Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Tėvelių dėmesiui!

Paskelbta: 2012-08-01

              

Vaikų ir jaunuolių rengimas Sutaikinimo, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams parapijoje

Pirmajai Komunijai vaikai priimami nuo 10 metų amžiaus. Užsiėmimai prasideda nuo rugsėjo 16 d. ir tęsiasi iki birželio mėn. Priklausomai nuo užsirašiusiųjų skaičiaus, užsiėmimai vyksta katechetikos kabinete sekmadieniais prieš ir po vaikų šv. Mišių, t.y. 11.00 ir 13.00 val. bei kitomis savaitės dienomis pagal susitarimą. Pamokėlė trunka 1 - 1,5 val. Grupę sudaro iki 20 vaikų. Temos sudaromos atsižvelgiant į vaikų amžių. Katechetė dirba vadovaudamasi Kauno „Vaikų rengimo išpažinčiai ir Pirmajai šv. Komunijai programa“. Taikomi įvairūs darbo metodai: pokalbis, diskusijos, darbas mažesnėse grupelėse, žaidimai, animacijos, biblinės interpretacijos, improvizuota malda, meditacija, piešimas, giedojimas, darbas su įvairiomis medžiagomis.

Krikšto sakramentui vaikai ruošiami kartu su Pirmosios Komunijos vaikais. Sekmadieniais vaikai ir jų šeimos dalyvauja jiems skirtose 12.30 val. šv. Mišiose.

Tėvų katechezė

Jau keletas metų šalia katechezių vaikams, sekmadieniais (1/2 kartus per mėnesį) vyksta ir užsiėmimai tėvams. Siekiama, kad tėvai pagilintų savo tikėjimą bei religines žinias, galėtų padėti vaikams tinkamai pasiruošti sakramentams, kad visa šeimą sąmoningai dalyvautų Eucharistijos šventime sekmadieniais, įsijungtų į parapijos gyvenimą bei veiklą. Atsižvelgiant į keleto metų pastebėjimus, matosi, kad daugeliui tėvų ne tiek svarbu pagilinti religines žinias, kiek realiai sutikti Dievą savo gyvenime. Šiais 2012/2013 metais darbe su tėvais naudosimės daugelyje šalių patikrinta ir efektyvia „Alfa“ kurso suaugusiems medžiaga ir stengsimės pateikti kertines mūsų tikėjimo temas.

Sutvirtinimo sakramentas

Sutvirtinimo sakramentui rengiami paaugliai nuo 14 m. amžiaus ir vyresni. Darbas vyksta grupėse vieną kartą per savaitę. Grupę sudaro iki 20 žmonių. Dirbama pagal Kauno programą „Jaunuolių rengimas Sutvirtinimo sakramentui“. Renkamasi trečiadieniais. Dirbama 2 etapais: a)„Alfa“ kursas jaunimui ir b) Tikėjimo pagrindų katechezė.

Taikomi tie patys metodai kaip ir rengiant Sutaikinimo bei Eucharistijos sakramentams. Daugiau dėmesio skiriama Šv. Raštui.

Katechezės dalyviai mokomi giedoti giesmes, psalmes, aktyviai dalyvauti šv. Mišių liturgijoje: skaito skaitinius, paruošia atnašas, dalyvauja procesijose, parapijos švenčių, renginių programose ir t.t.

Parapijos katechetė įkrikščioninimo sakramentams (Krikštui, Sutvirtinimui, Pirmajai Komunijai) rengia ir suaugusius žmones. Kadangi jų būna nedaug, dirbama individualiai arba grupelėmis . Dirbama pagal atnaujintą Katechumenų rengimo programą.

                                     Parapijos katechetė ses. I. Romaškaitė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021