselėja pamaldumą Švč. Mergelei Marijai. Vadovas – kun. Algirdas Akelaitis, koordinatorė – Dalė Starkutė, tel. 8 656 47 415.

MINISTRANTAI. Tikslas – patarnauti prie altoriaus šv. Mišių metu, dalyvauti procesijose bei kitose liturginėse apeigose, sąžiningai atlikti patikėtas pareigas ir liudyti Kristų tarp savo bendraamžių. Vadovas - kun.Tomas Trečiokas, koordinatorius – zakristijonas Imantas Mieliulis, tel. 8 670 81 345.

JAUNŲ ŠEIMŲ RATELIS.  Tikslas – padėti sutuoktiniams naujai pažvelgti į santuoką kaip Dievo kvietimą augti tikėjime ir tarpusavio meilėje, gilinant tarpusavio ryšį ir puoselėjant draugystę, kaip brangiausią dovaną vaikams ir visai bendruomenei. Vadovas  - kun. Tomas Trečiokas, koordinatorė – ses. Ramutė Budvytytė SSC, tel. 8 687 88 223. 

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŠEIMŲ BEDRUOMENĖ. Tikslas – skatinti parapijos šeimas bendrauti, giliau pažinti krikščioniškąsias vertybes, dalytis dvasingumo patirtimi. Misija – stiprinti apaštalavimą šeimoje ir viešoje aplinkoje. Vadovas –........ , koordinatorė – Stasė Raščiuvienė, tel. 8 698 25 100.

PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ SAMBŪRIS „SENJORAI“. Susitikimuose atverčiame istorijos, meno, kasdieninio gyvenimo puslapius, turtėjame dvasiškai, ieškome pažinimo džiaugsmo, gėrio, artumos. Vadovas – kun.Tomas Trečiokas, koordinatorė – Rima Lipšienė, tel. 8 655 21 151.

BŪRELIS „JĖZAUS BIČIULIAI“ – tai priėmusių Pirmąją šv. Komuniją vaikų grupė. Tikslas – rengti sąmoningus, aktyvius katalikus, galinčius būti bendraamžių dvasiniais vadovais, talkinti parapijos katechezėje. Koordinatorė – ses. Irena Romaškaitė, tel.: 8 37 200883; 8 685 42 080.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORUOTOJAI. Visi tikintieji į Kristų kviečiami pagal savo galimybes įsijungti į Dievo garbintojų gretas, adoruojant Eucharistinį Kristų. Adoracija vyksta mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 6) nuo 9.00 val. iki 17.00 val. kasdien, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį. Galbūt atsiras norinčių, kurie įsipareigotų adoruoti per savaitę bent vieną pastovią valandą. Koordinatorė – Kristina Jasilionienė, tel. 8 684 77 374.

PROCESIJŲ GRUPĖ. Laukiami norintys aktyviai dalyvauti Švč. Sakramento garbinimo procesijose, šlovinant Viešpatį iškilmingų Bažnyčios švenčių metu. Vadovė – ses. Donata - Aistė Tevelytė FDCJ, tel. 8 688 93 413.

TĖVŲ IR KRIKŠTATĖVIŲ RUOŠIMAS KŪDIKIO KRIKŠTUI. Tai katechezė apie Krikšto sakramento reikšmę, prasmę, prisiimamą atsakomybę bei įsipareigojimus. Vadovas – kun.Tomas Trečiokas. Informacija suteikiama parapijos raštinėse (Aukštaičių g. 4 ir Žemaičių g. 31 A.), tel.: 8 37 229222; 200883; 8 687 96 904.

JAUNAVEDŽIŲ RUOŠIMAS SANTUOKOS SAKRAMENTUI. Vadovas – mons. Vytautas Grigaravičius, tel. 8 687 96 904.

PARAPIJOS LAIKRAŠTIS „PRISIKĖLIMAS”. Tikslas – atspindėti parapijos gyvenimą, supažindinti tikinčiuosius su Bažnyčios aktualijomis. Redaktorius – mons. Vytautas Grigaravičius, koordinatorė – Dalė Starkutė, tel. 8 656 47 415.

SEKMADIENIO POPIETĖS. Tikslas – burti bendruomenę, ugdyti ir puoselėti bendrystę, tobulinti dvasinį pasaulį pasitelkiant ne tik dvasininkus, bet ir aktorius, muzikus, dailininkus, istorikus bei visuomenės veikėjus. Vadovas – mons. Vytautas Grigaravičius, koordinatorė – Rima Lipšienė, tel. 8 655 21 151.

PILIGRIMINĖS KELIONĖS. Tikslas – suteikti informaciją parapijiečiams apie piligriminius žygius, keliones. Koordinatorė – parapijos referentė Aldona Narušienė, tel. 8 37 229222.

Išsamiai apie institucijų veiklą žr.:  http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=3


Parapijos el. paštas: prisikelimas@kaunas.lcn.lt
Parapijos raštinės:
Žemaičių g. 31A, Kaunas, LT-44147, tel.: 8 687 96 904; 8-37 229222
Aukštaičių g. 4, Kaunas, LT 44147, tel. 8 37 200883;

Raštinėse tikintieji laukiami pirmadieniais – penktadieniais 9.00 - 13.00 ir 14.00 - 17.00 val.Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021