Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Balandžio 5 - 8 d. – DIDYSIS VELYKŲ TRIDIENIS

Paskelbta: 2012-04-02DIDYSIS KETVIRTADIENIS –  Paskutinės vakarienės Mišios  18.00 val.

Ryte, 10 val., vyskupas su kunigais Kauno arkikatedroje aukoja Krizmos Mišias, kurių metų pašventinami Ligonių patepimo aliejus ir šv. Krizmos aliejus. Kunigai atnaujina savo kunigystės įžadus, o pasauliečiai katalikai kviečiami į bendrą maldą už savo ganytojus.

Didysis ketvirtadienis yra kunigystės įsteigimo diena.

Vakare aukojamos Paskutinės Vakarienės šv. Mišios. Po šv. Mišių pagarbinimui išstatomas Švč. Sakramentas.

Šią dieną giedantys ar pamaldžiai kalbantys himną „Kūno paslaptį garbingą” įprastinėmis sąlygomis gali pelnyti visuotinius atlaidus.


DIDYSIS PENKTADIENIS – Kristaus Kančios pamaldos 18.00 val.


Šią dieną prisimenama Kristaus Kančia ir mirtis ant kryžiaus. Katalikai yra įpareigoti laikytis sauso pasninko ir visiškos rimties. Šią dieną neaukojamos šv. Mišios, tačiau atliekamos Kristaus Kančios pamaldos. Kunigas puola kniūbsčias ir gulasi kryžiumi prieš altorių, melsdamas Dievą atleidimo savo bendruomenei ir visam pasauliui, atsiprašydamas už visų nuodėmes. Dalyvaujantys pamaldose tuo metu atsiklaupia ir jungiasi su kunigu savo malda ir atgaila už asmenines, šeimos ir visuomenės nuodėmes.

Pamaldų metu priklaupimu ir pabučiavimu pagarbinamas kryžius. Kryžiaus pagarbinimu įprastinėmis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS – VELYKNAKTIS  20.00 val.

Šią dieną Bažnyčia budi prie Kristaus kapo, apmąstydama Jo kančią ir mirtį.

Vakare prasideda Velykų vigilijos pamaldos. Šventinama ugnis, vanduo, atnaujinami Krikšto įžadai. Į pamaldas reikia atsinešti po žvakę.

Šventintas vanduo bus duodamas tik pasibaigus pamaldoms, todėl pamaldų metu nereikia stengtis jo gauti, nes trukdoma maldai.

Šią dieną už Krikšto įžadų atnaujinimą įprastinėmis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai.

Yra senas paprotys šventinti velykinio stalo valgius. Mūsų bažnyčioje velykiniai valgiai šventinami po vakarinių šv. Mišių, Velykų dienoje – po Prisikėlimo šv. Mišių.

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS – VELYKOS

Prisikėlimo pamaldos 8.00 val.  mažojoje ir paminklinėje Kristaus Prisikėlimo  bažnyčioje, kitos pamaldos – 11.00; 12.30; 18.00 val.

Po Prisikėlimo šv. Mišių, senu krikščionišku papročiu tinka šventu pabučiavimu sveikinti savo šeimos narius, draugus, pažįstamus ir kitus krikščionis, džiaugiantis Kristaus pergale prieš mirtį ir nuodėmę.

Velykinį stalą galima papuošti velykiniu simboliu, pvz.: avinėliu, Kristaus Prisikėlimo paveikslu, uždegti žvakę.

Antrąją Velykų  dieną pamaldos sekmadienio tvarka.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021