Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Pas Viešpatį iškeliavo Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės narys GINTAUTAS PAULAUSKAS (1958 10 10 – 2021 04 16)

Paskelbta: 2021-04-16


 Po sunkios ligos, eidamas 62-uosius metus, pas Viešpatį iškeliavo Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos  Pastoracinės tarybos narys Gintautas Paulauskas.

Su liūdesiu ir malda išgyvename šią netektį. Nuoširdžiai užjaučiame Gintauto šeimą: mamą Anelę, žmoną Aureliją, sūnų Justą ir dukrą Rasą, artimuosius.

Į amžinąjį gyvenimą išlydime išskirtinį savo bendruomenės narį – technikos mokslų  daktarą,  dosnų, veiklų, iš visos širdies atsiliepiantį į kasdienius Bažnyčios rūpesčius žmogų, dorą, uolų kataliką, savo pasiaukojamu darbu ir pavyzdžiu liudijantį Dievo ir artimo meilę.

Gintautas Paulauskas gimė 1958 m. Garliavos miestelyje, Kauno rajone. Augo katalikiškoje šeimoje: Gintauto tėvelis Stasys buvo politinis kalinys, 1949 metais už antisovietinę veiklą nuteistas 25 metams kalėti Igarkos lageriuose. Amnestuotas 1956 metais, reabilituotas 1991 metais, po mirties. Grįžęs iš įkalinimo į Lietuvą, dirbo įvairiose Kauno įmonėse. Mamytė šiuo metu – pensininkė.

Gintautas Paulauskas baigęs Kauno 15-ąją vidurinę mokyklą įstojo į Kauno technologijos universiteto (tuomet – Kauno politechnikos instituto) Cheminės technologijos fakultetą. Universitetą baigė 1981 metais, įgijo inžinieriaus chemiko technologo kvalifikaciją. 1990 metais baigė Kauno technologijos universiteto neakivaizdinę aspirantūrą, o 1991 metais Rygos technikos universitete apgynė technikos mokslų daktaro disertaciją. 1994 metais buvo suteiktas docento mokslinis pedagoginis vardas.

1981 metais, iš karto po studijų, pradėjo dirbti Kauno technologijos universitete, kuriame ėjo įvairias pareigas – jaunesniojo mokslinio bendradarbio, asistento, docento, Neorganinės chemijos katedros vedėjo.

1991 metais įsteigė privataus kapitalo įmonę UAB „Silita“. 1994 metais pradėjo dirbti šios įmonės direktoriumi, o nuo 2008 metų – vyresniuoju patarėju. Po kelerių metų įkūręs UAB „Atgaira“, įmonės direktoriumi dirbo iki šiol.

Gintautas Paulauskas jau studijų metais aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje: buvo išrinktas Kauno technologijos universiteto Studentų mokslinės draugijos pirmininku, nuo 1989 metų dalyvavo Lietuvos kultūros fondo klubo „Aukuras“ veikloje (Vytauto Didžiojo paminklo atstatyme Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto atkūrime, Vytauto Didžiojo koplyčios rekonstrukcija jo vardo bažnyčioje Kaune), buvo klubo tarybos narys.

Gintautas, gavęs tvirtus tikėjimo pagrindus iš tėvelių, buvo uolus katalikas – kiekvieną sekmadienį dalyvaudavo šv. Mišiose. Jis buvo aktyvus Kristaus Prisikėlimo parapijos aukotojas: iki šių dienų, ypač šiuo sunkiu pandemijos laikotarpiu, rėmė parapiją.

2009 metais įsijungė į Kristaus Prisikėlimo parapijos Pastoracinę tarybą, tapo Ekonominės komisijos nariu.  Jis buvo vienas veikliausių tarybos narių, negailėdamas asmeninio laiko, dalyvaudavo posėdžiuose  sprendžiant iškilusias ūkines ir finansines problemas.

Gintauto kruopštumą, atsakingumą, atsidavimą parapijai matė visi Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės nariai: jis prisidėjo prie V. Kašubos horeljefo „Prisikėlęs Kristus“ darbų bazilikoje, dalyvavo Kryžiaus kelio stočių sukūrimo projekte, bazilikos šventoriaus grindimo akmenimis projekte, infraraudonųjų spindulių šildymo sistemos įrengimo bazilikoje.

 Tai tik keletas atliktų darbų, prie kurių su savo mokslų daktaro nuomone ir dalykiškais patarimais pirmasis buvo  Gintautas.

2010 m. už nuoširdžią paramą Kristaus Prisikėlimo parapijai, aktyvų dalyvavimą parapijos bendruomenės veikloje ir ištikimą krikščioniško tikėjimo liudijimą Gintautas Paulauskas buvo apdovanotas Kauno arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu.

2012 m. už nuopelnus, dalyvaujant parapijos gyvenime ir aktyviai sprendžiant socialines bei pastoracines parapijos problemas, Gintautas buvo apdovanotas Padėkos ženklu „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“.

2014 m.  – jubiliejiniu medaliu „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia 1934-2004-2014“ .

Gintauto Paulausko nuveikti darbai parapijai ir visuomenei išliks mūsų mintyse ir širdyse. Jo nesavanaudiškumas, kruopštumas, dosnumas ir nuoširdumas tebūna pavyzdžiu mums visiems.


Urna su Gintauto Paulausko palaikais bus pašarvota Kristaus Prisikėlimo bazilikoje

2021 m. balandžio 18 d., sekmadienį, 15.00 val.

Šv. Mišių malda už Gintautą – 18.00 val.

Po šv. Mišių – In memoriam Gintautas Paulauskas

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021